Учебен План 6240401 Рибовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД
УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С
ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Рибно стопанство Код:624
Професия Работник в рибовъдството Код: 624040
Специалност Рибовъдство Код: 6240401
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Биологични

особености и

изисквания на

отглежданите

видове риба;

1.2.Особеностите на

водната среда

1.3.Технология на

отглеждане на

съответните видове

риба;

1.4.Видове съоръжения

за размножаване;

1.5.Техника за улов

1.6.Проверка на

степента на зрялост

на рибите –

производители;

1.7.Начини на

извършване на

изкуствено,

полуизкуствено и

естествено

размножаване;

1.8.Видове инкубация

на половите продукти;

1.9.Начини на

захранване,

профилактично

третиране с

препарати и др.

4.1.Хранителна

активност и

хранителни навици

на отглежданите

видове риба;

4.2.Физиология и

обменни процеси за

различните видове

риба;

4.3.Видове храни и хранителния им

коефициент;

4.4.Основни групи

хранителни

вещества;

4.5.Метаболитни

особености,

потребност от

основните групи

хранителни

вещества;

4.6.Технически

характеристики на

използваните в

храненето машини и

апарати.

5.1.Хидрохимия;

5.2.Почвообработка;

5.3.Развъждане на

естествена храна

дафния, циклопс,

артемия, хирономуси,

ротатории и др.);

5.4.Състав и използване

на естествени и

изкуствени торове;

5.5.Общи технически

познания;

5.6.Видове

хидромелиоративни

машини.

7.1.Основни

биологически

изисквания на

транспортираните

видове риба;

7.2.Правила за работа с кислородни бутилки;

7.3.Уреди за измерване

на налягане;

7.4.Видове документи

необходими за

транспортиране на

жива риба и хайвер

и начина на тяхното

издаване.

9.1.Ползване на лични предпазни

средства;

9.2.Здравословни

и безопасни условия

на труд при

обслужване на

машини и

съоръжения;

9.3.Свойства на

миещите и

дезинфекциращи

средства.

Умения за: 1.1.Разпознаване на пола на рибите – производители;

1.2.Разпознаване на степента на полова зрялост;

1.3.Начините за стимулиране на

половото съзряване на

производителите;

1.4.Подготовка на съоръженията за

размножаване

1.5.Извършване на контролни

измервания на температура,

кислородно съдържание, pH;

1.6.Сортиране на зарибителния

материал по размер;

1.7.Определяне кондицията на зарибителния материал;

1.8.Захранване на зарибителния

материал;

1.9.Пресмятане и подаване на

лечебно- профилактичните

препарати.

4.1.Определяне на състоянието на моментна охраненост и

кондиция на отглежданата риба;

4.2.Правилно разпределяне на

храната и приготвяне на хранителни дажби;

4.3.Работа с машини за приготвяне на хранителни смески.

5.1.Работа с хидромелоративни

машини и с косачки за висша водна растителност;

5.2.Измерване на площи и

изчисляване на количествата

препарати и тяхното разпределение в рамките на

басейните;

5.3.Разораване и подравняване

дъната на басейните.

7.1.Регулиране на точно подаваните количества

кислород при транспортиране на жива риба;

7.2.Извършване на темпериране;

7.3.Точна и бърза организация на процеса.

9.1.Правилно използване на

предпазните средства;

9.2.Спазване на инструкции за

безопасна работа с миещи и

дезинфекционни разтвори;

9.3.Ред и чистота на работното място.

Компетентности: 1. Развъжда и отглежда зарибителен материал

4. Хранене на рибите

5. Подготовка на басейни и съоръжения за рибоотглеждане.

Мелиоративни мероприятия в

рибовъдните стопанства

7. Транспортиране на жива риба и хайвер

9. Подготовка и поддръжка на личната хигиена, работното

място и технологичното

оборудване съгласно

здравословните и

безопасни условия на

труд и санитарно-хигиенните

изисквания

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Основи на рибовъдството.
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Водата като среда на живот на рибите и други водни организми. Качество на водата за целите на рибовъдството. Мелиоративни мероприятия.
Видове басейни в рибовъдната практика.
Биологични особености на сладководните видове риби.
Размножаване на рибите.
Хранене на рибите в рибовъдните стопанства.
Улов и транспорт на жива риба.
Профилактика на заболявания, неприятели и врагове на рибата.
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Основи на рибовъдството
Водата като среда на живот на рибите и други водни организми. Качество на водата за целите на рибовъдството. Мелиоративни мероприятия.
Видове басейни в рибовъдната практика.
Биологични особености на сладководните видове риби.
Размножаване на рибите.
Хранене на рибите в рибовъдните стопанства.
Улов и транспорт на жива риба.
Профилактика на заболявания, неприятели и врагове на рибата.
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Нормативно правна уредба в професионалната област
Нормативно правна уредба в професионалната област теория
Нормативно правна уредба в професионалната област практика
Технологична обработка на рибата и съхранение на риба и рибни продукти
Технологична обработка на рибата и съхранение на риба и рибни продукти теория
Технологична обработка на рибата и съхранение на риба и рибни продукти практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!