Учебен План 6210308 Растителна защита

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Растениевъд Код: 621030
Специалност Растителна защита Код: 6210308
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава и следи за спазване правилата за безопасна работа на работното място, работа с препарати, тяхното предназначение и вредно въздействие върху човешкия организъм, като химически вещества за борба с болести и неприятели

2.1. Разпознава основните земеделски култури (по цяло растение и по отделни морфологични белези) и основните видове органични и минерални торове и правилата за работа с тях

3.1. Познава основните плевелни асоциации и изискванията за опазване и защита на културите от плевели, неприятели и болести

3.2. Познава основните видове торове, нормите за торене и дозите за пръскане

3.3. Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения

3.4. Познава методиката за вземане на почвени проби за определяне запасеността на почвите с хранителни вещества и съдържанието на почвена влага

3.5. Познава устройството на двигателите с вътрешно горене и работата с трактор

4.1. Познава структурата на първичните отчетни документи и начина за тяхното прецизно попълване

5.1.  Ежедневно попълва отчетна документация за работата на групата и информира техник-растениевъда

6.1. Познава правилата за съхранение и работа с пестициди

6.2. Познава действието на отделните групи пестициди и провежда мероприятия за работа с тях: – приготвя разтвори с определени концентрации и следи за спазване на дозите при ръчно и механизирано пръскане – участва в настройката на машините и извършва зареждането им с определени разтвори за извеждане на химическата борба с плевели, болести и неприятели

6.3. Познава нормативната уредба и следи за спазването є при организиране на пръскания с препарати за химическа защита на открито и в закрити помещения

Умения за: 1.1. Следи за правилното използване на препаратите при пръскане и прашене на растенията и обгазяване на култивационни и складови помещения

1.2. Оказва долекарска помощ на пострадал при възникнали инциденти

1.3. Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка 1.4. Прилага процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите 1.5. Осъществява контрол по спазването на правилата за съхранение и използване на химическите препарати с цел опазване на околната средa

2.1. Извършва предвидените по технологична карта мероприятия за отглеждане на културите

2.2. Следи за спазване на фитосанитарните мерки за предотвратяване на рисковете по разнасяне на болести в посевите и намножаване на неприятели

2.3. Изпълнява предписанията, издадени от агронома за своевременно извършване на ръчни работи в началните фази на културите при отглеждане чрез семена и разсад

3.1. Спазва инструкциите за безопасност при работа с машини, съоръжения и химически препарати

3.2. Наблюдава посевите и разпознава възникналите отклонения във фитосанитарното им състояние  3.3. Участва в организацията и провеждането на борбата срещу плевели, болести и вредители (срокове, препарати, дози и карантинни мерки

3.4. Спазва сроковете, нормите и дозите за пръскане

3.5. Участва при извършване на ръчни мероприятия по зареждане на машините с торове и препарати

3.6. Участва в ръчните мероприятия по торене, пръскане и прашене

3.7. Провежда необходимите мероприятия по защитата на културите в зависимост от прогнозите за неблагоприятни атмосферни влияния слани, преовлажняване и ерозия и др. 3.8. Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете, препаратите в съответствие с изискванията за работа в затворени помещения

3.9. Поддържа нивото на зададените параметри – осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване в зависимост от специфичните изисквания на растенията

3.10. Периодично, по разписани инструкции извършва предвидените фенологични наблюдения за семепроизводните култури

3.11. Проверява състоянието на техническите съоръжения и системи за напояване на културите

3.12. В съответствие с инструкциите участва в подготовката на съоръженията и агрегатите за нормална работа при извършване на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране

3.13. Съблюдава сроковете за извършване на отделните ръчни мероприятия по сеитба, пръскане, прашене, обработка и прибиране

3.14. . Взема участие в подготовката и окомплектовката на прикачния и навесен инвентар и елементарното му обслужване при работа – сеитби, обработки и прибирания

3.15. Определя степените на зрялост на културите и спазва сроковете за ръчното прибиране на готовата продукция

3.16. Подготвя за съхранение готовата продукция (почистване, сортиране, сушене и складиране)

3.17. Подготвя складовите помещения и сушилни за съхранение на готовата продукция

4.1.Ежедневно нанася в отчетните документи показателите за извършената работа

4.2. Регистрира в отчетните документи основните фенологични промени в състоянието на растенията, в семепроизводните посеви

4.3. Води първична отчетност за направените разходи и получените добиви от културите, за които се грижи, и предоставя данните на техник-растениевъда или агронома

5.1. Разпределя задачите между отделните членове на групата в зависимост от спецификата на възложените от техник-растениевъда дейности

5.2. Следи за спазване на изискванията за безопасност от членовете на групата при работа със селскостопанска техника, с торове и химични препарати

5.3. Следи за спазване на технологичната последователност при изпълнение на дейностите по отглеждане и прибиране на културите

5.4. Следи за срочното и качественото изпълнение на задачите, възложени от техник-растениевъда

5.5.Подготвя кратки отчети за извършената работа от членовете на групата и предлага мерки при изоставане в сроковете на изпълнение на възложените задачи

6.1. Стриктно следи за спазването им и за опазване на околната среда, здравето на хората и на животните и растенията

6.2. Спазва правилата за работа с химически препарати и оказва долекарска помощ при възникнали инциденти при работа с химични препарати

6.3. Участва в почистване, дезинфекция и обгазяване на складови помещения, предназначени за съхранение на селскостопанска продукция

6.4. Следи за фитосанитарното състояние на посевите и насажденията, информацията от специализираните звена за прогноза и сигнализация и определя времето по извеждане на пръсканията срещу болести и неприятели

6.5. Участва в подготовката и обслужването на техниката за химическа защита и се грижи за нейното съхранение

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

2. Участва в извършването на отделните мероприятия при създаване и поддържане на насаждения и посеви

3. Отглежда култури на полето и в култивационни съоръжения

4. Отразява в документация извършената работа

5. Организира и координира работата на група (звено)

6. Участва и следи за правилното съхранение и работа с пестициди

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Техническо чертане
Безопасност на движението по пътищата
Трактори и автомобили
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Ботаника
Растениевъдство
Растителна защита
Биологична растителна защита
Експлоатация на земеделска техника
Земеделска техника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Трактори и автомобили
Управление на моторно превозно средство
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Растениевъдство
Растителна защита
Биологична растителна защита
Работа с машинно-тракторни агрегати
Експлоатация на земеделска техник
Земеделска техника
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]