Учебен План 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Защита на собствеността и личността Код:861
Професия Охранител Код: 861010
Специалност Банкова охрана и инкасова дейност Код: 8610101
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

      Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Изброява разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Посочва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Запознат е с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Запознат е с разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности • Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания • Изброява разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Обяснява разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване на технологията за събиране и рециклиране

• Спазва разпоредбите за опазване на околната среда

Компетентности • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

• Посочва реда за разследване на трудови злополуки

Умения • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Осъществява контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и с пожарни кранове

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности • Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на документите за създаване на организация за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите

ЕРУ 2

Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството
Знания • Обяснява същността на предприемачеството

• Изброява видовете предприемачески умения

Умения • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена организация
Компетентности • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания • Описва характеристиките на предприемаческото поведение

• Изброява икономическите условия и правилата за ефективнa организация на дейността

Умения • Прилага правилата за ефективна организация на дейността

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности • Способен е самостоятелно да даде нови идеи за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания • Изброява основните елементи на бизнес плана

• Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план

• Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
Компетентности • Разработва проект на бизнес план в екип

ЕРУ 3

Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания • Обяснява общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.

• Описва ролята на държавата в пазарната икономика

• Изрежда видовете икономически субекти в бизнеса

Умения • Прилага в работата си основните принципи на пазарната икономика

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на дейността в организацията
Знания

 

• Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения • Обяснява икономическите понятия в контекста на дейността на дадената организация

• Прилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и разпределяне на ресурсите

Компетентности • Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на дадената организация

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Сигурност“

ЕРУ 4

Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания • Изброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения

• Описва функциите на екипа, в който работи

Умения • Комуникира с екипа на организацията при изпълнение на служебните задължения

• Спазва каналите за вътрешна комуникация и йерархичната подчиненост, установена в организацията

Компетентности • Способен е да осъществява ефективна комуникация с всички участници в трудовата дейност, съобразно работния протокол
Резултат от учене 4.2: Осъществява ефективна бизнес комуникация
Знания • Описва етичните норми в комуникацията

• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

• Посочва адекватното поведение при конфликт

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения • Води делова комуникация – писмена и устна

• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности • Провежда ефективна устна и писмена комуникация с клиентите на охранителни услуги съобразно индивидуалните им характеристики

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3: Владее чужд език по професията
Знания • Владее професионалната терминология на чужд език, свързана с упражняваната професия

• Владее специфична за охранителната дейност терминология на чужд език

Умения • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми при изпълняване на служебните си задължения

ЕРУ 5

Наименование на единицата: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 5.1: Обработва информация с ИКТ
Знания • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Различава невярна или подвеждаща информация в интернет

• Посочва начини за оценка на надеждността на информацията

• Посочва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Изрежда начините за създаване на поддиректории (папки)

• Описва начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Различава програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Умения • Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 5.2: Комуникира посредством ИКТ
Знания • Описва същността на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

Умения • Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване и разплащане

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Описва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене 5.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания • Посочва голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Запознат е с въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности • Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания • Описва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Изброява възможните решения на често срещани проблеми при работа с ИКТ

Умения • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например инсталира антивирусни програми и пароли)

• Решава възникнал проблем в работа с ИКТ

Компетентности • Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

ЕРУ 6

Наименование на единицата: Организация на труда
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 6.1: Организира работния процес
Знания • Посочва структурата на организацията, в която работи

• Описва методи за нормиране на работния процес

• Изброява нормативните документи, свързани с упражняваната професия

• Обяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения • Способен е да раздели работния процес на операции

• Планира изпълнението на текущите задачи

• Решава възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност

• Организира работното си време и работното си място

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности • Ефективно организира работния процес по осъществяване на охранителна дейност

• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 6.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания • Посочва особеностите на охранителната дейност

• Обяснява изискванията за изпълнение на видовете охранителна дейност

• Описва начините за организация на охранителната дейност

• Посочва принципите на договорните отношения между възложител и изпълнител на охранителна дейност

Умения • Организира дейността в ежедневната си работа

• Спазва изискванията за изпълнение на охранителната дейност

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности • Способен е в екип да работи за ефективно обезпечаване на охранителната дейност

ЕРУ 7

Наименование на единицата: Правна регламентация на частната охранителна дейност
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 7.1:  Спазва принципите на охранителната дейност
Знания • Изброява принципите на частната охранителна дейност

• Познава Конституцията на страната, законите и международните договори, по които Република България е страна

• Описва процедурите за защита на информацията и личните данни

• Посочва задълженията на охранителя за взаимодействие с органите за обществен ред и сигурност

Умения • Спазва принципите на частната охранителна дейност

• Работи при зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство

• Прилага процедурите за защита на информацията и личните данни

• Взаимодейства с органите за обществен ред и сигурност

Компетентности • Способен е самостоятелно да прилага отговорно принципите на частната охранителна дейност
Резултат от учене 7.2: Познава особеностите за извършване на частна охранителна дейност
Знания • Изброява минималните изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

• Описва минималните законови изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

Умения • Обяснява минималните изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

• Осигурява минималните законови изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

Компетентности • Способен е да обясни точно критериите за осигуряване на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняван обект
Резултат от учене 7.3: Познава правата и задълженията на охранителя
Знания • Описва изискванията за заемане на длъжността „охранител“

• Изброява законовите права и задължения на охранителя

• Описва процедурата по задържане на лице

• Изброява помощните средства, разрешени за използване при задържане на лице

• Посочва условията за използване на огнестрелно оръжие при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс при задържане на лица

• Изброява забраните при осъществяване на охранителна дейност

• Разбира дейността на охранителя като длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс

Умения • Прилага правата и задълженията на охранителя съгласно законовата и подзаконовата нормативна уредба

• Работи като длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс

• Използва правомерно физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие в частната охранителна дейност

Компетентности • Способен е самостоятелно да изпълнява правомерно трудова дейност като охранител

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“ – трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 8

Наименование на единицата: Физическа защита на банкови обекти
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 8.1: Осъществява контрол на посетителите в банковия обект
Знания • Описва принципите, методите и формите на контрол на посетителите в банката

• Изрежда видовете режим за допускане в зоните с ограничен достъп на банката

• Посочва разположението и характеристиките на физическите бариери и техническите средства за защита

Умения • Прилага изискванията за контрол на достъпа до банката и зоните със специален режим

• Работи с физическите бариери за сигурност и контрол на достъпа

Компетентности • Способен е да осъществява прецизен контрол на посетители и контрол до зони със специален режим в банката
Резултат от учене 8.2: Осигурява реда при обслужване на гражданите в банковия салон
Знания • Разбира организацията на банковата дейност

• Изброява видовете банкови услуги

• Посочва рисковете при охрана на банка

• Дефинира основните средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления

• Описва действията при нарушаване на реда в банковия салон

• Описва действията на охранителя по отношение на лица, които нарушават реда в банката или създават опасност за живота и здравето на служителите и посетителите

Умения • Анализира средата за сигурност чрез непрекъснато наблюдение

• Оценява рисковете при различните банкови операции

• Взема целесъобразни решения при нарушаване на реда в банковия салон

• Предприема необходимите действия за осигуряване на реда в банката

• Задържа лица, които нарушават реда в банката или създават опасност за живота и здравето на служителите и посетителите

• Осъществява защита при нападение срещу охранявания обект

Компетентности • Оценява самостоятелно и прецизно рисковете при охрана на банка и реагира адекватно на възникнало нарушаване на реда

• Способен е да задържи лице, което нарушава реда и създава опасност за живота на служителите и посетителите, съобразявайки се със законовата и подзаконовата нормативна уредба

Резултат от учене 8.3: Изпълнява действия при извънредни ситуации в охранявания обект
Знания • Идентифицира признаците на опасност и заплаха при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, нападение на охраняващия екип, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Посочва алгоритъма от действия при отделните видове извънредни ситуации

• Описва предназначението, бойните свойства и техническите характеристики на огнестрелното оръжие и помощните средства за защита

• Изброява основните средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на противоправни посегателства срещу охранявания обект

• Описва инструкциите за действия при извънредни ситуации

• Изрежда правните норми, регламентиращи действията на служителите от охраната при извънредни ситуации

• Назовава компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление, ангажирани с действия при извънредни ситуации

• Посочва формите и методите за взаимодействие на охранителите с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

Умения • Разпознава признаците на опасност и заплаха при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, нападение на охраняващия екип, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Реагира на сигналите от техническите системи – сигналноизвестителна и пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване, система за управление на дим и топлина, пожарогасителна система и система за видео­наблюдение

• Изпълнява последователно утвърдените действия според вида извънредна ситуация

• Взаимодейства с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

• Демонстрира различни бойни приложни защитни техники при нападение срещу охранявания обект

• Води огън с огнестрелно оръжие от различни положения – по движеща се цел, от автомобил и др.

• Прилага инструкциите за действие при извънредни ситуации

• Прилага законосъобразно използването на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие в условията на банковата охрана

Компетентности • Способен е самостоятелно и в екип да овладее извънредна ситуация в дейността по охрана на банковия обект

• Способен е да прилага правомерно действия по използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения

ЕРУ 9

Наименование на единицата: Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 9.1: Охранява поверените му ценни пратки или товари
Знания • Описва основните нормативни актове, регламентиращи охраната на ценни пратки и товари

• Посочва принципите, методите и формите на охраната на ценни пратки и товари

• Описва функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната

• Дефинира реда за охрана при транспортиране на ценни пратки или товари

• Изброява отчетността и документацията за приемане/предаване на ценни пратки

• Посочва точното разположение и подходите към обектите за инкасиране

• Обяснява основните и резервните маршрути за движение

• Изрежда препятствията и уязвимите места по маршрутите

• Изброява основните средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на правонарушения

Умения • Спазва реда за охрана при транспортиране на ценни пратки или товари

• Осъществява взаимодействие с охраната на обектите за инкасиране

• Изготвя и попълва съответните отчетни документи

• Разпознава целостта на пломбите (печатите) на ценните пратки

• Внимава за препятствия и уязвими места по маршрутите

• Прилага методите за предотвратяване на правонарушения

Компетентности • Способен е да осъществява охрана на ценни пратки и товари, като ги защитава от противоправни посегателства
Резултат от учене 9.2: Използва огнестрелно оръжие в случай на въоръжено нападение срещу охраняващия екип
Знания • Описва предназначението, бойните свойства и техническите характеристики на огнестрелното оръжие и помощните средства за отбрана

• Дефинира способите за съвместна работа с органите за обществен ред и сигурност

Умения • Използва по предназначение огнестрелно оръжие

• Използва по предназначение помощни средства за отбрана

• Води точен огън с огнестрелно оръжие от различни положения – по движеща се цел, от автомобил и др.

Компетентности • Способен е правомерно и законосъобразно да защити ценните пратки и товари в случай на нападение чрез използване на огнестрелно оръжие
Резултат от учене 9.3: Осигурява защита при извънредни ситуации
Знания • Идентифицира признаците на опасност и заплаха при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, нападение на охраняващия екип, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Обяснява алгоритъма от действия при отделните видове извънредни ситуации

• Описва предназначението, бойните свойства и техническите характеристики на огнестрелното оръжие и помощните средства за защита

• Изброява основните средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на противоправни посегателства срещу екипа, охраняващ ценните пратки и товари

• Изрежда правните норми, регламентиращи действията на служителите от охраната при извънредни ситуации

• Назовава компетентните държавни органи и органи на местно самоуправ­ление при извънредни ситуации

• Посочва формите и методите за взаимодействие на охранителите с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

Умения • Разпознава признаците на опасност и заплаха при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, нападение на охраняващия екип, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Изпълнява последователно утвърдените действия при отделните видове извънредни ситуации

• Взаимодейства с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

• Демонстрира различни бойни приложни защитни техники при нападение срещу екипа, охраняващ ценните пратки и товари

• Води точен огън с огнестрелно оръжие от различни положения – по движеща се цел, от автомобил и др.

• Прилага инструкциите за действие при извънредни ситуации

• Реагира на сигналите от техническите системи – сигналноизвестителна и пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване, система за управление на дим и топлина, пожарогасителна система и система за видеонаблюдение

• Прилага законосъобразно използването на физическа сила, помощни средства и огнестрелното оръжие в условията на охрана на ценни пратки и товари

Компетентности • Способен е самостоятелно и в екип да осъществява действия при извънредни ситуации по време на охрана на ценни пратки и товари

• Способен е да прилага правомерно действия по използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Основи на правото  
  Правна регламентация на частната охранителна дейност  
  Професионална етика и комуникативни умения  
  Специална психология  
  Лична защита  
  Защита на класифицирана информация  
  Защита на личните данни  
  Оръжезнзание  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Организация и тактика на охраната на банки  
  Организация и тактика на инкасовата дейност  
  Технически системи за сигурност в банките  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Професионална етика и комуникативни умения  
  Основи на правото  
  Лична защита  
  Оръжезнание  
  Организация и тактика на охраната на банки  
  Организация и тактика на инкасовата дейност  
  Технически системи за сигурност в банките  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Долекарска помощ  
  Долекарска помощ теория  
  Долекарска помощ практика  
  Управление на автомобил  
  Управление на автомобил теория  
  Управление на автомобил практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]