Учебен План 8120402 Туристическа анимация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време Код:812
Професия Аниматор в туризма Код: 812040
Специалност Туристическа анимация Код: 8120402
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за работа в средствата за подслон, местата за настаняване, както и в транспортните средства

1.2. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност

2.1. Описва правилата и ролите на всеки играч за различни видове спортни игри (футбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, занимателни игри и др.).

2.2. Изброява предметите или инструментариума, необходими за провеждане на всяка спортна игра

3.1. Описва правилата и ролите на всеки играч за различни видове детски забавления (клоунади, игри, шоу програми, моделиране, рисуване, апликиране, танци, симулации и др.).

3.2. Обяснява правилата и ръководи детската анимация, като проявява артистичност и мотивира участниците

4.1. Познава българските празници, народни обичаи и традиционни занаяти.

4.2. Описва особеностите на българското народно творчество – приказки, легенди, пословици и поговорки, музика и песни, танци, облекла, художествени мотиви за украса и др.

4.3. Представя на български и на чужд език пред туристите информация за българския фолклор

5.1. Описва установените в хотелиерството стандарти за посрещане, настаняване и изпращане на български и чуждестранни гости. 5.2. Описва стандартните процедури при организиране на туристическа анимация на туристи, изискващи специфични грижи (хора с увреждания, деца, възрастни, хора със заболявания и др.). 5.3. Познава специфичната за туристическото обслужване терминология, разговаря с туристите на разбираем за тях език.

6.1. Подробно описва процедурите за осигуряване на безопасност на мястото/помещението за провеждане на туристическата анимация

6.2.  Описва процедури за безопасност при провеждане на туристическа анимация, в която са включени опасни за туристите части (поставяне на прегради, предпазни средства и др.).

6.3. Описва евентуалните рискове за безопасността на туристите в хотела или на мястото за провеждане на туристическата анимация

7.1. Описва процедурите по преглед на техническите устройства (микрофони, усилвателни уредби, видеостени и др.), необходими за провеждане на туристическата анимация

7.2. Описва процедурите при установяване на техническа неизправност на превозните средства. 7.4. Описва процедурите за проверка на стаите и други услуги.

 

8.1. Описва процедурите и начина за евакуация от хотела при спешни случаи, в случай на пожар или други непредвидени ситуации.

8.2. Подробно информира туристите преди започване на туристическата анимация относно начините за спешно евакуиране

9.1. Анализира проведените мероприятия и прави предложения за корекции в анимационната програма

Умения за: 1.1.Разработва инструкции за провеждане на анимационни мероприятия в съответствие с нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1.2. Оказва долекарска помощ в случай на необходимост.

1.3. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.).

1.4. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания.

1.5. Използва подходящо облекло и отличителни знаци

2.1. Проучва желанията и възможностите на туристите, за да избере най-подходящата спортна игра.

2.2. Съобразява избора на игрите с желанието за участие на туристите.

2.3. Осигурява условия за участие на всички туристи, проявили желание да се включат в игрите.

2.4. Видоизменя планираните мероприятия при невъзможност за тяхната реализация.

2.5. Попълва заявки за осигуряване на необходимия инструментариум за всяка спортна игра.

2.6. Участва активно във всяка игра, като проявява артистичност и мотивира участниците.

2.7. Инструктира участниците преди започване на играта.

2.8. Спазва и следи за осигуряване на безопасността на туристите по време на спортните прояви

3.1. Артистично участва в детските прояви – разказва приказки, пее песнички, изпълнява клоунада, моделира, рисува, танцува и др.

3.2. Подбира предметите, необходими за провеждане на различните видове детски забавления.

3.3. Проучва желанията и възможностите на туристите с цел избор на най-подходящо детско забавление.

3.4. Избира подходящ вид анимация съобразно възрастта, физическите и психологичните особености в развитието на децата.

3.5. Осигурява участието на всички деца, проявили желание да се включат в анимационните прояви.

3.6. Попълва заявки за осигуряване на необходимите предмети или оборудване за всяко планирано забавление

3.7. Видоизменя планираните мероприятия в случай на невъзможност за тяхната реализация.

3.8. Спазва и следи за осигуряване на безопасността на децата по време на детските анимационни прояви

4.1. Демонстрира изпълнение на народен инструмент, на народни песни или танци.

4.2. Проучва желанията и възможностите на туристите с цел избор на най-подходящото фолклорно занимание.

4.3. Подбира заниманията съобразно желанието за участие на туристите.

4.4. Видоизменя планираните мероприятия в случай на невъзможност за тяхната реализация.

4.5. Попълва заявки за осигуряване на необходимото оборудване и помощни материали за всяко фолклорно занимание.

4.6. Подпомага туристите при участието им в съответното занимание.

4.7. Осигурява участието на всички заявили желание да се включат в анимационното занимание

5.1. Общува ефективно и спокойно при възникване на проблеми.

5.2. Разработва пълна програма за провеждане на туристическа анимация с подробно разписание за начало и край.

5.3. . Подготвя (подбира) мястото/помещението за провеждане на туристическа анимация с цел създаване условия на туристите да наблюдават, слушат или участват в проявите.

5.4. Събира информация за метеорологичните условия при провеждане на туристическа анимация на открито с цел изготвяне на резервен вариант. 5.5. Изготвя покана с информация за туристите за мястото, началния час, начините на придвижване за участие или наблюдение на туристическа анимация.

5.6. В случай на участие на туристите в туристическата анимация планира подходящи дейности за репетиция.

5.7. Представя на туристите правилата за участие в туристическа анимация.

5.8. Закупува билети за участие, прави резервации и др., подготвя отчети за проведените анимационни мероприятия

6.1. Осигурява условия за провеждане на туристическата анимация в съответствие с процедурите за безопасност на мястото/помещението за провеждане на туристическата анимация

6.2. Съблюдава за стриктно прилагане на правилата за предотвратяване на рисковете по време на провеждане на туристическата анимация.

6.3. Взема бързи и адекватни решения при възникване на непредвидени технически проблеми.

6.4. Представя пред туристите процедурите за постъпване и предаване на оплаквания и рекламации от тяхна страна. 6.5. Прилага правилата за поддържане на хигиена в помещенията преди и след приключване на туристическата анимация

7.1. . Установява изправността на техническите съоръжения според инструкциите (микрофон, радио, телевизионен монитор и др.).

7.2.  Предприема необходимите процедури за отмяна на анимационната програма при установяване на неизправност на техническите и транспортните средства

8.1. Организира безопасното и своевременно извеждане на гостите от хотела през аварийния изход.

8.2. В зависимост от компетентността си участва в овладяването на бедствената ситуация и оказва долекарска помощ на пострадалите.

8.3. Предприема конкретни действия в случай на претоварване на хотела вследствие на неправилна резервация или допусната грешка

9.1. Изготвя отчети за извършената работа и направените разходи.

9.2. Попълва стандартни бланки, образци и др., необходими за отчитане на приключилите мероприятия

Компетентности: 1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

2. Осъществява спортна анимация на български и чужд език.

3. Осъществява детска анимация на български и чужд език.

4. Осъществява фолклорна анимация на български и чужд език.

5. Осъществява хотелска анимация на български и чужд език

6. Осигурява безопасно провеждане на различните видове анимационни програми.

7. Проверява техническите устройства, помещенията и съоръженията, използвани за провеждане на забавления на туристите

8. Прилага процедури в случай на пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация

9. Подготвя отчети за проведените анимационни мероприятия

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Гостоприемство в туристическата индустрия
Отчетност и работа с документи
Маркетинг в туризма
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Екскурзоводско обслужване
Туристическа анимиция
Организация и функциониране на хотела
Комуникации и сценично поведение
Безопасност и долекарска помощ
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Екскурзоводското обслужване
Туристическа анимиция
Организация и функциониране на хотела
Комуникации и сценично поведение
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Туристически и алпийски обекти
Туристически и алпийски обекти теория
Туристически и алпийски обекти практика
Фолклорни празници и традиции
Фолклорни празници и традиции теория
Фолклорни празници и традиции практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]