Учебен План 6210407 Коневъдство и конна езда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

 УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Техник- животновъд Код: 621040
Специалност Коневъдство и конна езда   Код: 6210407
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО

ЕРУ 1

Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Идентифицира разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Изброява средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Идентифицира нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретна трудова дейност

• Назовава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Посочва мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Назовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения • Прилага мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Осигурява безопасност при работата

• Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Компетентности • Създава ефективна организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Създава организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
Знания • Идентифицира разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Назовава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения • Организира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др.

• Спазва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Компетентности • Създава ефективна организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Назовава основни стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Компетентности • Ефективно работи в екип при изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

• Работи дисциплинирано в екип по създаване на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

 

  • ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания • Познава общата теория на пазарната икономика

• Идентифицира икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.

• Дефинира ролята на държавата в пазарната икономика

• Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

Умения • Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

• Обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Компетентности • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността във ферма/стопанство
Знания

 

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Изброява начини на ценообразуване на продуктите, получени от производствената дейност

• Описва доставно-складови разходи

• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

• Идентифицира икономически принципи при анализиране на дейността на фирма

Умения • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

• Прилага икономически принципи при анализиране на дейността на фирма

Компетентности • Способен е ефективно да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на фирмата

ЕРУ 3

Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд

 

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания • Дефинира същността на предприемачеството

• Изброява видовете предприемачески умения

• Посочва етапите на управление на фирмената дейност и подчинеността на структурите

Умения • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

• Спазва изискванията за ефективно управление на дейността на фирмата

Компетентности • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение

 

Знания • Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Изброява видовете предприемаческо поведение

Умения • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния процес

• Прилага различен вид предприемаческо поведение

Компетентности • Предлага ефективни решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания • Идентифицира основните елементи при разработване на бизнес план

• Назовава изискванията при разработване на бизнес план

• Изброява етапите при разработване на бизнес план

• Назовава факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения • Спазва изискванията за разработване на бизнес план

• Спазва етапите за разработване на бизнес план

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности • Работи в екип за разработване на проект на бизнес план

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ – трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 4

Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания • Посочва отделните длъжности в екипа

• Разграничава ролите на участниците в екипа

• Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

• Обяснява ролята на ефективното общуване в екипната работа

Умения • Спазва йерархията в екипа

• Комуникира активно с отделните участници от екипа в работния процес

• Дава конструктивна обратна връзка на колегите от екипа

Компетентности • Способен е да общува ефективно в екипа и да дава конструктивна обратна връзка
Резултат от учене 4.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания • Посочва етичните норми на комуникацията

• Назовава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава тактиките на поведение на конфликтите

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения • Води делова комуникация – писмена и устна

• Предотвратява конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности • Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене 4.3: Ползва чужд език в работата си
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език

• Идентифицира специализирана литература, техническа документация на чужд език, свързана с преките му задължения

Умения • Разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

ЕРУ 5

Наименование на единицата: Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 5.1: Обработва информация с ИКТ
Знания • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си

• Описва начините за употреба на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Дефинира същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване на информация

• Изброява начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Описва начините за създаване на поддиректории (папки)

• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Маркира различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Назовава различни доставчици на облачни услуги

Умения • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

• Използва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация

• Сравнява информацията в различни източници

• Оценява надеждността на информацията от различни източници с помощта на набор от допълващи се критерии

• Записва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Използва облачни услуги за съхранение на информация

• Съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 5.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания • Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Описва софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Обяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения • Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация

• Използва електронни услуги като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.

• Използва електронен подпис за авторизация

• Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира създадено цифрово съдържание

• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности • Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене 5.4: Осигурява защита на електронната среда
Знания • Идентифицира рисковете за сигурността при работа онлайн

• Описва функциите на защитните стени и на антивирусните програми

• Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

• Описва въздействието на цифровите технологии върху околната среда

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Умения • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения

• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер

• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

• Защитава файлове с криптиране или с пароли

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности • Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания • Назовава начини за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии

• Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

• Идентифицира възможности за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения • Избира инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности • Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

ЕРУ 6

Наименование на единицата: Организира работния процес
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 6.1: Планира работния процес
Знания • Описва структурата на предприятието/фермата

• Изброява методи за нормиране на работния процес

• Идентифицира нормативните актове, свързани с професията

• Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

• Посочва видове отчетни документи

Умения • Планира работния процес

• Съставя график на работните задачи

• Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа

• Посочва видовете отчетни документи

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

• Прави предложения за оптимизиране на работния процес

Компетентности • Ефективно организира работния процес
Резултат от учене 6.2: Разпределя трудовите дейности в работния процес
Знания • Изброява видовете трудови дейности

• Назовава изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения • Планира трудовите дейности

• Спазва етичните норми на поведение

• Следи за спазването на етичните норми на поведение

• Създава етична работна среда

• Поддържа етична работна среда

Компетентности • Ефективно планира и разпределя трудовите дейности

• Работи в екип за поддържането на ефективна работна среда

ЕРУ 7

Наименование на единицата: Техническа документация

 

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 7.1: Разчита работни чертежи, схеми и скици
Знания • Посочва основни стандарти за изработване на видовете чертежи

• Познава условните означения

Умения • Прилага стандарти за изработване на чертежи

• Разбира структурата и елементите на чертежа

• Използва учебна, техническа и справочна литература

Компетентности • Способен е самостоятелно да разчита точно чертежи, схеми и скици
Резултат от учене 7.2: Използва техническа документация

 

Знания • Назовава видове чертежи

• Дефинира стандарти за разчитане на техническа документация

Умения • Разчита технологични схеми и карти, каталози, инструкции и друга специфична техническа документация

• Използва специфична техническа документация в работата си

Компетентности • Организира правилното използване от екипа на техническа документация

ЕРУ 8

Наименование на единицата: Машинно-тракторен парк

 

Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 8.1: Оценява различни видове двигатели, трактори и автомобили по техническите им характеристики
Знания • Назовава класификация на тракторите, автомобилите и видовете двигатели

• Дефинира устройство на отделните възли на различни видове двигатели, трактори и автомобили

• Посочва принципи на действие на различни видове двигатели, трактори и автомобили

• Назовава параметри на енергетични средства

Умения • Класифицира трактори, автомобили и видове двигатели

• Сравнява параметри на енергетични средства

• Разграничава различни видове двигатели, трактори и автомобили

Компетентности • Извършва правилен избор на енергетично средство според експлоатационните му качества
Резултат от учене 8.2: Открива причини за възникване на неизправности в работата на различни видове двигатели, трактори и автомобили
Знания • Дефинира устройство на системи на трактори и автомобили

• Описва принципа на действие на двигатели с вътрешно горене

Умения • Преценява сложността на възникнал проблем

• Избира начина за отстраняване на проблема

Компетентности • В състояние е прецизно да реши възникнал проблем при работа на различни видове двигатели, трактори и автомобили

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Коневъдство и конна езда“ – трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 9

Наименование на единицата: Хуманно отношение към коне
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене

9.1:

Прилага знания по анатомия, физиология и патология на конете в практиката
Знания • Изброява системи в животинския организъм

• Назовава функциите на системите в животинския организъм

• Дефинира физиологични показатели

• Назовава симптоми на заболявания

• Посочва начини за извършване на диагностика

Умения • Определя местоположението на органите в животинския организъм

• Обяснява основни функции на системите в животинския организъм

• Определя различни патологични промени в системите в животинския организъм

• Определя симптоми на заболявания

• Прилага профилактични мерки

• Използва дезинфекционни средства

Компетентности • Самостоятелно определя правилно местоположението и функцията на органите и системите в животинския организъм

• В екип създава условия за предпазване от заболявания при животни при спазване на хигиенни норми

Резултат от учене

9.2:

Разграничава типове поведение при конете
Знания • Назовава основни типове поведения

• Посочва подходи към конете

• Посочва хуманни изисквания за отглеждането на коне

Умения • Използва различни видове подходи в конкретна ситуация

• Прилага хуманни изисквания в отношението към коне

Компетентности • Ефективно прилага различни видове подходи, съобразени с хуманните изисквания

ЕРУ 10

Наименование на единицата: Хранене и отглеждане на коне
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 10.1: Осигурява условия за отглеждане на коне при конвенционално и биологично стопанство
Знания • Описва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на конеферми

• Описва зоохигиенните изисквания към помещения за различни категории коне

• Познава профилактичните мероприятия за поддържане на хигиена в конефермите и хигиена на тялото на коня

Умения • Спазва зоохигиенните изисквания при проектиране и изграждане на нови животновъдни сгради и ферми

• Спазва зоохигиенните изисквания по време на експлоатацията на конеферми

• Осигурява хигиенна среда в помещенията за коне

• Провежда профилактични мероприятия за поддържане на хигиена във фермата

Компетентности • Способен е в екип да разработи решения за проектиране и изграждане на конеферми съгласно зоохигиенните изисквания
Резултат от учене 10.2: Организира отглеждането и съхранението на различни фуражни култури
Знания • Описва състава на почвата

• Описва свойствата на почвата

• Дефинира основните технологични операции при отглеждане на земеделски култури

• Описва начина на приготвяне на фуражи

• Назовава начини за съхраняване на фуражи

• Дефинира видовете обработки на груби и зърнени фуражи

Умения • Избира технологията за отглеждане на земеделски култури, съобразено с конкретните условия на района

• Прилага правила за съставяне на сеитбообращения

• Извършва торене

• Определя сеитбена и торова норма

• Приготвя различни видове фуражи, предназначени за изхранване на коне

• Окачествява фуражите

• Съхранява фуражите съобразно технологичните изисквания

• Раздава фуражи при отделните категории коне

Компетентности • Способен е да анализира възможностите за екологично земеделие и да вземе ефективно решение за отглеждане и съхранение на различни фуражни култури, изпълнявайки технологичните изисквания
Резултат от учене 10.3: Организира дейности за използване и поддържане на пасища
Знания • Описва технологията на създаване на изкуствени пасища и тревни смески за различни почвени и климатични райони

• Описва мероприятия за поддържане на продуктивността на пасищата

• Описва особеностите на паша за различни категории коне

Умения • Извършва парцелиране на пасище при зададени размери, добиви и животни за паша

• Извършва оглед на пасището

• Преценява състоянието на пасището

• Определя пасищната зрелост на тревата

• Извършва монтаж на електропастира

Компетентности • Способен е самостоятелно или в екип да организира дейности за използване при спазване на изискванията за безопасност
Резултат от учене 10.4: Съставя фуражен баланс
Знания • Дефинира изискванията при съставянето на фуражен баланс на конеферма в началото на годината

• Описва нуждите от фуражи при посочени средногодишен брой на конете

• Посочва параметри на хранителните стойности на фуражите

Умения • Съставя фуражен баланс на конеферма при посочени брой и продуктивност на животните и налични фуражи

• Изчислява площи за производство на фуражи при посочени (или изчислени) нужди от фуражи и добиви от отделните фуражни култури

• Изчислява количество за закупуване на различни видове фуражи при посочен (или съставен) фуражен баланс

Компетентности • Прецизно изчислява необходимите по вид и количество фуражи, съобразявайки хранителна стойност и нормите за хранене на различни категории коне
Резултат от учене 10.5: Изготвя индивидуални и групови дажби и смески
Знания • Описва химичния състав на фуражите

• Описва смилаемостта на хранителните вещества

• Дефинира енергийната и протеинова хранителност на фуражите

• Описва изискванията за съставянето на дажба и смеска

Умения • Подбира фуражи за изхранване на различни категории коне

• Подбира фуражи според енергийната и протеинова стойност

• Използва данни от таблиците за хранителната стойност на фуражите

Компетентности • Способен е да изготвя правилно индивидуални и групови дажби и смески, използвайки данни от таблиците за хранителната стойност на фуражите, в зависимост от сезона, продуктивното направление, особености на района на отглеждане
Резултат от учене 10.6: Изхранва различни категории коне

 

Знания • Дефинира същността на нормирано хранене

• Посочва изискванията за осигуряване на правилно хранене

• Описва начини на хранене на отделни категории коне

Умения • Прилага норми за различни видове коне

• Балансира дажби за различни категории коне

• Съставя план за подхранване на коне при максимално използване на пашата

Компетентности • Способен е в екип да осигурява пълноценно изхранване на различни категории коне
Резултат от учене 10.7: Осигурява оптимални условия на отглеждане на различни категории коне
Знания • Познава изискванията за избор на място за изграждане и обзавеждане на конеферма

• Описва начините на отглеждане на различни категории коне (по пол, възраст, физиологично състояние, натоварване)

• Посочва изискванията за хуманно отношение към конете и за осигуряване на оптимални условия за поддържане на добро здравословно състояние

• Изброява особеностите при тренинга и изпитването на ездови и расови коне

• Посочва изискванията за правилно стопанисване на пасищата

• Познава техниката, необходима при обработката и раздаването на фуражите, поенето на конете и почистването на помещенията

• Изброява миещи и дезинфекциозни средства

Умения • Отглежда различни категории коне (по пол, възраст, физиологично състояние, вид на използване)

• Прилага хуманно отношение към конете и осигурява оптимални условия за поддържане на доброто им здравословно състояние

• Подържа хигиена на животните и амуницията

• Извършва тренинг през отделните периоди на млади и по-възрастни ездови коне

• Извършва тренинг на расови коне

• Използва различни категории коне за впряг

• Участва в дейности като подготовка на конете за изложба и продажба

• Подковава коне

• Използва и поддържа необходимата техника за обработка, съхранение и раздаване на фуражите, поене на кончета и възрастни коне и почистване на помещенията

• Използва миещи и дезинфекциозни средства

Компетентности • Способен е в екип да създаде оптимални условия за отглеждане на различни категории коне

ЕРУ 11

Наименование на единицата: Развъждане на коне
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 28.1: Участва в развъждането на коне
Знания • Описва особеностите при растежа, развитието и размножаването на конете

• Познава формите на документиране произхода и вида на използване

• Познава методите на развъждане при конете

• Разглежда особеностите при избора на коне за разплод

• Познава техниката на размножаване на коне

• Описва особеностите при половата, стопанската и крайната възраст на използване на конете

• Идентифицира признаците на разпасаност при конете

• Изброява необходимите грижи по време на бременност при конете

• Описва признаците за настъпване на раждането

• Описва причините за абортите и безплодието

• Дефинира мерки за предотвратяване на безплодие и аборт при коне

Умения • Определя живата маса за изчисляване на среднодневния/месечния прираст

• Извършва екстериорна преценка и обяснява особеностите при конете от различни направления

• Определя конституцията и конституционните типове на конете от различни направления

• Определя кондицията и темперамента на конете

• Определя половата, стопанската възраст и крайната възраст на използване на конете

• Прилага подходящи методи на развъждане

• Проследява половия цикъл на кобилите

• Открива признаци на разпасаност при кобилите

• Полага грижи по време на бременност и раждане на кобилите

• Открива признаци за настъпване на раждането

• Оказва помощ при нужда

• Полага грижи за новороденото и за майката

• Води профилактика за предотвратяване на абортите и безплодието при кобилите

Компетентности • Работи самостоятелно и в екип при създаването на организация за развъждане на коне

• Проследява и анализира резултатите от заплождането на кобилите и набелязва мерки за евентуално отстраняване на причини, довели до аборти и безплодие

Резултат от учене 11.2: Изпълнява профилактика и здравеопазване на коне по предписания и указания от ветеринарен лекар
Знания • Назовава начините на хващане и фиксиране на заболяло животно

• Дефинира основните патологични процеси

• Описва симптоми на болести при различни видове системи

• Маркира мероприятия за ликвидиране на болестите

• Дефинира специфични профилактични мерки срещу заразните болести

Умения • Наблюдава благосъстоянието на животните

• Фиксира животни

• Използва предписани от ветеринарен лекар ветеринарномедицински препарати

• Подпомага работата на ветеринарен лекар

• Полага грижи за болните животни

Компетентности • Способен е да осигури подходяща профилактика и здравеопазване на коне след предписания, указание и под наблюдение на ветеринарен лекар

ЕРУ 12

Наименование на единицата: Трениране на коне и конна езда
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Техник-животновъд
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Резултат от учене 12.1: Спазва общи принципи за трениране на коне
Знания • Описва особеностите при тренирането на коне

• Посочва етапите и подготовката за трениране на коне

• Изброява особеностите при трениране на млади ездови коне

• Познава спецификата на тригодишни и по-възрастни коне

Умения • Спазва принципите за трениране на коне

• Обяснява различията при тренирането на различни възрасти коне

• Разграничава етапите при тренирането на коне

Компетентности • Способен е самостоятелно да следва принципите за трениране на коне
Резултат от учене 12.2: Извършва тренинг и езда на различни категории коне

 

Знания • Назовава начините за изпитване на конете за езда

• Дефинира основните конни спортове

• Описва особеностите при тренинг и езда на различни категории коне

• Посочва различните категории коне за впряг

Умения • Извършва тренинг на различни категории коне

• Прави впряг на различни категории коне

• Осъществява езда на различни категории коне

Компетентности • Способен е да извърши прецизна тренировка и езда според категорията коне

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Основи на земеделието  
  Техническо чертане  
  Безопасност на движението по пътищата  
  Трактори и автомобили  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Анатомия и физиология  
  Животновъдството  
  Фуражопроизводство  
  Хранене и развъждане  
  Коневъдство  
  Конна езда  
  Основи на ветеринарната медицина  
  Технология на отглеждане на  коне  
  Болести по конете  
  Земеделска техника  
  Експлоатация и ремонт на земеделска техника  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Основи на земеделието  
  Трактори и автомобили  
  Управление на моторни превозни средства  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Анатомия и физиология  
  Животновъдство  
  Фуражопроизводство  
  Хранене и развъждане  
  Коневъдство  
  Конна езда  
  Основи на ветеринарната медицина  
  Технология на отглеждане на  коне  
  Болести по конете  
  Земеделска техника  
  Експлоатация и ремонт на земеделска техника  
  Работа с машинно – тракторни агрегати  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Основи на екологията  
  Основи на екологията теория  
  Основи на екологията практика  
  Техническа механика  
  Техническа механика теория  
  Техническа механика практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]