Учебен План 6220202 Парково строителство и озеленяване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление „Градинарство (паркове и градини)“ Код: 622
Професия Озеленител“ Код: 622020
Специалност Парково строителство и озеленяване Код: 6210202
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.2.Описва вредното въздействие на средствата за растителна

защита, торовете и други химически вещества върху човешкия

организъм

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения

1.3. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите

2.1.Разпознава основните почвени типове

2.2. Описва устройството и принципа на работа на машини, съоръжения и инструменти за предварителна подготовка на площите и почвообработка

2.3. Разпознава видовете торове и описва тяхното въздействие

2.4. Описва правилата за разхвърляне на торовете

3.1. Разпознава основните дървесни, храстови, цветни и тревисти видове

3.2. Описва факторите, от които зависят растежът, развитието и възпроизводството на дървесната, храстовата, цветната и тревната растителност

3.3. Описва периодите на цъфтеж, семеносене и плодоносене

3.4. Описва посадъчните материали

3.5. Познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с машини и съоръжения за: бране и добиване на семена, плодове и резници; изваждане и садене на фиданки; сеитба, садене и разсаждане

3.6. Описва технологията за вегетативно и семенно размножаване

4.1. Описва различните начини за размножаване на растенията

4.2. Описва техниката за семенно размножаване

4.3. Познава и прилага методите и нормите за засяване на семената (в цветарник, парник, на открито, на постояно място)

5.1. Описва повредите, болестите и вредителите по парковата растителност

5.2. Изброява начините за борба срещу вредителите

5.3. Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие

6.1. Описва организацията на работа в декоративните разсадници

6.2. Изброява схемите за засаждане

7.1. Разчита идейни проекти

8.1. Описва технологията за засаждане и отглеждане на дървета и храсти

8.2. Знае и спазва периодите и нормите на засаждане на дървета и храсти

8.3. Описва технологията за контейнерно отглеждане на растения

9.1.Описва технологичната последователност и нормативните изисквания за създаване на тревни площи

9.2. Изброява различните видове тревни смески, торове за изграждане на тревни площи, чим, почв

10.1. Описва основните композиционни принципи при вертикалното озеленяване

10.2. Изброява различните видове конструкции за поддържане на вертикално озеленяване – в зелени площи, на фасади, балкони и тераси

10.3. Разпознава най-често използваните за вертикално озеленяване растения

11.1.Описва предназначението и принципа на работа на геодезични измервателни и помощни инструменти – нивелир, лата, ролетка, жалони и др.

11.2. Обяснява реда на работа при трасиране на права, ъгъл и равнина

11.3. Разчита планове на части от земната повърхност

12.1.Разпознава различните видове декоративни настилки и строителните материали за тяхното изграждане

13.1.Описва предназначението, нормативните показатели, изискванията за избор на място и обзавеждането на различните видове площадки/алеи за отдих – детски, спортни и др.

13.2. Разчита работни чертежи на паркова архитектура

13.3. Разпознава строителните материали, използвани за изграждане на парково обзавеждане

13.4. Обяснява технологичната последователност при изпълнение на строителни работи – изкопи, насипи, кофраж, армировка, полагане и грижи за бетона, замазки и др

14.1Описва основните и.зисквания за съчетаване на растения, за избор на място и за изграждане на скални кътове, алпинеуми, водни потоци, водопадчета и езерца в зелените площи

14.2. Разпознава основните и спомагателните материали за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи

Умения за: 1.1.Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа с машини или при отравяния.

1.2. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения

1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка

1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)

1.5. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда

2.1.Описва целта и последователността за извършване на

основните обработки на почвата

2.2. Почиства, подравнява, профилира и окопава почвата ръчно и с малогабаритна градинска техника

2.3.  Прави дренаж по схема

2.4. Почиства и съхранява машините и съоръженията в съответствие с изискванията към всяка машина

2.5. . Наторява почвата при спазване на инструкция, дадена от специалист

2.6. Обработва почвата с хербициди по указания на специалист по растителна защита

3.1. Обработва почвата с хербициди по указания на специалист по растителна защита

3.2. Затревява и поддържа тревни площи – поливане, плевене, валиране, грапене, коситба

3.3. Засажда дървета и храсти

3.4. Засажда и поддържа цветя в паркове и градини

3.5. Полива и оросява новосъздадена и съществуващата дървесна, храстова, цветна и тревна растителност както ръчно, така и с машини и инсталации

4.1. Събира репродуктивни материали

4.2. Демонстрира размножаване чрез семена

-Прави избор на семена и тяхното окачествяване;

•    Подготвя семената за посев – събира, почиства, разпределя

4.3. Извършва вегетативно размножаване

4.4. Подготвя посадъчен материал за клиенти, включително почистване, сортиране, опаковане, етикетиране, съхраняване

5.1. Съхранява и борави с машини и апарати за растителна защита

5.2. Приготвя препарати и ги ползва под ръководството на специалист по растителна защита

6.1. Засажда и се грижи за растения в разсадниците

7.1. Нанася граници на терена и обозначения на карта

7.2. Измерва количеството на извършената работа

7.3. Подготвя отчети за извършената работа – на ръка и с компютър

7.4. Намира актуална информация, свързана със съвременни тенденции, технологии, препарати, машини и инструменти в цветопроизводството и в парковото строителство в специализирани издания, интернет сайтове, както и чрез посещения на изложения, обучения и др.

8.1. Засажда храсти – единично, в групи и за живи плетове

8.2. Засажда дървета на алеи, поединично или на групи

8.3. Извършва различни видове резитба – според вида на растението, сезона, предназначението на резитбата

8.4. Поддържа формата на живи плетове

8.5. Полага грижи за растенията – според сезона и спецификата на растението

8.6. Засажда и поддържа рози

9.1. Изгражда тревни площи чрез засяване и чрез зачимяване

9.2. Поддържа тревни площи от различен тип, като спазва нормите за презатревяване, поливане, торене с органични и минерални торове и др.

9.3. Засажда и поддържа цветя в тревните площи

10.1. Засажда и полага грижи за поддържане на растителността при вертикално озеленяване

11.1. Измерва дължини

11.2. Изчислява площи

11.3. Извършва измервания с нивелир

12.1. Подготвя земната основа за настилка и изпълнява дренажен пласт

12.2. Изпълнява различни видове настилки – от бетонни плочи, павета, плочи от естествени материали, насипни материали и др.

13.1. Извършва вертикална планировка на терена

13.2.. Монтира паркова архитектура за обзавеждане на площадките за отдих по предварителен проект (схема) – скулптури, декоративни вази, пейки, трейажки, перголи, подпорни стени и др.

13.3. Изгражда, поддържа и ремонтира съоръжения за детски и спортни площадки

14.1. Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи

Компетентности: 1.Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва

околната среда при

изпълнение на служебните си задължения

2.Подготвя почвата за засаждане

3. . Засажда и поддържа дървесна, храстова и цветна растителност

4. Извършва размножаване на цветята

5. Провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност

6.  Полага грижи за растения в декоративни разсадници

7. . Намира информация, необходима за изграждане и поддържане на цветопроизводното стопанство и парковото строителство, в техническа и технологична документация

8.  Засажда и отглежда различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове

9.Създава и поддържа тревни площи

10. Създава и поддържа вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси

11. Оформя терена и го подготвя за предстоящо засаждане на растения или изграждане на паркова архитектура

12. Изгражда и поддържа декоративни настилки

13. Изгражда и поддържа паркова архитектура в кътове за отдих

14. Изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Декоративна растителност
Почвознание
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Аранжиране
Декоративна дендрология
Цветарство
Парково строителство
Паркова архитектура
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Декоративна растителност
Грижи за растенията
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Аранжиране
Декоративна дендрология
Цветарство
Парково строителство
Паркова архитектура
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Аграрен мениджмънт
Аграрен мениджмънт теория
Аграрен мениджмънт практика
Аграрен маркетинг
Аграрен маркетинг теория
Аграрен маркетинг практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!