Учебен План 6210505 Птицевъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Животновъд Код: 621050
Специалност Птицевъдство Код: 6210505
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва вредното въздействие на отделените газове в животновъдните сгради и на лекарствените вещества върху човешкия организъм

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения;

1.3.  Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите

2.1. Познава биологичните особености на животни;

2.2. Познава изискванията за хуманно отношение към животните

2.3. Разпознава, преценява и подготвя фуражите за хранене на животни;

2.4. Изчислява нормите за хранене и хранителната стойност на фуражите при съставяне на хранителни дажби и смески за

животните;

2.5. Описва критериите за отбиване и особеностите на хранене през преходния период от млечна към суха храна

2.6.  Описва изискванията за поддръжане на яслите и местата за хранене при разделно даване на фуражите и при използване на целодажбени смески

3.1. Описва изискванията към отделните помещения в местата за инкубиране на яйца  3.2. Описва устройството на инкубатора и на отделните системи

(отоплителна, охладителна, овлажнителна, вентилационна)

3.3. Описва устройството и състава на яйцето и избора на яйца за люпене

3.4. Изчислява оплодяемостта и люпимостта на заредените и на оплодените яйца

4.1. Познава изискванията за осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от физиологичните и етологичните особености на животните и птиците

4.2. Познава нормите за концентрация на вредни газове и интензивност на шум в помещенията за отглеждане на животните и птиците

5.1. Описва методите за оказване на помощ при трудно раждане на правилно представен плод

6.1. Подчертава предимствата и недостатъците на отделните методи за противопаразитно третиране и опасностите за замърсяване на околната среда

6.2. Познава и спазва добрите фермерски практики и хуманното отношение към животните при третирането им.

7.1. Описва устройството и функциите на храносмилателната система при птиците и особеностите в храненето им

7.2. Описва видовете хранителни вещества (вода, протеин, въглехидрати, мазнини, минерални вещества и витамини) и тяхното значение при храненето на птиците

7.3. Описва определянето на смилаемостта и енергийната стойност на фуражите за птици  7.4. Описва определянето на протеиновата хранителност на фуражите за птици и на истинската смилаемост на аминокиселините  7.5. Описва фуражите, използвани при храненето на птиците, и техните особености

7.6. Обяснява предназначението на различните съоръжения за хранене на птиците и начините за тяхното регулиране

7.7. Описва изискванията към водата и към различните съоръжения за поене на птиците

8.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията, използвани за почистване в животновъдството

8.2. Описва начините за силажиране и изваждане на силажа от силажни ями и кули;

8.3. Познава правилата за складиране, съхранение и извозване на течния и твърдия оборски тор.

9.1. Описва начините за приготвяне на разтвори от различни препарати за  дезинфекция;

9.2. Познава начините за предпазване и използване на различни препарати за борба с насекоми и гризачи;

9.3. Описва и прилага методите за почистване преди прилагането на различни препарати за дезинфекция

10.1. Познава и поддържа контакти с браншовите организации, фирмите, обслужващи животновъдството и институциите, от които може да се получат съвети, консултации и информация

Умения за: 1.1. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини или при отравяния

1.2. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения;

1.3.  Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка;

1.4. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);

1.5.  Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

2.1. Избира подходящи фуражи и определя техните количества в дажбите за млади животни на различна възраст и с различна жива маса

2.2. Разпределя равномерно фуража в яслите или местата за хранене с фуражораздаващо ремарке или фуражен миксер

3.1. Извършва дезинфекция на разплодни яйца

3.2. Обяснява значението на факторите на средата за развитието на ембрионите

3.3. Описва технологичния режим за инкубация и за люпене на яйца от различни видове птици – кокоши, пуйчи, от водоплаващи птици, пъдпъдъци и др.

3.4.Извършва поредица от прегледи при инкубация на кокоши, пуйчи, пачи, гъши или яйца от други видове птици  3.5. Окачествява излюпените пилета

4.1. Поддържа помещенията и съоръженията за отглеждане на животни съобразно ветеринарномедицинските и санитарнохигиенните изисквания

4.2. Периодично извършва замервания на основните показатели и при наличие на отклонения предприема мерки за тяхното коригиране

4.3. Проверява ежедневно състоянието на техническите съоръжения и системи и при установяване на дефекти предприема мерки за своевременното им отстраняване

4.4. Инсталира в помещенията система за изкуствена вентилация и алармена система за известяване при отказ на вентилационната система

4.5. Осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния, хищници и други вредни въздействия върху здравословното състояние на животните, отглеждани на открито

5.1. Предвижда най-честите случаи на неправилно представяне на плода и търси лекарска помощ при трудни раждания;

5.2. Полага първи грижи за новородените.

6.1. Констатира отклонения в здравословното състояние на животните;

6.2. Дава предписаните лекарствени препарати под формата на капсули, болуси, дражета и други твърди лекарствени форми през устата; 6.3. Дава лекарства в течна форма през устата;

6.4. Приготвя разтвори за третиране против външни паразити и описва техниката на къпане, обмиване, напръскване или напрашване;

6.5. Поставя очни и носни капки и унгвенти;

6.6. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа и третиране на болни животни

7.1. Посочва нуждата от хранителен фронт за различните видове и категории птици

8.1. Поддържа и съхранява машините, използвани в животновъдството

9.1. Работи с различни съоръжения за дезинфекция на помещенията във фермата

10.1. Намира актуална информация, свързана с прилагането на нови технологии, препарати, машини и инструменти в животновъдството, в специализирани издания, Интернет сайтове, както и чрез посещение на изложения, обучения и др.;

10.2. Подготвя отчети за извършената работа (на ръка и с компютър);

10.3. Ползва печатни (книги, списания, вестници) и електронни източници на информация по животновъдство, познава начините на нейното търсене и използване

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

 

2. Грижи се за храненето на различните категории и видове животни и птици

3.Инкубира яйца от различни видове птици

4. Осигурява подходящи условия за животните, отглеждани в затворени помещения и на открито

5. Подпомага животните при раждането и полага първи грижи за новородените

6. Участва в профилактиката и лечението на животните

7.  Познава особеностите на храненето на различните видове птици

8. Почиства помещенията за отглеждане на животни и за подготовка и раздаване на фуражите

9. Приготвя разтвори от препарати и извършва дезинфекция срещу насекоми и гризачи

 

10. Намира и прилага информация, необходима за поддържане на животновъдно стопанство

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Техническо чертане
Безопасност на движението по пътищата
Трактори и автомобили
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Анатомия и физиология
Животновъдството
Фуражопроизводство
Хранене и развъждане
Птицевъдство
Основи на ветеринарната медицина
Земеделска  техника
Експлоатация и ремонт на земеделска техника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Трактори и автомобили
Управление на моторни превозни средства
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Анатомия и физиология
Животновъдство
Фуражопроизводство
Хранене и развъждане
Птицевъдство
Основи на ветеринарната медицина
Земеделска  техника
Експлоатация и ремонт на земеделска техника
Работа с машинно-тракторни агрегати
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]