Учебен План 8610103 Физическа охрана на обекти

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Защита на собствеността и личността Код:861
Професия Охранител Код: 861010
Специалност Физическа охрана на обекти Код: 8610103
Степен на професионална квалификация трета  

 

Очаквани резултати от обучението:

      Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания • Изброява разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Посочва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Запознат е с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Запознат е с разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности • Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания • Изброява разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Обяснява разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване на технологията за събиране и рециклиране

• Спазва разпоредбите за опазване на околната среда

Компетентности • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания • Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

• Посочва реда за разследване на трудови злополуки

Умения • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Осъществява контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и с пожарни кранове

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности • Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на документите за създаване на организация за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обектите

ЕРУ 2

Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството
Знания • Обяснява същността на предприемачеството

• Изброява видовете предприемачески умения

Умения • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена организация
Компетентности • Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания • Описва характеристиките на предприемаческото поведение

• Изброява икономическите условия и правилата за ефективнa организация на дейността

Умения • Прилага правилата за ефективна организация на дейността

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности • Способен е самостоятелно да даде нови идеи за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания • Изброява основните елементи на бизнес плана

• Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план

• Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения • Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
Компетентности • Разработва проект на бизнес план в екип

ЕРУ 3

Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания • Обяснява общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.

• Описва ролята на държавата в пазарната икономика

• Изрежда видовете икономически субекти в бизнеса

Умения • Прилага в работата си основните принципи на пазарната икономика

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на дейността в организацията
Знания

 

• Посочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения • Обяснява икономическите понятия в контекста на дейността на дадената организация

• Прилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и разпределяне на ресурсите

Компетентности • Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на дадената организация

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Сигурност“

ЕРУ 4

Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 4.1: Общува ефективно в работния екип
Знания • Изброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения

• Описва функциите на екипа, в който работи

Умения • Комуникира с екипа на организацията при изпълнение на служебните задължения

• Спазва каналите за вътрешна комуникация и йерархичната подчиненост, установена в организацията

Компетентности • Способен е да осъществява ефективна комуникация с всички участници в трудовата дейност, съобразно работния протокол
Резултат от учене 4.2: Осъществява ефективна бизнес комуникация
Знания • Описва етичните норми в комуникацията

• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

• Посочва адекватното поведение при конфликт

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения • Води делова комуникация – писмена и устна

• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности • Провежда ефективна устна и писмена комуникация с клиентите на охранителни услуги съобразно индивидуалните им характеристики

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3: Владее чужд език по професията
Знания • Владее професионалната терминология на чужд език, свързана с упражняваната професия

• Владее специфична за охранителната дейност терминология на чужд език

Умения • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности • Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми при изпълняване на служебните си задължения

ЕРУ 5

Наименование на единицата: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 5.1: Обработва информация с ИКТ
Знания • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Различава невярна или подвеждаща информация в интернет

• Посочва начини за оценка на надеждността на информацията

• Посочва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Изрежда начините за създаване на поддиректории (папки)

• Описва начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Различава програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

Умения • Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 5.2: Комуникира посредством ИКТ
Знания • Описва същността на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

Умения • Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване и разплащане

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 5.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания • Описва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
Умения • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности • Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Резултат от учене 5.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания • Посочва голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Запознат е с въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности • Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене 5.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания • Описва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Изброява възможните решения на често срещани проблеми при работа с ИКТ

Умения • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например инсталира антивирусни програми и пароли)

• Решава възникнал проблем в работа с ИКТ

Компетентности • Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

ЕРУ 6

Наименование на единицата: Организация на труда
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 6.1: Организира работния процес
Знания • Посочва структурата на организацията, в която работи

• Описва методи за нормиране на работния процес

• Изброява нормативните документи, свързани с упражняваната професия

• Обяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения • Способен е да раздели работния процес на операции

• Планира изпълнението на текущите задачи

• Решава възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност

• Организира работното си време и работното си място

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности • Ефективно организира работния процес по осъществяване на охранителна дейност

• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 6.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания • Посочва особеностите на охранителната дейност

• Обяснява изискванията за изпълнение на видовете охранителна дейност

• Описва начините за организация на охранителната дейност

• Посочва принципите на договорните отношения между възложител и изпълнител на охранителна дейност

Умения • Организира дейността в ежедневната си работа

• Спазва изискванията за изпълнение на охранителната дейност

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности • Способен е в екип да работи за ефективно обезпечаване на охранителната дейност

ЕРУ 7

Наименование на единицата: Правна регламентация на частната охранителна дейност
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 7.1:  Спазва принципите на охранителната дейност
Знания • Изброява принципите на частната охранителна дейност

• Познава Конституцията на страната, законите и международните договори, по които Република България е страна

• Описва процедурите за защита на информацията и личните данни

• Посочва задълженията на охранителя за взаимодействие с органите за обществен ред и сигурност

Умения • Спазва принципите на частната охранителна дейност

• Работи при зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство

• Прилага процедурите за защита на информацията и личните данни

• Взаимодейства с органите за обществен ред и сигурност

Компетентности • Способен е самостоятелно да прилага отговорно принципите на частната охранителна дейност
Резултат от учене 7.2: Познава особеностите за извършване на частна охранителна дейност
Знания • Изброява минималните изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

• Описва минималните законови изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

Умения • Обяснява минималните изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

• Осигурява минималните законови изисквания за сигурност и безопасност на охранявани обекти

Компетентности • Способен е да обясни точно критериите за осигуряване на минималните изисквания за сигурност и безопасност на охраняван обект
Резултат от учене 7.3: Познава правата и задълженията на охранителя
Знания • Описва изискванията за заемане на длъжността „охранител“

• Изброява законовите права и задължения на охранителя

• Описва процедурата по задържане на лице

• Изброява помощните средства, разрешени за използване при задържане на лице

• Посочва условията за използване на огнестрелно оръжие при условията на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс при задържане на лица

• Изброява забраните при осъществяване на охранителна дейност

• Разбира дейността на охранителя като длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс

Умения • Прилага правата и задълженията на охранителя съгласно законовата и подзаконовата нормативна уредба

• Работи като длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс

• Използва правомерно физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие в частната охранителна дейност

Компетентности • Способен е самостоятелно да изпълнява правомерно трудова дейност като охранител

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Физическа охрана на обекти“ – трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 12

Наименование на единицата: Пропускателен режим в охранявания обект
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 12.1: Осъществява пропускателен режим на лица в охранявания обект
Знания • Описва правилата и реда за охрана на обект

• Посочва основните методи и средства за проверка на посетители

• Изброява задължителните етапи при проверка на посетител

Умения • Ориентира посетителите относно изискванията за пропускателен режим в обекта

• Проверява документите за самоличност и багажа на посетителите

• Не допуска и/или задържа лица, които не отговарят на изискванията за достъп в охранявания обект

Компетентности • Способен е самостоятелно да осъществи пропускателен режим на лица в охранявания обект при спазване на всички изисквания
Резултат от учене 12.2: Проверява моторни превозни средства (МПС), товари и документи
Знания • Посочва нормативните изисквания за действията на служителите от охраната при пропускателен режим на МПС

• Описва реда за проверка на товар на МПС и съпроводителните му документи

Умения • Запознава водача на МПС с правилата за пропускателен режим

• Извършва проверка на товара и съпроводителните му документи

• Отказва достъп до охранявания обект на непроверено МПС

Компетентности • Способен е самостоятелно да извърши проверка на МПС, товари и съпроводителни документи, като се съобразява с правилата за пропускателен режим в охранявания обект

ЕРУ 13

Наименование на единицата: Физическа защита на имуществото на физически или юридически лица
Ниво по НКР: 4
Ниво по ЕКР: 4
Наименование на професията: Охранител
Ниво по НКР: 4 – 5
Ниво по ЕКР: 4 – 5
Резултат от учене 13.1: Осъществява охранителни функции за защита на имущество
Знания • Посочва функциите и задачите на различните видове екипи за охрана на имущество

• Идентифицира рисковите фактори и заплахи към обекта за охрана – причини и условия, способстващи за правонарушения, уязвими особености на охраняван обект

• Описва действия за защита при противоправни посегателства срещу охранявания обект и имуществото в него

• Изрежда правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от екипите за изпълнение на охраната

• Назовава действията за защита от противоправни посегателства стрямо физически лица в охраняван обект

• Изброява предназначението, бойните свойства и техническите характеристики на огнестрелното оръжие и помощните средства за отбрана

• Дефинира способите за взаимодействие с органите за обществен ред и сигурност

• Описва бойни приложни техники, използвани при изпълнение на охранителните функции

Умения • Осъществява превантивна дейност в охранявания обект

• Извършва охранително проучване на охраняван обект

• Създава организация за охрана на имуществото в обекта

• Прилага тактически способи за физическа защита на имуществото

• Противодейства на противоправни посегателства спрямо физически лица в охранявания обект

• Владее бойни приложни техники

Компетентности • Способен е самостоятелно и в екип да защитава имущество от противоправни действия в охраняван обект
Резултат от учене 13.2: Извършва действия при извънредни ситуации в охранявания обект
Знания • Идентифицира признаците на опасностите и заплахите при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, въоръжено нападение срещу охранявания обект, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Посочва алгоритъма от действия при отделните видове извънредни ситуации

  • Описва предназначението, бойните свойства и техническите характеристики на огнестрелното оръжие и помощните средства за защита

• Изброява основните средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на противоправни посегателства срещу охранявания обект

• Описва инструкциите за действия при извънредни ситуации

• Изрежда правните норми, регламентиращи действията на служителите от охраната при извънредни ситуации

• Назовава компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

• Обяснява формите и методите за взаимодействие на охранителите с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправ­ление при извънредни ситуации

Умения • Разпознава признаците на опасност и заплаха при отделните видове извънредни ситуации (авария, бедствие, въоръжено нападение срещу охранявания обект, заплаха за терористичен акт, извършен терористичен акт, вземане на заложник и др.)

• Реагира на сигналите от техническите системи – сигналноизвестителна и пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване, система за управление на дим и топлина, пожарогасителна система и система за видеонаблюдение

• Изпълнява последователно утвърдените действия при отделните видове извънредни ситуации

• Взаимодейства с компетентните държавни органи и органи на местно самоуправление при извънредни ситуации

• Демонстрира различни бойни приложни защитни техники при нападение срещу охранявания обект

• Води точен огън с огнестрелно оръжие от различни положения – по движеща се цел, от автомобил и др.

• Прилага инструкциите за действие при извънредни ситуации

• Прилага законосъобразно използването на физическа сила, помощни средства и огнестрелното оръжие по време на охрана на обект

Компетентности • Способен е самостоятелно и в екип да овладее извънредна ситуация в дейността по охрана на обект

• Способен е да прилага правомерно действия по използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд  
  Икономика  
  Предприемачество  
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
  Чужд език по професията – английски език  
  Информационни и комуникационни технологии  
  Основи на правото  
  Правна регламентация на частната охранителна дейност  
  Професионална етика и комуникативни умения  
  Специална психология  
  Лична защита  
  Защита на класифицирана информация  
  Защита на личните данни  
  Оръжезнзание  
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Организация на физическата охрана на обекта  
  Физическата охрана на обекти – тактика  
  Технически системи за сигурност  
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Професионална етика и комуникативни умения  
  Основи на правото  
  Лична защита  
  Оръжезнзание  
  Организация на физическата охрана на обекта  
  Физическата охрана на обекти – тактика  
  Технически системи за сигурност  
  Производствена практика  
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Борба с тероризма. Особености в дейността на охранителите при противодействие на терористични актове  
  Борба с тероризма. Особености в дейността на охранителите при противодействие на терористични актове теория  
  Борба с тероризма. Особености в дейността на охранителите при противодействие на терористични актове практика  
  Действие в кризисни ситуации  
  Действие в кризисни ситуации теория  
  Действие в кризисни ситуации практика  

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]