Учебен План 8510101 Екология и опазване на околната среда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Технологии за опазване на околната среда Код:851
Професия Еколог Код:851010
Специалност Екология и опазване на околната среда Код:8510101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 2016 г.

ЕРУ 1 Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда

Резултат от учене

1.1:

 

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни

условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

 

Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и без-опасни условия на труд (ако е приложимо)

Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

 

Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Ефективно участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене

1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания Познава разпоредбите за опазване на околната среда

Описва основните изисквания за разделно събиране на

отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

 

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Компетентности

 

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
Резултат от учене

1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания Описва основните рискови и аварийни ситуации

Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

 

Прилага терминологията, свързана с аварийните ситуации

Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

Оказва първа помощ на пострадали при авария

Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

 

Правилно анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация

Прави предложения за актуализиране на

вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

ЕРУ 2

Икономика

 
Резултат от учене

2.1:

Познава основите на пазарната икономика
Знания Познава общата теория на пазарната икономика

Запознат е икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.

Знае ролята на държавата в пазарната икономика

Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

 

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности

 

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене

2.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

 

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности

 

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
ЕРУ 3

Предприемачество

 
Резултат от учене

3.1:

Познава основите на предприемачеството
Знания Знае същността на предприемачеството

Знае видовете предприемачески умения

Умения

 

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности

 

• Способен е да предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене

3.2:

Формира предприемаческо поведение
Знания Познава характеристиките на предприемаческото поведение

Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

 

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности

 

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене

3.3:

Участва в разработването на бизнес план
Знания Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

 

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
Компетентности

 

В екип разработва проект на бизнес план
ЕРУ 4

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

 
Резултат от учене

4.1:

Обработва информация с ИКТ
Знания Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях

Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация

Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

 

Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

Използва облачни услуги за съхранение на информация

Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене

4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания • Изброява доставчици на услугата електронна поща

Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане

Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Обяснява употребата на електронен подпис

Умения

 

Използва електронна поща

Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.

Използва електронен подпис за авторизация

Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене

4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

 

Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг

Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

 

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене

4.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

 

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

Активира филтри на електронна поща против спам

Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

Защитава файлове с криптиране или с пароли

Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

 

• Способен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене

4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

 

Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

 

Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
ЕРУ 5

Организация на труда

 
Резултат от учене

5.1:

Организира работния процес
Знания Познава структурата на стопанските организации

Познава методи за нормиране на работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

 

Планира работния процес

Съставя график на работните задачи

Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

 

Ефективно организира работния процес

Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене

5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания Познава видовете дейности

Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

Дефинира начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

 

Планира трудови дейности

Спазва и следи етичните норми на поведение

Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

 

Ефективно разпределя и планира дейностите

Създава и поддържа етична работна среда

ЕРУ 6

Комуникация и чужд език

 
Резултат от учене

6.1:

Общува ефективно в работния екип
Знания • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения

 

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности

 

Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене

6.2:

Води ефективна бизнес комуникация
Знания Познава етичните норми на комуникацията

Познава правилата за вербална и невербална

комуникация

•   Познава ефективното поведение при конфликти

Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

 

Разпознава и избягва конфликтни ситуации

Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Води делова комуникация – писмена и устна

Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

 

Провежда ефективна комуникация с потребителите на услуги съобразно индивидуалните им характеристики

Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене

6.3:

Владее чужд език по професията
Знания • Познава професионалната терминология на чужд език
Умения

 

Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и

др)

Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

 

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
ЕРУ 7

Връзка между околна среда и здравословен и безопасен труд

 
Резултат от учене

7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа
Знания Знае правилата за безопасност

Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

 

Оказва долекарска помощ при необходимост

Обяснява и спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата

Компетентности

 

Спазва правилата за безопасност в случаи на производствени аварии и бедствия

Инициира прилагането на коригиращи и превантивни действия в хода на технологичния процес

Резултат от учене

7.2:

Участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда
Знания Описва компонентите на околната среда

Знае санитарните изисквания и норми за компонентите на околната среда

Умения

 

• Прилага санитарно-хигиенните изисквания в работата
Компетентности

 

• Спазва точно санитарните изисквания и норми за компонентите на околната среда
Резултат от учене

7.3:

Организира и координира работата на група или екип
Знания Познава видовете дейности за управление на околната среда

Дефинира изискванията за изпълнението на видовете дейности, свързани с управление на околната среда

Знае начините за организация на дейностите

Умения

 

Организира дейностите в работния процес

Спазва етичните норми на поведение

Компетентности

 

Ефективно разпределя дейностите в работния процес

Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Резултат от учене

7.4:

Работи с техническа документация
Знания Познава нормативните документи

Познава техническата документация на използваните машини, апарати и съоръжения

Умения

 

Разчита техническата документация

Архивира и съхранява техническата документация

Обяснява заложените в документацията изисквания

Компетентности

 

• Способен е да организира и контролира правилното съхраняване и използването на документите
ЕРУ 8

Основи на екологията и защита на околната среда

 
Резултат от учене

8.1:

Съдейства за реализиране на политиката за защита на околната среда
Знания Познава политиките за защита на околната среда

Познава спецификата на компонентите на околната среда

Знае нормативната уредба

Умения

 

Следи параметрите на вода, въздух, почви и отпадъци

• Отчита показанията на измервателните уреди

• Използва подходи и методи за коригиране на отклоненията

Компетентности

 

• Ефективно прилага политиките за защита на околната среда
Резултат от учене

8.2:

Изпълнява преките си задължения при спазване на действащото екологично законодателство
Знания • Познава екологичното законодателство и подзаконовите нормативни актове
Умения

 

Прилага нормативната уредба

Организира работата на екипа

Компетентности

 

• Осъществява качествен контрол на факторите, които увреждат околната среда, спазвайки съответните инструкции и осъществявайки контакт с отговорните институции
Резултат от учене

8.3:

• Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на съществуващ проблем
  Спазва международните стандарти от серията ^О 14000 за управление на околната среда
Знания Познава международните стандарти
Умения

 

• Съпоставя показателите на компонентите на околната среда с международните стандарти
Компетентности

 

• Информира своевременно прекия си ръководител при установени несъответствия
ЕРУ 9

Технологии и техники за опазване на околната среда

 
Резултат от учене

9.1:

Участва в дейности за защита на водните ресурси
Знания • Познава водните ресурси – видове води, състав на водата, физични, химични и биологични свойства на водата
Умения

 

Определя основните замърсители на водите

Прилага методите за екологичен контрол на питейни, природни и отпадни води

Компетентности

 

Осъществява качествен контрол на водите

Контролира спазването на нормативните изисквания към качеството на водите

Резултат от учене

9.2:

Участва в дейности за защита на почвите
Знания Познава състава на почвите

Описва основните източници на замърсяване на почвите

Изброява основните методи за пречистване на почвите

Умения

 

Определя основните замърсители на почвите

Прилага методи за екологичен контрол на почвени проби

Компетентности

 

Осъществява качествен контрол на почвите

Контролира точното спазване на нормативните изисквания към качеството на почвите

Резултат от учене

9.3:

Участва в дейности за защита чистотата на въздуха
Знания Познава състава на въздуха

Описва основните източници на замърсяване

Познава основните методи за пречистване на въздуха

Умения

 

Определя основните замърсители на въздуха

Прилага методи за пречистване на въздуха

Компетентности

 

Осъществява качествен контрол на въздуха

Стриктно контролира спазването на нормативните изисквания към качеството на въздуха

Резултат от учене

9.4:

Участва в дейности за управление на отпадъците
Знания Познава видовете отпадъци и техния произход и състав

Описва вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

Познава нормативната уредба за управление на отпадъците

Умения

 

• Прилага принципите за сортиране, депониране и оползотворяване на отпадъците
Компетентности

 

• Стриктно контролира спазването на нормативни изисквания при управление на отпадъците
ЕРУ 10

Лабораторни изследвания и отчети

 
Резултат от учене

10.1:

Извършва лабораторни анализи
Знания Познава основните компоненти на околната среда

Знае начините за вземането на проби и тяхното съхранение

Познава количествения и качествения анализ

Описва лабораторното оборудване

Умения

 

Извършва количествен и качествен анализ на компонентите на околната среда

Систематизира резултатите и изготвя отчет

Използва лабораторното оборудване по предназначение

Компетентности

 

Ефективно контролира подготовката и качественото провеждане на анализите

Правилно разчита резултатите и ги съпоставя с действащите стандарти

Обобщава отчетите и ги предоставя на компетентните органи

Резултат от учене

10.2:

Обслужва апарати и съоръжения в пречиствателните станции
Знания Познава основните апарати и съоръжения

Знае характеристиките на видовете води, подлежащи на пречистване

Познава методите за пречистване на води

Умения

 

Прилага принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за пречистване на води

Спазва изискванията за експлоатация и поддържане на съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води

Компетентности

 

Контролира и координира работата на екипа при обслужване на апарати и съоръжения в пречиствателните станции

Реагира адекватно при отклонения от нормалния режим на работа на съоръженията и пречиствателните станции

Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на технически проблеми при експлоатация на съоръженията

ЕРУ 11

Мониторинг на състоянието на околната среда

 
Резултат от учене

11.1:

Съдейства при провеждане на мониторинг на околната среда
Знания Познава основните компоненти на околната среда

Знае нормативната уредба

Познава замърсителите на околната среда и техните характеристики

Умения

 

Анализира въздействието на различни фактори върху околната среда

Обработва резултати от проведени изследвания и анализи

Систематизира информацията от изследвания

Компетентности

 

Участва в оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Стриктно контролира подготовката и провеждането на

анализите

• Способен е да обобщава качествено отчетите и да ги предоставя своевременно на компетентните органи

Резултат от учене

11.2:

Прилага техники и технологии за управление на околната среда
Знания Познава дейностите за защита на околната среда – вода, въздух и почви

Познава основни техники за регистриране на замърсяването

Изброява дейностите за управление на отпадъците

Описва причинно-следствените връзки между въздействието на антропогенния фактор, околната среда и екологията

Умения

 

Констатира нарушения и предлага коригиращи действия

Прилага съвременни методи за оползотворяване на отпадъците

Прилага основни методи за екологичен контрол

Компетентности

 

Участва в управлението на околната среда, като прилага подходящи превантивни и коригиращи мерки

Стриктно следи за спазване на екологичното законодателство

Инициира превантивни и коригиращи действия за управление на отпадъците

Участва активно и отговорно в дейности по опазване и защита на околната среда

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Неорганична химия  
  Органична химия  
  Техническо чертане  
  Физикохимия  
  Електротехника и електроника  
  Процеси и апарати  
  Аналитична химия  
  Автоматизация на производството  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Микробиология  
  Опазване на околната среда  
  Пречиствателни съоръжения  
  Екологичен контрол  
  Екологично законодателство  
  Екология и устойчиво развитие  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
  Неорганична химия  
  Органична химия  
  Процеси и апарати  
  Аналитична химия  
  Автоматизация на производството  
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Микробиология  
  Опазване на околната среда  
  Екологичен контрол  
  Пречиствателни съоръжения  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Основи на химичните технологии  
  Основи на химичните технологии теория  
  Основи на химичните технологии практика  
  Бизнес комуникации  
  Бизнес комуникации теория  
  Бизнес комуникации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]