Учебен План 7250101 Очна оптика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Медицинска диагностика и технологии Код:725
Професия Техник по очна оптика Код: 725010
Специалност Очна оптика Код: 7250101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Анатомия и физиология

на окото;

1.2.Методи за корекция на

зрителната острота;

1.3.Методи за пресмятане

на лещи с астигматично

и призматично

действие;

1.4.Устройство и принципи

на действие на пупилна линия и пупилометър.

2.1.Видове рамки за очила;

2.2.Видове системи за оразмеряване на рамки за очила;

2.3.Конструктивни

параметри на рамки за очила;

2.4.Естетични, анатомични и

Оптико-функционални

изисквания към рамките за очила;

2.5.Видове корекционни

клещи и техните

функции;

2.6.Принципи на действие и работа с уреди за нагряване на рамки;

2.7.Принцип на действие на

видеосистемата за

подбор на рамка за

очила;

2.8.Действащата

здравно-осигурителна

система;

2.9.Действащата

социално-осигурителна

система.

3.1.Професионалната

терминология, вкл. и на чужд език;

3.2.Видове корекционни

лещи за очила и техните оптични и конструктивни

параметри;

3.3.Видове оптични

покрития на лещи за

очила;

3.4.Видове оцветявания на

лещи за очила;

3.5.Фирмени качества и особености на лещите за очила;

3.6.Устройство и принцип на

действие на: шублер,

дебеломер, диоптромер,

лупа, полярископ,

спектрофотометър.

4.1.Центриране на лещи за очила;

4.2.Конструктивни

параметри на рамки за очила;

4.3.Специфични изисквания

към очилата съобразно

изискванията за

приложенията им;

4.4.Принципи на действие

на пупилна линия,

пупилометър и линия за височина.

5.1.Видове контактни лещи;

5.2.Избор на контактни

лещи съобразно

рецептата и желанието

на клиента;

5.3.Влияние на контактните

лещи върху очите и

възможни усложнения

при неспазване

условията за носене на контактните лещи.

6.1. Видове аберации на оптичните системи;

6.2.Различните видове

специални зрителни

помощни средства;

6.3.Принцип на действие на

зрителните помощни

средства;

6.4.Видове рамки за очила;

6.5.Видове системи за

оразмеряване на рамки за очила;

6.6.Конструктивни

параметри на рамките за очила;

6.7.Естетични, анатомични и

оптико-функционални

изисквания към рамки за очила;

6.8.Видове корекционни

клещи за очила и

техните функции;

6.9.Принципи на действие и

работа с уреди за

нагряване на рамки;

6.10.Принцип на действие на видеосистема за подбор

на рамки за очила;

6.11.Приложение на

специалните очила;

Изисквания към

специалните очила.

7.1.Спектрална

чувствителност на окото;

7.2.Видове увреждания на

окото от

електромагнитно

лъчение (инфрачервени

лъчи, UV лъчи, лазерни лъчи, високоинтензивно

светлинно лъчение);

7.3.Защитно действие на оптичните материали и

оптичните покрития;

7.4.Подбор на защитни

лещи за очила;

7.5.Конструктивни

параметри на рамки за очила;

7.6.Естетични, анатомични и

оптико-функционални

изисквания към рамките за очила;

7.7.Видове корекционни

клещи за очила и

техните функции;

7.8.Принцип на действие и

работа с уреди за нагряване на рамки за

очила;

7.9.Принцип на действие и

устройство на

полярископ и

спектрофотометър.

8.1.Устройство, принцип на

действие и оптични

характеристики на лупи, микроскопи и

телескопични уреди;

8.2.Видове лупи,

микроскопи,

телескопични уреди;

8.3.Приложение, работа и съхранение на лупи, микроскопи и телескопични уреди.

9.1.Професионална

терминология, вкл. и на чужд език;

9.2.Видовете рецепти и означенията върху тях;

9.3.Видовете рамки и означенията върху тях;

9.4.Видове корекционни

лещи за очила и техните оптични конструктивни

параметри;

9.5.Видовете прокрития на

лещи за очила;

9.6.Видовете оцветявания

на лещи за очила;

9.7.Фирмени качества и особености на лещите за очила.

10.1.Познаване на

професионалната

терминология, вкл. и на чужд език;

10.2.Свойства, качества и

предназначение на

материалите за

консумативи и

аксесоари.

11.1.Съдържание на

нормативната база;

11.2.Съдържание и оформяне на касова книга и фактури;

11.3.Функции и обслужване

на касов апарат.

12.1.Системи за

оразмеряване на рамки за очила;

12.2.Видове рамки;

12.3.Видове шаблони;

12.4.Принцип на действие и

устройство на

бормашина и машина за изрязване на шаблони;

12.5.Работа с бормашина и

машина за изрязване на шаблони.

13.1.Системи за

оразмеряване на рамки за очила

13.2.Определяне на

положението на

оптичния център на

лещата спрямо рамката;

13.3.Принцип на действие и

устройство на уред за центриране и

диоптромер.

14.1.Материали и средства за шлифоване;

14.2.Принципи на

шлифовъчния процес;

Предназначение и

начин на използване на стъклорез и брокли;

14.3.Принцип на действие,

устройство и

поддържане на машина за периферно

шлифоване, машина за полиране на

периферния фасет,

машина за пробиване на лещи;

14.4.Правила за безопасна

работа с инструментите

и машините;

14.5.Влияние на отпадъците от производството

върху околната среда.

15.1. Материали и средства за шлифоване;

15.2.Принципи на

шлифовъчния процес;

15.3.Принцип на действие, устройство и поддържане на

шлифовъчен автомат;

15.4.Работа с лещи от

различен материал;

15.5.Правила за безопасна

работа с инструментите

и машините;

15.6.Влияние на отпадъците

от производството

върху околната среда.

16.1.Физико-механични

свойства на рамките и

полиамидните нишки;

16.2.Методи за пробиване на

материалите;

16.3.Методи за монтаж;

16.4.Устройство и принцип на

действие на уредите,

инструментите и машините.

16.5.Правила за безопасна работа с инструментите

и машините.

17.1.Действащи стандарти;

17.2.Устройство и принцип на

действие на

диоптромер,

пупилометър, пупилна линия и шублер за очила.

18.1.Анатомични особености на главата;

18.2.Общи изисквания за

позициониране на

рамката към главата

съобразно вида на

корекцията;

18.3.Основните принципи на

рефракцията;

18.4.Видове зрителни

таблици.

19.1.Методи за почистване и

поддържане на очилата;

19.2.Начини за съхранение

на очилата;

19.3.Различни видове

аксесоари и

предназначението им.

20.1.Оформяне на поръчка за

специални очила;

20.2.Видове специални очила; предназначение,

оптично действие,

особености, изисквания;

20.3.Свойства на различните

материали за специални

очила;

20.4.Правила за безопасна работа с инструментите

и машините.

21.1.Видове контактни лещи

и техния дизайн;

21.2.Материали за твърди и меки контактни лещи;

21.3.Технология за

изработване на твърди и меки контактни лещи;

21.4.Видове контрол по време на изработването на контактни лещи;

21.5.Правила за безопасна работа с инструментите

и машините.

22.1.Методи за измерване на

контактни лещи;

22.2.Устройство и принцип на

действие на уредите за измерване на контактни лещи.

23.1.Видове винтове и

странични опори.

23.2. Видове материали за

дръжки за очила;

Видове дръжки за

очила.

23.3. Начини за монтиране на

различни видове

шарнири;

Правила за безопасна

работа.

23.4. Материали за метални рамки;

Видове припои;

Методи за запояване;

Шлифовъчни и

полиращи материали и инструменти;

Правила за безопасна

работа.

23.5. Материали за

пластмасови рамки;

Видове разтворители;

Видове лепила;

Шлифовъчни и

полиращи материали и

инструменти;

Безопасна работа с

различните лепила и

разтворители.

Умения за: 1.1.Разчитане, анализиране

и пресмятане на данни

от рецептата;

1.2.Измерване с пупилна

линия и пупилометър.

2.1.Намиране на

необходимата

информация в каталози;

2.2.Използване на

професионална

терминология, вкл. на

чужд език;

2.3.Консултиране на

клиента за видовете

рамки за очила и

функционалните им

особености;

2.4.Измерване на

конструктивни

параметри на рамки за очила;

2.5.Подбиране на рамка

съобразно естетичните,

анатомичните и

оптико-функционалните

особености на клиента;

2.6.Работа с клещи и

нагревателен уред;

2.7.Промяна на наклона,

извивката и позицията

на рамката за очила

чрез клещи и нагряване

с цел напасване

съобразно

антропометричните

данни на главата на

клиента;

2.8.Работа с видеосистема

за подбор на рамка за очила.

3.1.Използване на

каталожни материали на

български и чужди

езици;

3.2.Ползване на

професионална

терминология, вкл. и на

чужд език;

3.3.Консултиране на

клиенти и подбиране на

необходимите лещи

съобразно изискванията на рецептата и клиента;

3.4.Измерване с дебеломер,

диоптромер, лупа, полярископ,

спектрофотометър.

4.1.Измерване на

разстоянието между

зениците на очите;

4.2.Измерване на

положението на

зениците спрямо

рамката;

4.3.Работа с уредите за

измерване: пупилна

линия, пупилометър и

линия за височина.

5.1.Разчитане на рецепта за

контактни лещи;

5.2.Консултиране на

клиента за подбора на

подходящи контактни

лещи;

5.3.Демонстриране на

клиента как се поставят

и свалят контактни лещи;

5.4.Демонстриране на

клиента как се почистват, съхраняват и подменят контактните лещи;

5.5.Работа с различни

фирмени каталози и инструкции.

6.1. Използване на

каталожни материали на

български и чужд език;

6.2.Консултиране на

клиента за видовете

рамки за очила и

функционалните им

особености;

6.3.Измерване на

конструктивни

параметри на рамки за

очила;

6.4.Подбиране на рамка

съобразно естетичните,

анатомичните и

оптико-функционалните

особености на клиента;

6.5.Работа с клещи и уреди

за нагряване на рамки;

6.6.Формоизменение на

рамката за очила чрез

клещи и нагряване с цел

напасване съобразно

антропометричните

данни на главата на

клиента;

6.7.Работа с видеосистема

за подбор на рамка за

очила;

6.8.Изготвяне на поръчка за

специални помощни

зрителни средства.

7.1.Намиране на

необходимата

информация в каталози;

7.2.Използване на

професионална

терминология на чужди

езици;

7.3.Консултиране на

клиента за видовете

рамки за очила и

функционалните им

особености;

7.4.Измерване

на конструктивни

параметри на рамки за

очила;

7.5.Подбиране на рамка

съобразно естетичните,

анатомичните и

оптико-функционалните

особености на клиента;

7.6.Работа с клещи и уреди

за нагряване на рамки

за очила;

7.7.Промяна на наклона,

извивката и позицията

на рамката за очила чрез клещи и нагряване с цел напасване

съобразно антропометричните

данни на главата на клиента;

7.8.Работа с видеосистема

за подбор на рамка за очила;

7.9.Измерване със

спектрофотометър и

полярископ.

8.1.Използване на

каталожни материали;

8.2.Разчитане на оптични

схеми и конструктивна

документация;

8.3.Консултиране на

клиента за

приложението на лупи,

микроскопи и

телескопични уреди;

8.4.Демонстриране на

работа с лупи,

микроскопи и

телескопични уреди.

9.1.Ползване на

професионалната

терминология, вкл. и на

чужд език;

9.2.Попълване на

плик-поръчка с всички данни от рецептата съобразно избраните

рамки и лещи.

10.1.Ползване на

професионална

терминология, вкл. и на

чужд език;

10.2.Намиране на

необходимата

информация във

фирмени каталози,

мостри и ценови листи;

11.1.Работа с касов апарат;

11.2.Попълване на фактури и

касова книга.

12.1.Измерване на

параметрите на рамки за

очила;

12.2.Начертаване на скица за

шаблони;

12.3.Работа с пила, ножица и

шублер;

12.4.Работа с бормашина и

уред за изрязване на

шаблони.

13.1.Контрол на оптичното

действие на лещи за

очила;

13.2.Маркиране на център на

сферична леща, ос на

астигматична леща и

база на призматична

леща;

13.3.Пресмятане на параметрите за

центриране на

сферични, астигматични,

бифокални, прогресивни

и лещи с призматично

действие;

13.4.Центриране на лещата;

13.5.Блокиране на лещата;

13.6.Деблокиране на лещата.

14.1.Очертаване и рязане със

стъклорез;

14.2.-Броклене (отчупване на

лещите);

14.3.Шлифоване на

периферията на лещите

за очила;

14.4.Изработване на канали

в периферията;

14.5.Почистване на

шлифовъчните дискове

с камък;

14.6.Полиране на

периферията на лещите

за очила;

14.7.Почистване и смазване

на машините;

14.8.Правилно съхранение на

отпадъците.

15.1. Подготовка на шлифовъчния автомат

за работа;

15.2.Поставяне на шаблон;

15.3.Настройване на

автомата съобразно

големината на готовата

леща;

15.4.Закрепване на лещата;

15.5.Програмиране на

шлифовъчния процес;

15.6.Позициониране на

лещата;

15.7.Почистване на автомата;

15.8.Почистване на

шлифовъчните шайби;

15.9.Смазване на автомата;

15.10.Работа с безшаблонен

автомат;

15.11.Безопасна работа с

машините и инструментите;

15.12.Правилно съхранение на

отпадъците.

16.1.Работа с различни

видове отвертки, клещи

и ключове, уреди за

нагряване, бормашина;

16.2.Работа с

приспособленията за

пробиване на глазанти;

16.3.Монтаж на

корекционните лещи съобразно рацептата и видовете рамки;

16.4.Безопасна работа с

машините и инструментите.

17.1.Анализ и съпоставяне на

данните на изработените очила със зададените по рецептата;

17.2.Измерване с диоптромер,

пупилометър, пупилна

линия и шублер за очила.

18.1.Напасване на различни

елементи на рамките за

очила;

18.2.Работа с различни

видове клещи;

18.3.Работа със зрителни

таблици.

19.1.Поднасяне на необходимата

информация,

разбираемо за клиента;

19.2.Намиране на

необходимата

информация в каталози;

19.3.Демонстриране на

различни аксесоари.

20.1.Изготвяне на поръчка за

специални очила;

20.2.Сглобяване на специални очила;

20.3.Изработване на специални очила;

20.4.Напасване на специални

очила.

21.1.Работа с различните

видове инструменти,

уреди и машини за

изработване на

контактни лещи;

21.2.Спазване на изискванията за безопасна работа с

машините и инструментите.

22.1.Работа с уредите за

измерване на контактни

лещи;

22.2.Анализ и съпоставяне на

измерените параметри

на контактни лещи.

23.1. Подбиране на винтове

за рамки за очила;

Подбиране на странични

опори за рамки за

очила;

Монтаж и напасване на

страничните опори.

23.2. Правилно закрепване на

дръжките;

Измерване на

дължината на дръжките;

Оформяне на

накрайника на дръжката

съобразно главата на

клиента.

23.3. Подбиране на шарнира;

Работа с различните

инструменти и уреди за

ремонт на очила;

Спазване на правилата

за безопасна работа.

23.4. Подготвяне на частите за запояване;

Запояване;

Шлифоване и полиране

на спойката;

Нанасяне на оцветяващи

покрития върху

спойката;

Спазване на правилата

за безопасна работа.

23.5. Подбиране на

подходящи

разтворители и лепила;

Слепване на счупените

елементи от рамка за

очила;

Шлифоване и полиране

на спойката.

Компетентности: 1. Разчитане и пресмятане на рецепти за корекции на

зрението.

2. Консултиране на клиента и подбиране на рамка за очила.

Предварително напасване на рамката за очила.

3. Консултиране на клиента и подбиране на вида корекционни лещи за очила.

4. Снемане на индивидуална мярка на клиента – определяне на разстоянието между

зениците и положението

на зениците спрямо

рамката за очила.

5. Консултиране на клиента за подбиране, закупуване, употреба и поддържане на

контактни лещи.

6. Подбиране на специални зрителни помощни средства.

7. Консултиране и подбиране на защитни очила.

8. Предлагане и

продажба на лупи,

микроскопи и

телескопични уреди.

9. Изготвяне на работна

поръчка.

10. Продажба на консумативи и аксесоари.

11. Извършване на фирмена отчетна дейност.

12. Изработване на шаблон.

13. Определяне положението на лещите в рамките за очила

съобразно рецептата.

Работа със сферични,

астигматични,

бифокални,

прогресив-лещи, лещи с

призматично действие.

14. Ръчна и механична

периферна обработка на

лещи за очила.

15. Автоматична периферна обработка на лещи за очила.

16. Монтиране на лещи

за очила в рамки:

– пластмасови;

– метални;

– с полиамидни нишки;

– глазанти.

17. Контролиране на

параметрите на

изработените очила.

18. Окончателно напасване на рамките и функционална проба на клиента.

19. Консултиране относно ползването и поддържането на

очилата и продажба на

аксесоари към тях.

20. Изработване на специални очила:

оклузионни,телескопични,

ортопедични, стенопеични, рефлексни.

21. Изработване на твърди и меки контактни лещи в лаборатории за контактни лещи.

22. Контролиране на

параметрите на твърди и

меки контактни лещи в

лаборатории за

контактни лещи.

23. Ремонт на

очила:

23.1. Смяна на винтове и

странични опори на

рамки за очила;

23.2. Смяна на дръжки

23.3. Смяна на шарнирни

части;

23.4. Запояване на метални рамки;

23.5. Лепене на

пластмасови

рамки.

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Техническо чертане
Технология на материалите
Електротехника и електроника
Техническа механика
Елементи на фината механика
Електронни устройства
Приложни програмни продукти
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Оптични материали
Оптика и оптични уреди
Физиологична оптика
Очна оптика
Контактни лещи
Рефракциониране
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Метална практика
Обща практика
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Оптика и оптични уреди
Очна оптика
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Анатомия и физиология на човека
Анатомия и физиология на човека теория
Анатомия и физиология на човека практика
Бизнес комуникации
Бизнес комуникации теория
Бизнес комуникации практика

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]