Учебен План 8400901 Вътрешни и международни превози на пътници

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Транспортни услуги Код: 840
Професия Водач на МПС за обществен превоз Код: 840090
Специалност Вътрешни и международни превози на пътници Код: 8400901
Степен на професионална квалификация първа  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1.Изискванията за професионален и здравословен риск;

1.2.Различни видове защитни приспособления;

1.3.Средства за сигнализация и маркировка

2.1.Правилата относно времето за управление и времето за почивка на водачите

3.1.Правилата за експлоатация на автомобила, свързани с опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво

4.1.Конструкцията и принципа на действие на двигателя, запалителната уредба, горивната превозното средство;

4.2.Маслата и течностите използвани в автомобила – охладителни течности,  спирачна течност, масла за двигателя и трансмисията и др.

5.1.Знания относно устройството на МПС

5.2. Конструкцията на автомобилните гуми;

5.3.Принципите на действие на спирачните уредби и устройствата за ограничаване на скоростта и антиблокиращи системи

6.1.Правилата за използването на тахографа;

6.2.Правилата, отнасящи се до превоза на товари;

6.3.Документите, изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз;

6.4.Мерките, които трябва да се предприемат при пътнотранспортно произшествие във връзка с вида и характера на превозвания товар;

6.5.Разчитане на пътна карта; 6.6.Планиране на маршрута; 6.7.Електронни системи за навигация;

6.8.Фактори, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението

7.1.Закона за движение по пътищата

Умения за: 1.1.Работят с нормативни актове;

1.2.Прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;

1.3.Попълват трудов договор;

1.4.Преценяват професионалния и здравен риск;

 

2.1.Да спазва законовите разпоредби и по-специално тези, които имат за цел недопускане на пътнотранспортни произшествия и осигуряване безопасност на пътното движение;

2.2.Да предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение, да преценява тяхната сериозност и да реагира адекватно при възникването им; 2.3.Да владее моторното превозно средство, което управлява така, че да не създава опасни ситуации;

3.1.Да открива техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението и взема съответните за това мерки;

3.2.Да се съобразява с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да осигурява във всеки момент от управлението на превозното средство условия за максимална сигурност

4.1.Монтаж и демонтаж

5.2. Монтажа на автомобилните гуми;

 

6.1. Да спазва законовите разпоредби и по-специално тези, които имат за цел недопускане на пътнотранспортни произшествия и осигуряване безопасност на пътното движение

7.1. Да се съобразява с всички фактори, които влияят върху неговото поведение, за да осигурява във всеки момент от управлението на превозното средство условия за максимална сигурност;

7.2.Да не застрашава сигурността на участниците в движението и да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

7.3.Да контактува с останалите участници в движението чрез позволените от закона начини;

7.4.Да спазва нарежданията на органите, които регулират и контролират движението;

да проявява уважение към другите участници в движението

Компетентности: 1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Управление на МПС

3. Експлоатация и ремонт на МПС.

4.Двигатели с вътрешно горене

5. Общо устройство на МПС

6. Превоз на пътници

7.Управление на МПС

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Информационни и комуникационни технологии
Двигатели с вътрешно горене.
Експлоатация и ремонт на МПС.
Превоз на пътници
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Общо устройство на МПС
Управление на МПС
Ремаркета и системи за прикачване..
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Двигатели с вътрешно горене.
Експлоатация и ремонт на МПС.
Превоз на пътници
Управление на МПС
Ремаркета и системи за прикачване..
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Екипна работа и преодоляване на  конфликти
Екипна работа и преодоляване на  конфликти теория
Екипна работа и преодоляване на  конфликти практика
Автоматизация
Автоматизация теория
Автоматизация практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]