Учебен План 6220102 Парково строителство и озеленяване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Озеленяване и цветарство Код: 622
Професия Техник-озеленител Код: 622010
Специалност Парково строителство и озеленяване Код:6220102
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва вредното въздействие на средства за растителна защита, торове и други химически вещества върху човешкия организъм

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения.

1.3.  Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите

2.1. Разпознава основните почвени типове.

2.2. Описва целта и последователността за извършване на основните видове обработка на почвата.

2.3. Познава устройството и принципа на работа на машини, съоръжения и инструменти за предварителна подготовка на площите и почвообработка

2.4. Разпознава видовете торове и описва тяхното въздействие.

2.5. Описва правилата за разхвърляне на торовете

3.1. Разпознава основните дървесни, храстови, цветни и тревисти видове.

3.2. Описва факторите, от които зависи растежът, развитието и възпроизводството на дървесната, храстовата, цветната и тревната растителност.

3.3. Описва периодите на цъфтеж, семеносене и плодоносене

3.4. Познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с машини и съоръжения за: бране и добиване на семена, плодове и резници; изваждане и садене на фиданки; сеитба, садене и разсаждане.  3.5. Описва технологията за вегетативно и за семенно размножаване

4.1. Разпознава основните дървесни, храстови, цветни и тревисти видове, назовава българските и латинските им имена, описва техните органи -стебло, клони, листа, плодове, шишарки и др.

4.2. Описва различните начини за размножаване на растенията.

4.3. Описва техниката за семенно размножаване

4.4. Познава и прилага методите и нормите за засяване на семената (в цветарник, парник, на открито, на постоянно място

5.1. Описва повредите, болестите и вредителите по парковата растителност.

5.2. Изброява начините за борба с болестите и вредителите по растенията и за отстраняване на повреди.

5.3. Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие

6.1. Описва организацията на работа в декоративните разсадници.

6.2. Изброява схемите за засаждане

7.1. Разпознава и използва условните означения в зеленото строителство.

7.2. Разчита, разработва и прилага проекти технологични планове, карти и схеми за различните цветопроизводствени и разсадникови дейности и за зеленото строителство

8.1. Познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в цветопроизводственото стопанство и в парковото строителство

9.1. Познава и спазва основните изисквания при избор на място за декоративен разсадник

9.2. Познава устройството и определя размера на откритите, закритите и спомагателните площи.

9.3. Познава и прилага схемите за школуване на фиданките.

9.4. Познава и прилага технологията за контейнерно производство на дървета и храсти. 9.5. Познава и прилага технологията за засаждане на дървета и храсти, за тяхното изваждане и подготовка за транспортиран

10.1. Познава историческото развитие на градинскопарковото изкуство.

10.2. Познава различните видове градини и паркове. 10.3. Описва композиционните принципи и стилове при изграждане на парка —фактори, средства, закони, мотиви, форми и стилове

10.4. Познава изискванията към различните видове зелени площи —за широко и за ограничено обществено ползване.

10.5. Познава и прилага методите за предварителни проучвания на обекти, почвени условия и съществуваща растителност

11.1. Разпознава основните дървесни и храстови видове, назовава българските и латинските им наименования, описва техните органи — стебло, клони, листа, плодове, шишарки и др.

11.2. Познава хабитуса на растенията, динамиката на растеж и максималната височина.

11.3. Познава факторите, които влияят върху растежа и развитието на растителността. 11.4. Описва технологията за засаждане и отглеждане на дървета и храсти. 11.5. Знае и спазва периодите и нормите на засаждане на дървета и храсти. 11.6. Описва технологията за контейнерно отглеждане на растения

12.1. Разпознава видовото разнообразие и знае характерните особености на отделните групи рози

12.2. Знае и прилага технологията за поливане и торене на рози

13.1. Познава и прилага технологията за изграждане на тревни площи.

13.2. Познава и спазва етапите на затревяване и презатревяване. 13.3. Познава и използва тревни смески от различни видове, торове за изграждане на тревни площи, чимове.

13.4. Познава особеностите на ръчното и машинното изграждане на тревни площи.

13.5. Познава и прилага методите на почвообработка и почвоподготовка при различните видове затревяване. 13.6. Познава и прилага технологията на поддържане на тревните площи (спазва нормите за поливане, торене с минерални и органични торове, косене, аериране и др.).

14.1. Описва основните композиционни принципи при вертикалното озеленяване.

14.2. Изброява различните видове конструкции за поддържане на вертикално озеленяване – в зелени площи, на фасади, балкони и тераси.

14.3. Разпознава най-често използваните за вертикално озеленяване растения

15.1. Описва предназначението и принципа на работа на геодезични измервателни и помощни инструменти — нивелир, лата, ролетка, жалони и др.

15.2. Обяснява реда на работа при трасиране

16.1. Разпознава различните видове декоративни настилки и строителните материали за тяхното изграждане

17.1. Описва предназначението, нормативните показатели, изискванията за избор на място и обзавеждането на различните видове площадки/алеи за отдих — детски, спортни и др.

17.2. Разпознава строителните материали, използвани за изграждане на парково обзавеждане.

17.3. Обяснява технологичната последователност, както и необходимите машини, инструменти и приспособления при изпълнение на строителни работи — изкопи, насипи, кофраж, армировка, полагане на грижи за бетона, замазки и др.

18.1. Описва основните изисквания за съчетаване на растения, за избор на място и за изграждане на скални кътове, алпинеуми, водни потоци, водопадчета и езерца в зелените площи.

18.2. Познава и спазва композиционни принципи при подреждането на декоративната цветна и храстова растителност.

18.3. Разпознава основните и спомагателните материали за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.

18.4. Познава принципите за подбор и композиране на скални материали

Умения за: 1.1. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини или при отравяния

1.2. Работи правилно и безопасно с машини и

съоръжения.

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.4. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.).

1.5.  Организира събирането и изхвърлянето на отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

1.6.  Подготвя и съгласува с прекия ръководител инструктажа за безопасни условия на труд.

1.7. . Извършва инструктаж и контролира работниците относно спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

2.1. Почиства, подравнява, профилира и окопава почвата ръчно и с малогабаритна градинска техника.

2.2. Прави дренаж по схема.

2.3. Контролира почистването и съхраняването на машините и съоръженията в съответствие с изискванията към всяка машина

2.4. Наторява почвата при спазване на инструкция, дадена от специалист.

2.5. Обработва почвата с хербициди по указания на специалист по растителна защита

3.1. Затревява и поддържа тревни площи — поливане, плевене, валиране, грапене, коситба.

3.2. Описва посадъчните материали.

3.3. Засажда дървета и храсти

3.4. Засажда и поддържа цветя в паркове и градини.

3.5. Полива новосъздадена и съществуваща дървесна, храстова, цветна и тревна растителност — ръчно, с машини и инсталации

3.6. Събира репродуктивни материали

4.1. Демонстрира размножаване чрез семена.

4.2. Прави подбор на семена и тяхното окачествяване.

4.3. Подготвя семената за посев — събира, почиства, разпределя.

4.4. Извършва вегетативно размножаване.

4.5. Подготвя посадъчен материал за клиенти, вкл. почистване, сортиране, опаковане, етикетиране, съхраняване

5.1. Съхранява и борави с машини и апарати за растителна защита.

5.2. Приготвя препарати и ги ползва под ръководството на специалист по растителна защита

6.1. Засажда и се грижи за растенията в разсадниците

7.1. Нанася граници на терена и обозначения на карта.

7.2. Измерва количеството на извършената работа.

7.3. Подготвя отчети за извършената работа — на ръка и с компютър.

7.4. Намира актуална информация, свързана със съвременни тенденции, нови технологии, препарати, машини и инструменти в цветопроизводството и в парковото строителство в специализирани издания, Интернет сайтове, чрез посещения на изложения, обучения и др. както на български, така и на чужд език.

8.1. Проучва предлагането и търсенето на пазара и участва в изготвянето на план за развитие на предприятието.

8.2. Участва в изготвянето на проектосметна документация, като използва компютър със софтуер за създаване на текст, таблица, графика.

8.3. Ръководи техническото изпълнение на обекти от зеленото строителство.

8.4. Ползва и спазва трудовите норми при изпълнение на озеленителни работи в строителството.

8.5. Подпомага новоназначените работници. 8.6. Разпределя работата между членовете на звеното/екипа.

8.7. Оценява работата на всеки от екипа.

8.8. Прави предложения пред прекия си ръководител за награди или за повишаване на квалификацията на работниците.

8.9. Взема участие при приемане и предаване на обекти, като подготвя част от документацията.

8.10. Извършва инвентаризация и паспортизация на различни елементи от зелените площи, разсадниците и цветопроизводствените стопанства.

8.11. Организира и ръководи ефективното използване на материално-техническата база.

9.1. Разработва и прилага технологична схема за изграждане на ветрозащитни пояси, като описва подходящите дървесни и храстови видове

9.2. Разработва проект за декоративен разсадник

10.1. Извършва заснемане на данни за изработване на проекти за ново зелено строителство

10.2. Разработва и прилага проекти по вертикално планиране; идейни, дендрологични и посадъчни проекти; чертежи на детайли и др

11.1. Засажда храсти —единично, в групи и за живи плетове.

11.2. Засажда дървета на алеи, поединично или на групи.

11.3. Извършва различни видове резитба — според вида на растението, според сезона, според предназначението на резитбата.

11.4. Поддържа формата на живи плетове.

11.5. Полага грижи за растенията — според сезона и спецификата на растението

12.1. Зазимява и отзимява розите.

12.2. Извършва различните видове резитби.

12.3. Окопава, разрохква почвата и води борба с плевелите

12.4. Извършва основна подмяна и подсаждане

13.1. Прилага технологията за изграждане на тревни площи

13.2. Използва тревни смески от различни видове, торове за изграждане на тревни площи, чимове.

13.3. Прилага методите на почвообработка и почвоподготовка при различните видове затревяване

14.1. Засажда и полага грижи за поддържане на растителността при вертикално озеленяване. 14.2. Разработва проект за вертикално озеленяване

15.1. Измерва дължини.

15.2. Изчислява площи.

15.3. Извършва измервания с нивелир.

15.4. Разчита планове на части от земната повърхност.

15.5. Нанася проекта върху терена

16.1. Ръководи подготвянето на земната основа за настилка и изпълнение на дренажен пласт.  16.2. Организира изпълнението на различни видове настилки —бетонни плочи, павета, плочи от естествени материали, насипни материали и др.

16.3. Разпределя и отчита работата на екипа, който ръководи, при изпълнение на настилки

17.1. Разчита и участва в разработването на проекти за озеленяване и паркоустрояване. 17.2. Разработва работни чертежи на паркова архитектура

17.3. Извършва вертикална планировка на терена.

17.4. Упражнява техническо ръководство при изпълнението и участва в монтажа на паркова архитектура за обзавеждане на площадките за отдих по предварителен проект (схема) – скулптури, декоративни вази, пейки, трейажки, перголи, подпорни стени и др.

17.5. Изгражда, поддържа и ремонтира съоръжения за детски и спортни площадки

18.1. Определя подходящото място, изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи.

Компетентности: 1. Организира спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда в предприятието

 

2. Подготвя почвата за засаждане

3. Засажда и поддържа дървесна, храстова и цветна растителност

4. Извършва размножаване на растенията

5. Провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност

6. Полага грижи за растения в декоративни разсадници

7. Участва в разработването на техническа и технологична документация, намира информация, необходима за изграждане и поддържане на цветопроизводственото стопанство и парковото строителство

8. Участва в управлението на фирма за озеленяване

9. Познава и прилага технологиите за създаване на декоративен разсадник и дейностите в него

10. Познава и прилага методите на проучване и проектиране на новото зелено строителство

11. Засажда и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове

12. Засажда и поддържа рози

13. Познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи

14. Създава и поддържа вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси

15. Оформя терена и го подготвя за предстоящо засаждане на растения или за изграждане на паркова архитектура

 

16. Изгражда и поддържа декоративни настилки

17. Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове за отдих

18. Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Декоративна растителност
Почвознание
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Аранжиране
Декоративна дендрология
Цветарство
Парково строителство
Паркова перспектива с чертане
Геодезия
Паркова архитектура
Парково проектиране
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Декоративна растителност
Грижи за растенията
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Аранжиране
Декоративна дендрология
Цветарство
Парково строителство
Геодезия
Паркова архитектура
Парково проектиране
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Търговски дизайн и аранжиране
Търговски дизайн и аранжиране теория
Търговски дизайн и аранжиране практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!