Учебен План 8130901 Фитнес

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Спорт Код:813
Професия „Помощник-инструктор по фитнес Код: 813090
Специалност Фитнес Код: 8130901
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

 

■ Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности

 

■ Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене

1:

 

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Предприемачество

 
Резултат от учене

2.1:

 

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

■ Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация
Компетентности

 

■ Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

2.2:

 

Формира предприемаческо поведение
Знания ■ Познава характеристиките на предприемаческото

поведение

■ Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

■ Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

■ Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

2.3:

 

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

■ Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация
Компетентности

 

■ Разработва проект на бизнес план в екип
ЕРУ 3

Икономика

 
Резултат от учене

3.1:

 

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

■ Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

■ Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

3.2:

 

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

■ Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие
Компетентности

 

■ Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
ЕРУ 4 Организация на труда  
Резултат от учене

4.1:

Организира работния процес
Знания Познава структурата на спортните организации

Познава структурата на стопанските организации

Познава нормирането на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията

Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

 

Планира работния процес в съответствие с изискванията

Съставя график за срочното изпълнение на работните задачи

Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняването на професията

Компетентности

 

Ефективно организира работния процес

Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения за въвеждането им

Резултат от учене

4.2:

 

Разпределя дейностите в работния процес
Знания Познава видовете дейности в работния процес

Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

Познава начините за организация на дейностите

Умения

 

Организира дейностите в работния процес

Спазва етичните норми на поведение

Участва в изграждането на етична и конструктивна работна среда

Компетентности

 

Ефективно разпределя дейностите в работния процес

Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения

ЕРУ 5

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

5.1:

 

Общува ефективно в работния екип
Знания Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки

Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

 

Осъществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния комитет)

Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които организира спортното събитие

Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене

5.2:

 

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на бизнес комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална комуникация

Познава начините на поведение при възникване на конфликти

Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

Познава начините за водене на делова комуникация

Умения

 

Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

Участва в разрешаването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

Води делова комуникация – писмена и устна

Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

 

Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене

5.3:

 

Владее чужд език по професията
Знания ■ Познава основната професионална терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

■ Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си задължения
ЕРУ 6

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 
Резултат от учене

6.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки

Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

■ Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

6.2:

 

Комуникира с ИКТ
Знания Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн

комуникацията

Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

■ Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

6.3:

 

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания ■ Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения

 

Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

 

■ Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

6.4:

 

Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против спам

Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

■ Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

6.5:

 

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

 

■ Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
Компетентности

 

■ Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)
ЕРУ 7

Спорт

 
Резултат от учене

7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него
Знания ■ Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални, културни и

възстановителни функции

Познава историята на физическото възпитание и спорта

Познава олимпийските принципи и идеали

Познава вредата от употребата на допинг

Познава националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта

Умения

 

Разпознава признаците при употреба на допинг и предприема мерки за въздействие върху навиците на спортуващите

Осигурява спазване на принципите на честната игра в спорта

Компетентности

 

■ Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със спорт, като участва в актуални за обществото и медиите дискусии
Резултат от учене

7.2:

 

Познава организационната система на спорта
Знания Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво и функциите на различните институции – общини, министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта – закони, стратегии и наредби

Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното време

Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и спорт за лица с увреждания)

Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески спорт, елитен спорт)

Умения

 

■ Идентифицира мястото на своята спортна организация в системата на спорта и възможните механизми и източници на финансиране
Компетентности

 

■ Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания
Резултат от учене

7.3:

 

Формира (развива) физически качества у обучаваните
Знания Познава теорията и методиката на спортната тренировка

Познава анатомията и биомеханиката на човека

■                      Познава физиологията и биохимията на човека Познава особеностите на педагогиката на преподаване при различните възрастови групи

Познава особеностите на спортния травматизъм

Умения

 

Прилага методи и средства за развиване на сила

Прилага методи и средства за развиване на издръжливост

Прилага методи и средства за развиване на бързина

Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост

Прилага методи и средства за развиване на ловкост

Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт

Компетентности

 

■ Под ръководството на инструктор по фитнес формира (развива) у обучаваните необходимите физически качества
ЕРУ 8 Фитнес тренировки  
Резултат от учене

8.1:

 

Провежда индивидуални фитнес силови тренировки с клиент по утвърдена програма
Знания Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при тяхното трениране

Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума и повторен максимум

Умения

 

Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и саркоплазмена) и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натоварване за нейното постигане

Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги и дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с ограничена свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, успоредки), тяхното устройство и предназначение

Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи (гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули по задната част на бедрата, прасцеви мускули)

Знае структурата на фитнес силовата тренировка и същността на подготвителната, основната и заключителната част

Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, систематизиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, принцип на приоритета, разделен (сплит) и контраст

Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, пирамида, суперсерии и удължени (дроп) серии

Компетентности

 

■ Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на фитнес силовата тренировка на клиент, спазвайки утвърдена тренировъчна програма
Резултат от учене

8.2:

 

Провежда индивидуални кардио-/аеробни тренировки по утвърдена програма
Знания Познава различните кардио-/аеробни уреди (велоергометър, степер, бягаща пътечка, кростренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натоварване при кардио-/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за развиване на кардио-респираторните възможности

Познава принципите на нискоинтензивната кардиотренировка и тези на високоинтензивната интервална кардиотренировка (HIIT)

Умения

 

Проследява пулсовата честота на клиента

Контролира натоварването, като регулира съпротивлението на кардио-/аеробните уреди или скоростта на изпълнение на цикличното упражнение

Следи и подпомага правилното изпълнение на упражненията, дава своевременни указания (по време на и след натоварването)

Комуникира с клиента по начин, ненарушаващ ритъма му на дишане

Компетентности

 

■ Провежда ефективна подготвителна, основна и заключителна част на кардио-/аеробна тренировка, спазвайки утвърдена тренировъчна програма
ЕРУ 9

Фитнес програми и диети

 
Резултат от учене

9.1:

 

Коригира утвърдени фитнес тренировъчни програми
Знания Познава типовете телосложение, пропорциите на тялото и предпоставките за индивидуална фитнес подготовка

Познава основните мускулни групи и методическите изисквания при тяхното трениране

Знае параметрите на тренировъчното натоварване – интензивност, обем, продължителност, плътност, максимална тежест, процент от максимума и повторен максимум

Знае философията на мускулната хипертрофия (миофибрилна и саркоплазмена) и оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натоварване за нейното постигане

Знае оптималните стойности на параметрите на тренировъчното натоварване при кардио-/аеробни тренировки за редуциране на мазнините или за развиване на кардио-респираторните възможности

Познава различните типове фитнес оборудване – свободни тежести (щанги и дъмбели), скрипци с други кабелни машини с макари, машини с ограничена свобода на движение, опорни уреди (пейки, лежанки, висилки, успоредки), циклични кардио-/аеробни уреди (велоергометър, степер, бягаща пътечка, крос- тренажор и др.), тяхното устройство и предназначение

Познава физическите упражнения за различните основни мускулни групи (гръдни мускули, коремни мускули, широки гръбни мускули, дълги гръбни разгъвачи, трапецовидни мускули, раменни мускули, бицепси, трицепси, мускули по предмишницата, седалищни мускули, квадрицепси, мускули по задната част на бедрата, прасцеви мускули)

Знае структурата на фитнес силовата тренировка и същността на подготвителната, основната и заключителната част

Познава принципите на нискоинтензивната кардиотренировка и тези на високоинтензивната интервална кардиотренировка (HIIT)

Познава културистичните принципи – прогресивно натоварване, систематизиране броя на упражненията и сериите, изолация, деадапатация, принцип на приоритета, разделен (сплит) и контраст

■ Познава културистичните методи – пълна амплитуда, аеробика, отказ, пирамида, суперсерии и удължени (дроп) серии

Умения

 

Прилага в тренировъчната програма избраните културистични принципи и методи

Определя цикъла от тренировъчните и почивните дни

Определя мускулните групи, които да бъдат натоварвани в различните тренировъчни дни от цикъла

Избира физическите упражнения за изпълнение в отделните тренировъчни дни от цикъла

Определя реда на физическите упражнения в различните тренировъчни дни от цикъла

Задава броя на повторенията и сериите за всяко фитнес силово упражнение, както и съпротивлението, с което да се изпълняват

Определя продължителността и целевата пулсова честота при тренирането на кардио уреди за изгаряне на мазнини или за развиване на кардио- респираторните възможности

Компетентности

 

Изготвя фитнес тренировъчни програми в съответствие с определени от инструктора по фитнес културистични принципи и методи и съобразно целите и особеностите на клиента (пол, възраст, тегло, ръст, състав на телесната маса, заболявания и състояния)

Коригира фитнес тренировъчни програми съобразно наличните във фитнес центъра уреди и оборудване

Резултат от учене

9.2:

Коригира утвърдени хранителни режими/диети
Знания Познава видовете макронутриенти (белтъчини/протеини, въглехидрати и мазнини) и тяхното значение за организма

Познава хранителния състав на различните хранителни продукти и тяхната енергийна стойност

Умения

 

Изисква необходимата информация от клиента за изготвянето на хранителен режим/диета – цел, пол, възраст, тегло, ръст, начин на живот, физическа активност, хранителни навици, вкусови предпочитания, хранителни алергии, заболявания и състояния. При необходимост измерва и определя състава на телесната маса

Определя дневния енергоразход и енергоприем

Определя необходимото съотношение и количество

от различните макронутриенти

Разпределя дневното количество макронутриенти на порции и определя времето за техния прием

При настъпили промени в целите и теглото на клиента коригира хранителните режими/диети

Компетентности

 

■ Съвместно с инструктора по фитнес изготвя хранителни режими/диети и самостоятелно ги коригира съобразно целта, пола, възрастта, теглото, ръста, състава на телесната маса, начина на живот, физическата активност, хранителните навици, вкусовите предпочитания, хранителните алергии, заболяванията и състоянията на клиента
Резултат от учене

9.3:

 

Коригира утвърдени суплементарни планове
Знания Знае предназначението на различните видове хранителни добавки

Познава най-популярните видове протеинови напитки – животински (млечни – суроватъчни и казеинови, яйчни, месни, кръвни и др.) и растителни (соев, грахов, оризов и др.), както и предимствата на различните производства (концентрати, изолати и хидролизирани)

Познава най-популярните видове въглехидратни напитки – монозахариди (глюкоза/декстроза, фруктоза) и полизахариди (малтодекстрин, нишесте/скорбяла)

Познава най-популярните видове аминокиселинни продукти – комплексни, верижно разклонение (BCAA), креатин (монохидрат, малат, етил-естер, кре- алкалин), глутамин, таурин, Л-карнитин, триптофан, тирозин, както и други заменими и незаменими аминокиселини

Умения

 

Коригира дозите на избраните хранителни добавки и времето за техния прием

Препоръчва на клиента конкретни продукти сред наличните в протеиновия бар на фитнес центъра

Компетентности

 

■ Коригира утвърден суплементарен план, съобразявайки се с индивидуалните особености на клиента – неговата цел, пол и възраст, начин на живот, заболявания и състояния

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Гостоприемство в спортно – туристическата индустрия  
  Отчетност и работа с документи  
  Маркетинг в спорта и туризма  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Правна уредба в спортно- туристическата дейност  
  Учебно – тренировъчни планове и програми  
  Организация и провеждане на фитнес занимания  
  Спортно – туристически съоръжения  
  Безопасност и долекарска помощ  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Учебно – тренировъчни планове и програми  
  Организация и провеждане на фитнес занимания  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Спортно право  
  Спортно право теория  
  Спортно право практика  
  Социология на спорта  
  Социология на спорта теория  
  Социология на спорта практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!