Учебен План 7620601 Осигуряване на приемна грижа.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Социална работа и консултиране Код:762
Професия Приемен родител Код:762060
Специалност Осигуряване на приемна грижа Код:7620601
Степен на професионална квалификация втора  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва въздействието на вредните вещества, използвани в производството, върху здравето на човека и мерките за предпазване

1.2. Разпознава основните превързочни материали;

1.3.  Посочва последователността на действие при различни ситуации, изискващи оказване на първа долекарска помощ;

1.4. . Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема действия за тяхното предотвратяване

1.5. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност

2.1. Познава формите на социалното подпомагане и ангажираните институции на национално и местно ниво;

2.2. Описва спецификата на социалните услуги, предоставяни в общността, и включените в тях дейности

2.3. . Обяснява на разбираем за потребителя език собствените си задължения и границите на взаимодействие между социален асистент и потребител

3.1.Познава правилата за безопасна грижа

3.2.Познава добрите практики за грижа за деца

3.3. Познава видовете на насилие, идентифицира техните прояви и реагира адекватно при разпознаване на белези на насилие над децата

Умения за: 1.1. Оказва първа долекарска помощ в битови кризисни ситуации (злополука, отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания в дома и др.);

1.2. Ползва лични предпазни средства;

1.3. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.).

2.1. Спазва стандартите за качество на услугата „Социален асистент“;

2.2. Съблюдава правата и задълженията си като социален асистент и като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и служител;

2.3. Съгласува разработения от доставчика на услугата график на дейността;

2.4. Спазва правилата за безопасен труд на работното място (в дома на потребителя и извън него);

2.5. Попълва документация, свързана с предоставянето на услугата;

2.6. Информира потребителя за правата му

3.1.Прилага методи за справяне с трудно поведение на детето

3.2.Умее да планира и разчита получената финансова помощ за приемна грижа

Компетентности: 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва

2. Прилага нормативната уредба при предоставянето на социални услуги

2.Работи в партньорство с биологичните родители, социалните работници и други специалисти

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията
Информационни и комуникационни технологии
Сигурност и безопасност на детето в дома и навън
Нормативна уредба при предоставян на услугата „Приемна грижа”
Работа в екип
Ефективна комуникация с детето, съобразена с възрастта и особеностите му
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Приемане на детето в семейството
Възпитание и подпомагане на социализацията на детето
Поддържане на връзки с родното семейство на детето
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Сигурност и безопасност на детето в дома и навън
Работа в екип
Ефективна комуникация с детето, съобразена с възрастта и особеностите му
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Приемане на детето в семейството
Възпитание и подпомагане на социализацията на детето
Поддържане на връзки с родното семейство на детето
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Мотивация в трудовата дейност
Мотивация в трудовата дейност теория
Мотивация в трудовата дейност практика
Развитие на човешките ресурси
Развитие на човешките ресурси теория
Развитие на човешките ресурси практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]