Учебен План 6210801 Механизация на селското стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Селско стопанство Код:621
Професия Монтьор на селскостопанска техника Код: 621080
Специалност Механизация на селското стопанство  Код: 6210801
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Основни конструкционни

материали – приложение,

маркиране и

обработване;

1.2.Видове чертежи,

проекции, оразмеряване

и условни означения;

1.3.Методи на

изобразяване на

машинни детайли, скици

и чертежи на несложни

детайли;

1.4.Изготвяне на чертежи на

детайли и несложни

сборни чертежи.

2.1.Състав и свойства на

почвата;

2.2.Сеитбообращение;

2.3.Обработка на почвата;

2.4.Видове и начини сеитба;

2.5.Видове торове;

2.6.Вредители и методи на

борба с тях;

2.7.Видове селскостопански

култури и технологии на отглеждане

3.1.Зоохигиенни

изисквания;

3.2.Анатомия и физиология

на селскостопанските

животни;

3.3.Говедовъдство –

породи, технологии на отглеждане;

3.4.Овцевъдство – породи,

технологии на

отглеждане;

3.5.Свиневъдство – породи,

технологии на отглеждане;

3.6.Птицевъдство – породи,

технологии на

отглеждане.

4.1.Класификация на

тракторите и

автомобилите;

4.2.Основни видове

двигатели с вътрешно

горене (ДВГ), устройство

и действие на ДВГ;

4.3.Предназначение,

устройство и действие

на различните видове горивни, охладителни и

мазителни системи;

4.4.Предназначение,

устройство и действие

на различните видове

запалителни и пускови системи;

4.5.Предназначение,

устройство и действие

на силовото предаване в ТА;

4.6.Предназначение,

устройство, действие,

видове и изисквания

към ходова част,

кабина, каросерия

(купе), преден и заден мост, окачване, рама,

колела, гуми.

5.1.Класификация на

селскостопанската

техника;

5.2.Устройство и принцип на

действие на

селскостопанската

техника.

6.1.Особености при

използване на

техниката в селското

стопанство;

6.2.Експлоатационни качества на трактори,

автомобили и

селскостопански

машини;

6.3.Експлоатационни свойства на ГСМ;

6.4.Видове техническо

обслужване;

6.5.Организация и

технология на

техническото

обслужване.

7.1.Основни понятия,

задачи и методи на

диагностиката;

7.2.Системи за техническо

обслужване, видове и начини на ремонт;

7.3.Технология за ремонт на

машините;

7.4.Методи за

възстановяване;

7.5.Диагностика, техническо

обслужване и ремонт на

детайли, възли и

механизми на тракторите и

автомобилите;

7.6.Диагностика, техническо

обслужване и ремонт на

селскостопанската техника

в растениевъдството;

7.7.Диагностика, техническо

обслужване и ремонт на

машините и съоръженията

в животновъдството.

8.1.Технологична

последователност при изпълнение на

дейностите;

8.2.Познаване и ползване

на личните предпазни

средства;

8.3.Здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на

различните дейности;

8.4.Безопасност на

движението по пътищата

и поведение при

пътнотранспортно

произшествие;

8.5.Наредби, правилници и

закони за безопасна

работа и движение по пътищата.

Умения за: 1.1.Основни шлосерски

операции;

1.2.Демонтажно-монтажни

операции;

1.3.Работа с измервателни

инструменти и уреди;

1.4.Разчитане на сборни

чертежи;

1.5.Разчитане на

технологични схеми и

карти, технически

чертежи, каталози,

инструкции и друга

специфична техническа

документация.

2.1.Разпознаване на

видовете почви;

2.2.Избор на вид обработка

на почвата, на начини за

торене, сеитба и

напояване;

2.3.Разпознаване на

видовете

селскостопански култури

и спазване технологичните операции при

отглеждането им.

3.1.Определяне и

разграничаване на

зоохигиенните

изисквания към

животновъдните сгради;

3.2.Изпълнение на

изискванията към

технологията на

отглеждане.

4.1.Спазване на

технологичната

последователност при

демонтаж и монтаж на

основните механизми на

ДВГ и системите на

тракторите и

автомобилите;

4.2.Регулиране на

механизмите и

системите на тракторите

и автомобилите.

5.1.Спазване на

технологичната

последователност при

демонтаж и монтаж на

работни и спомагателни

органи, възли и агрегати

на селскостопанската

техника;

5.2.Регулиране за работа на

селскостопанската

техника.

6.1.Класифициране на

машините според

техните особености;

6.2.Работа със стендове,

уреди, апарати и

инструменти;

6.3.Прилагане на ефективни

методи за техническо

обслужване (ТО);

6.4.Определяне вида на ТО;

Ефективно съхраняване

и използване на ГСМ;

6.5.Работа с техническа

документация;

6.6.Поддържане и

съхраняване на трактори,

автомобили и селско-

стопанска техника.

7.1.Определяне

техническото състояние

на машините, начините

на диагностициране и

системите за техническо

обслужване и ремонт;

7.2.Извършване

диагностика на

механизмите на ДВГ и

системите на тракторите,

автомобилите и

селскостопанските

машини;

7.3.Спазване на технологичната

последователност и

технологията за

извършване на

видовете ремонти.

8.1.Правилно използване на

личните предпазни

средства;

8.2.Осигуряване на

здравословни и

безопасни условия на

труд;

8.3.Спазване на

изискванията за

организация на труда и

на работното място;

8.4.Спазване на

предписания, графици,

наредби, правилници и

закони;

8.5.Правилно и безопасно

управление на МПС и

поведение при

пътнотранспортно

произшествие.

Компетентности: 1. Разчита и използва

техническа,

конструктивна и

технологична

документация.

2. Извършва

агропроизводствена

характеристика на

почвата и на различните

видове земеделски

култури.

3. Полага грижи за

селскостопанските

животни.

4. Демонтира и монтира

детайли, възли и

агрегати на системите и

механизмите на

тракторите и

автомобилите.

5. Демонтира и монтира

основни работни и

спомагателни органи,

възли, механизми и

агрегати на

селскостопанските

машини.

6. Извършва техническо

обслужване на

земеделската техника –

трактори, автомобили и

селскостопанска

техника.

7. Извършва

диагностика и ремонт на

земеделската техника –

трактори, автомобили и

селскостопанска

техника.

8. Спазва изискванията

за техника на

безопасност, хигиена и

охрана на труда,

противопожарна и

аварийна безопасност и

безопасност при

управление на моторно

превозно средство

(МПС).

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Техническо чертане
Безопасност на движението по пътищата
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Технологии на отглеждане на земеделски култури
Трактори и автомобили
Земеделска техника
Електротехника и електроника
Хидрвлични и пневматични устройства
Автоматизирани системи в земеделието
Прибираща земеделска техника
Експлоатация на земеделска техника
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Управление на моторно превозно средство
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Технологии на отглеждане на земеделски култури
Трактори и автомобили
Земеделска техника
Прибираща земеделска техника
Експлоатация на земеделска техника
Работа с машинно-тракторни агрегати
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Ботаника
Ботаника теория
Ботаника практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!