Учебен План 6211101 Зеленчукопроизводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Растениевъдство и животновъдство Код:621
Професия Работник в растениевъдството Код: 621110
Специалност Зеленчукопроизводство Код: 6211101
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Познава вредното въздействие на отделните препарати и обгазители на култивационните и складовите помещения върхучовешкия организъм

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения

1.3. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите

2.1. Разпознава основните култури по цяло растение и по отделни морфологични белези

2.2. Разпознава основните видове органични и минерални торове 2.3. Знае и спазва сроковете за сеитба на културите, посевните норми, технологията по сеитбата и създаването на посеви

2.4. Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите

3.1. Познава минималните изисквания за опазване и защита на културите

3.2. Познава нормите за торене и дозите за пръскане и стриктно спазва сроковете за тяхното извършване

3.3. Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения – осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване на помещенията в зависимост от специфичните изисквания на растенията, и следи за тяхното осигуряване според нормите

4.1. Познава основните отчетни документи и показателите, свързани с неговата работа

5.1. Разпознава и описва основните видове зеленчукови семена

6.1. Разпознава и описва особеностите на основните видове зеленчукови култури по техните морфологични признаци

6.2. Познава и прилага всички мероприятия по регулиране на микроклимата в култивационни помещения – проветряване, озониране, торене, напояване и др.

Умения за: 1.1. Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти

1.2. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

1.3.  Работи правилно и безопасно с предоставените му инструменти, машини и

1.4.  Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)

1.6.  Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

2.1. Извършва предвидените ръчни операции и участва в механизираните мероприятия за сеитбата и разсаждането на културите

2.2. Изпълнява предписанията, издадени от ръководителите (техник-растениевъд, агроном) за своевременно извършване на ръчните работи по отглеждане на културите

2.3. Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете по разнасянето на болести в посевите

2.4. Изпълнява предписанията, издадени от агронома, за своевременно извършване на ръчните работи в началните фази на културите при отглеждане чрез семена и разсад

3.1. Наблюдава състоянието на посевите и разпознава отклоненията във фитосанитарното им състояние

3.2. Зарежда машините и участва в торенето на площите, заети с отделни видове култури 3.3. Приготвя разтвори и извършва ръчни пръскания и прашене

3.4. Участва в механизирани пръскания за опазване на посевите от неприятели, болести и плевели

3.5. Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете и препаратите съобразно изискванията на компетентните органи

3.6. Периодично извършва предвидените фенологични наблюдения за отделните семепроизводни култури

3.7. Проверява състоянието на техническите съоръжения и системи и пряко участва в процеса на напояване на културите

3.8. Подготвя съоръженията и агрегатите за нормална работа при извършването на основните селскостопански мероприятия – окопаване, торене, загърляне, напояване, пръскане и прибиране

3.9. Извършва своевременно необходимите мероприятия по защита на културите от неблагоприятни атмосферни влияния – слани, преовлажняване и ерозия

4.1. Извършва ежедневен и периодичен преглед на състоянието на средствата за работа и на техническите съоръжения, които обслужва

4.2. Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи

4.3. Попълва ежедневно отчети за извършената работа и изпълнените мероприятия

5.1. Подготвя култивационните съоръжения и откритите площи за производство на разсад – подравняване на площите, торене, лехообразуване, сеитба 5.2. Полага необходимите грижи за разсада – поливане, торене, опазване от болести и неприятели, проветряване на съоръженията

5.3. Подготвя разсада за изнасяне и разсаждане

6.1. Подготвя площите за засаждане (засяване) на постоянно място – обработки, торене, разчертаване и засаждане

6.2. Спазва сроковете и схемите за сеитба и засаждане на зеленчуковите култури

6.4. Грижи се за зеленчуковите култури след сеитбата или разсаждането – торене, напояване, култучене, връзване, пръскания срещу болести и неприятели

6.5. Провежда и записва фенологични наблюдения при семепроизводство на зеленчуци 6.6. Участва в беритбите, сортирането и подготовката на готовата продукция за реализация

6.7. Съхранява готовата за реализация продукция при подходящи условия

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Участва в процеса по създаване на посеви и насаждения

3. Осигурява подходящи условия за отглеждане на културите на полето и в култивационни съоръжения

4. . Отчита резултатите от дейността

5. Извършва дейности по разсадопроизводство

6. Извършва дейности по полско и оранжерийно зеленчукопроизводство

 

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Основи на земеделието
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Ботаника
Растениевъдство
Зеленчукопроизводство
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на земеделието
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Растениевъдство
Зеленчукопроизводство
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на екологията
Основи на екологията теория
Основи на екологията практика
Размножаване на животните
Размножаване на животните теория
Размножаване на животните практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]