Учебен План 6230102 Горско стопанство и дърводобив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Горско стопанство Код: 623
Професия Техник-лесовъд Код: 623010
Специалност Горско стопанство и дърводобив Код: 6230102
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Състав и свойства на

горските почви;

1.2.Морфология, видове и

особености на

разпространените почви в България.

2.1.Морфологични белези на дървесните и храстовите

видове;

2.2.Латински наименования

на дървесните и

храстовите видове –

по семейства.

3.1.Строеж и свойства на

дървесината на

различните дървесните видове; недостатъците във

формата на стъблото и в дървесината;

3.2.Физични свойства на

дървесината; стандарти за

извършване на сеч..

3.3.Морфологични особености

на гъбите и билките в България, обект на

стопанска дейност.

4.1.Морфологични белези на птиците, дивеча и рибите,

разпространени в

България.

5.1.Видове насекоми

вредители по отделните части на дървесния вид;

5.2.Методи за борба с паразитните болести;

5.3.Видове негнилостни

Болести;

5.4.Гниене на дървесината.

6.1.Лесовъдски признаци,

възобновяване, видове

възобновителни и

отгледни сечи;

6.2.Маркиране на дървостой;

6.3.Водене на карнет-опис;

6.4.Работа с ЛУП.

7.1.Устройство и начин на работа с различните видове таксационни и

геодезични инструменти, с

прилаганите таксационни

методи – кубиране и

сортиментиране на

различните видове

дървени материали;

7.2.Комплектоване на досие на маркирано за сеч

насаждение.

8.1.Условията и редът за определяне на площ за

горски разсадник;

8.2.Планирането на

залесителни мероприятия;

8.3.Извършване на

лесокултурни дейности;

8.4.Извършване на дейности в

Горските разсадници;

8.5.Правилата за извършване

на инвентаризации в

горски разсадник и на горски култури,

9.1.Устройство и начин на работа с геодезични

инструменти;

9.2.Основни принципи и

правила при трасиране на

път и снемане на профил от терена.

10.1.Пазар и пазарна среда;

10.2.Производствени фактори в горското стопанство;

10.3.Цени и ценообразуване;

10.4.Инвестиции и кредитиране;

10.5.Кредити и кредитна дейност;

10.6.Банки;

10.7.Организация на

маркетинга в горското стопанство;

10.8.Проучване на пазара и определяне нормите на

реализация на

продукцията;

10.9.Реклама;

10.10.Застрахователно дело;

10.11.Трудово законодателство;

10.12.Форми на управление на

труд;

10.13.Вътрешно-сметна организация;

10.14.Стратегическо управление на горското стопанство;

10.15.Производителност на труда;

10.16.Себестойност на продукцията;

10.17.Показатели за анализ на

финансовото състояние на

горското стопанство;

10.18.Отчитане на резултатите.

11.1.Условни знаци за обозначаване на релефа, границите на отдели,

подотдели, участъци, райони;

11.2.Правила за работа с бусола и ориентиране по

горска карта;

11.3.Видове трайни маркировки

в горския фонд.

12.1.Същност и проява на

денудационните процеси;

12.3.Характеристика на поройните течения,

12.4.Наноси и водосборен

басейн;

12.5.Естествени,

исторически и

обществено-икономически

фактори, влияещи върху

тези процеси; 12.6.Оценка на ерозията и

режим на поройните

водни течения;

12.7.Същност на хидравликата,

хидростатиката и

хидродинамиката;

12.8.Физични свойства на

течностите и специфичните

свойства на водата;

12.9.Хидростатично налягане,

неговите свойства и

прояви върху равнини с

различна форма;

12.10.Видове движения на

течностите, видове

отвори и преливници и

изтичането през тях;

12.11.Скорост на поройните

водни течения и на

действащи сили при

определяне на средната

скорост при равномерно

движение на водата в открито легло;

12.12.Същност на агро-, хидро-,

лесомелиоративни и хидротехнически мероприятия;

12.13.Начини на борба с

площната, линейната и със

страничната ерозия,

свлачищата, сипеите и снежните лавини.

13.1.Различни видове огнестрелни оръжия, технически и помощни средства, боеприпаси и

средства за самозащита;

13.2.Организиране на охраната и на контролната дейност

в горите;

13.3.Организиране на първоначални действия по

потушаване на горски пожар;

13.4.Откриване на нарушения и

задържане на нарушители;

13.5.Установяване на причините за възникване

на горски пожари.

14.1.Устройство на различните

видове инструменти и;

14.2.Устройство и действие на

моторен трион;

14.3.Подготовката на моторния

трион за работа;

14.4.Режещо устройство и ъгли

на заточване;

14.5.Горивна смес;

14.6.Начини за поваляне на

дървесното стъбло;

14.7.Предпазни мерки при работа с моторен трион и

техника на безопасност

при повалянето на

стъблото.

15.1.Устройство на въжената линия, начини за

пренасянето й на терен, определяне на мястото и

височината на подпорите.

16.1.Основни технически и

технико-икономически

показатели в горския

транспорт;

16.2.Видове транспортни

средства и начини за

осъществяване на

извозване и превозване

на дървесината.

Умения за: 1.1.Класификация на почвите по типове в страната;

1.2.Последователност при вземане на почвени проби;

1.3.Извършване на анализ за връзката между почва,

растителност и фактори на

околната среда

2.1.Работа с определител;

Анализиране на

2.2.връзката между околната сред и горскодървесната и

храстова растителност;

2.3.Прилагане на правилата за

осигуряване на здравословни и

безопасни условия на труд.

3.1.Разпознаване на

дървесината на

дървесните видове;

3.2.Разпознаване на

недостатъците на

дървесината.

3.3.Работа с определители и

разпознаване на гъбите и билките, обект на стопанска

дейност.

4.1.Разпознаване на различните видове птици, дивеч и риби

– по морфологични белези в природни условия.

5.1.Разпознаване на видовете повреди и причинителите им;

5.2.Прилагане на методи за борба с вредителите;

5.3.Определяне на степента на

нападение за дадено насаждение;

5.4.Определяне на здравословното състояние на

насаждението;

5.5.Различаване на признаците за характера на замърсяването на даден район.

6.1.Правилно определяне на

лесовъдските признаци;

6.2.Изготвяне на лесовъдска

характеристика на насаждението;

6.3.Определяне на правилната за даденото насаждение сеч;

6.4.Определяне степента на годност на стъблата, правилно

извеждане на технологията по

маркиране на определените за

сеч дървета и насаждения,

ползване на данни от ЛУП.

7.1.Работа с таксационни

инструменти, попълване на

таксационно описание;

7.2.Кубиране и сортиментиране – по различни методи;

7.3.Попълване, комплектоване и представяне на досие на маркирано за сеч насаждение.

8.1.Определяне на площ за горски разсадник;

8.2.Работа в горски разсадник;

8.3.Създаване и отглеждане на

горски култури;

8.4.Инвентаризация в

горски разсадник и

на горски култури.

9.1.Работа с геодезични

инструменти за

трасиране на горски

пътища, заснемане

профил на терен,

просеки и залагане

на пробни площи.

10.1.Прилагане на основните форми за организиране

структурата на управленската

система на фирмата;

10.2.Познаване на особеностите за търсене, предлагане,

пазарно равновесие;

10.3.Различаване на

факторите: земя,

труд, капитал и

предприемачество;

10.4.Определяне на цените и начините на ценообразуване;

10.5.Различаване на

видовете инвестиции и

техните източници;

10.6.Избиране на банки

и форми на преференциални

кредити;

10.7.Извършване на

маркетинг и реклама;

10.8.Определяне на

формата за реализация на

продукцията;

10.9.Изчисляване на

рентабилност и

ефективност;

10.10.Работа с нормативни

документи;

10.11.Прилагане на

формите за организация на

труда и производствените

дейности;

10.12.Прилагане на

основните форми за

организиране

структурата за

управленската

система на фирмата;

10.13.Прогнозиране на

добива от единица площ;

10.14.Съставяне на

материален баланс;

10.15.Установяване на

разходите за консумативи,

осветление, отопление, машини

и на трудовите разходи;

10.16.Работа с първични

Счетоводни документи.

Извършване на

измервания;

Разчитане на горска

карта;

Нанасяне границите

на терена и

обозначение на

картата;

Разработване на

лесоустройствен

проект.

12.1.Определяне

степента на

денудационните

процеси;

12.2.Измерване на

ерозията;

12.3.Определяне на

степента на ерозия

чрез аерофотоснимки;

12.4.Изчисляване на обемното тегло и относителното тегло

и обемната плътност

при определяне на

основното хидростатично

уравнение;

12.5.Набелязване на

мерки за борба с различни

денудационни процеси.

13.1.Боравене с огнестрелно оръжие, с технически и с

помощни средства, боеприпаси и средства за самозащита;

13.2.Боравене с основните ръчни инструменти за потушаване на горски пожар;

13.3.Нормативна уредба

по охрана и опазване

на горите от пожари;

13.4.Задържане на нарушител;

13.5.Съставяне на констативен

протокол и акт за

административно

нарушение;

13.6.Организиране и

провеждане на

действия по задържане

и изземане на вещи,

предмети и средства за

извършване на нарушението.

14.1.Почистване и

подготовка на

моторния трион за

работа;

14.2.Заточване на

веригата;

14.3.Направа на горивна

смес;

14.4.Определяне

на посоката и

направа на засек на

поваляното стъбло,;

14.5.Кубиране и

сортиментиране на

дървените материали;

14.6.Спазване на

изискванията за ЗБУТ и оказване на долекарска помощ.

15.1.Извършване на измервания с наклономер, рулетки, жалони.

16.1.Изчислява необходимия брой коли, моточасове и

гориво-смазочни

материали за извозването и

превозването на дървесината;

16.2.Изчислява необходимата

теглителна сила при

използване на животинска тяга.

Компетентности: 1.Разпознава основните почвени типове и техните

свойства.

2. Разпознава дървесни и храстови видове по

морфологични белези.

3. Разпознава дървесината на

различните дървесни

видове и недостатъците по нея.

Разпознава асортиментите по БДС и страничните

ползвания от гората.

Контролира  страничните ползвания отгората.

4. Разпознава различните видове

птици и дивеч и

сладководни риби по

морфологични белези.

5. Разпознава болестите и

вредителите в горските

насаждения и предлага

мерки за борба с тях в

съответните насаждения.

6. Определя лесовъдните признаци на насажденията.

Установява хода на

възобновяване на

гората. Прилага видовете

възобновителна и отгледна сеч при различните по състав и

произход насаждения.

7. Използва подходящи методи за таксиране и

сортиментиране при

различни по състав и

произход насаждения.

8. Изготвя проекти за създаване на горски

разсадник и горски

култури.

Изготвя технологичен

план за създаване на

горска култура.

Извършва инвентаризация.

Проектира лесокултурни

мероприятия.

9. Работа с геодезични инструменти за

трасиране на горски

пътища, заснемане

профил на терена,

просеки и залагане на

пробни площи.

10. Организация и

управление на малка

фирма в областта на

горското стопанство.

Организация и управление на

структурите, специализираните териториални звена и държавните дивечовъдни станции на НУГ.

11. Разчита горска

карта и се ориентира на

терен. Извършва измервания и

заснемане на данни за

изготвяне на лесоустройствени проекти.

12. Разчита проектна

документация и

ръководи техническите

изпълнения по

построяване на

технико-укрепителните

съоръжения.

13. Организира охраната на горския фонд и на контролната дейност в горите.

Организира опазването

на горите от пожари.

14. Извършва сечта и

първичната обработка

на дървесината.

15. Изготвя проект за

монтиране на въжена

линия.

16. Изчислява разходите за

извозването и превозването на

дървесината.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Основи на горскостопанските дейности
Ботаника с дендрология
Геодезия
Горско законознание
Механизация на горскостопанските работи
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Горски недървесни ресурси
Ловно и рибовъдно стопанство
Лесовъдство
Горски култури
Горска таксация
Лесоустройство
Борба с ерозията
Предприемачество в горското стопанство
Екология и защитени територии
Охрана на труда и борба с горските пожари
Защита на гората
Механизация и технология на дърводобива
Горски транспорт
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Основи на горскостопанските дейности
Ботаника с дендрология
Геодезия
Горско законознание
Механизация на горскостопанските работи
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Горски недървесни ресурси
Ловно и рибовъдно стопанство
Лесовъдство
Горски култури
Горска таксация
Механизация и технология на дърводобива
Лесоустройство
Борба с ерозията
Горски транспорт
Предприемачество в горското стопанство
Защита на гората
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Основи на горскостопанските дейности
Основи на горскостопанските дейности теория
Основи на горскостопанските дейности практика
Техническа механика
Техническа механика теория
Техническа механика практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]