Учебен План 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С

ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Сигурност Код:861
Професия Спасител при бедствия аварии и катастрофи Код: 861020
Специалност Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи Код: 8610201
Степен на професионална квалификация трета  

 

Резултати от ученето

 

Знания за: 1.1. Обяснява правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за пожарна и аварийна безопасност и за борба с пожарите 1.2. Изброява мерките за безопасност при извършване на СНАВР

1.3. Обяснява вредното въздействие на опасните вещества (газове и газови смеси, механични и химични отпадъци) 1.4. Изброява правилата за безопасна работа с различните видове техника, апаратура, приспособления, агрегати, съоръжения и машини

1.5. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при СНАВР

1.6. Описва правилата за превоз на техника, хора, материални ресурси и опасни товари

2.1.Разчита чертежи, схеми и друга специфична техническа и строителна документация

2.2. Намира информация в стандарти, справочна и каталожна литература, в интернет – както на български, така и на чужд език

2.3. Демонстрира познаване на нормативната уредба в МВР – Закона за МВР, Правилника за прилагане на Закона за МВР, Закона за защита при бедствия, Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Закона за класифицираната информация, наставления, инструкции и др.

3.1.Създава текст, таблици и диаграми с помощта на компютър

4.1. Описва системите за свръзка, тяхното предназначение, възможности и мястото на монтирането им

4.2. Описва параметрите на тяхната поддръжка и правилното им съхранение

4.3. Описва правилата за работа с полигонни съоръжения, тренажори и симулатори

5.1. Описва методите и начините за гасене на битови и горски пожари

6.1. Познава анатомията на човека, нараняването на тъканите, изгарянията, измръзванията, травматичните увреждания на скелета, шоковите състояния

7.1. Открива и идентифицира опасни вещества и материали

8.1. Открива, локализира и отбелязва местата, където има бедстващи хора

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Разпознава автомобилната, инженерната, химическата и бронетанковата техника по видове, марки и предназначение

10.2. Разчита кинематични схеми и конструктивни чертежи на машини, механизми и схеми на електроуредбата на техниката

10.3. Обяснява предназначението, устройството и действието на системите, агрегатите, възлите и елементите на различните спасителни техники

10.4. Обяснява реда и организацията на ежедневните и периодичните технически обслужвания на техниката

10.5. Описва основните видове техническо обслужване и техните цели и задачи

10.6. Изброява правилата за безопасно управление на МПС и движение на машините по пътищата и извън тях 10.7. Попълва техническата документация за отчитане на изминат пробег, моторесурси, горива и работата на машините и агрегатите, с които работи

11.1. Познава организацията и структурата на аварийноспасителната дейност и мерките за безопасност при използването на алпийската екипировка за спасяване

11.2. Разпознава видовете въжета и практическата им якост на опън. Знае изискванията за експлоатация, съхранение и маркиране. Води индивидуалната документация

11.3. Описва видовете основни възли, възлите за свързване на въжета и помощните възли. Устройва видовете опори, като спазва правилата за изграждането им

11.4. Познава начините на изграждане и транспортиране на спасители и пострадали

Умения за: 1.1. Самостоятелно работи с инструменти, машини и съоръжения

1.2. Обезопасява работните места и площадки при необходимост

1.3.  Правилно използва противопожарните и защитните средства, личните предпазни средства и специалната работна екипировка

1.4. Борави с отпадните продукти съгласно изискванията за опазване на околната среда

2.1. Спазва правилата за защита на информацията в съответствие с изискванията

3.1. Използва интернет и електронна поща

3.2. Снима, копира и създава документи

3.3. Работи с мултимедия и проектори

4.1. Работи с различните системи комуникационна техника

4.2. Използва специализиран софтуер за комуникационните средства

5.1.Действа правилно при спасяване на хора и ценности от горящи сгради

5.2. Използва по предназначение средствата за гасене на пожари – пожарогасители, кофпомпи, димни шашки и др.

6.1.Прави превръзки при наранявания и кръвотечения, шинира крайници и оказва долекарска помощ при счупване, изкълчване и навяхване

6.2. Извършва спешна реанимация (сърдечен масаж и изкуствено дишане)

6.3. Оказва долекарска помощ при отравяне с опасни вещества 6.4. Евакуира пострадали до медицинските пунктове

6.5. Поема отговорност за предаване на загиналите на съответните органи

7.1. Извършва деконтаминация на хора, техника, оборудване материални средства, сгради и съоръжения

7.2. Извършва спасителни, локализационни и ликвидационни дейности при инциденти с опасни вещества и материали

7.3. Участва при извършване на дезинсекция и дератизация

7.4. Използва средствата за колективна и индивидуална защита

7.5. Използва химическа техника и дозиметрична апаратура

7.6. Извършва локализационни и ликвидационни дейности при инциденти с нефтопродукти

8.1. Осигурява достъп до бедстващите (пострадалите), установява контакт с тях и определя физическото и психическото им състояние

8.2. Спасява пострадали и ги извежда (изнася или съпровожда) на безопасно място

8.3. Евакуира застрашено от бедствие население или го извежда в безопасен район

8.4. Възстановява проходимостта на пътища, пътни съоръжения и мостове 8.5. Прокарва временни пътища 8.6. Подава въздух на хора в изолирани помещения и изпомпва вода

8.7. Осигурява осветяване на района при извършване на спасителни работи в тъмната част на денонощието

8.8. Локализира източниците на вторичните поразяващи фактори

8.9. Обезопасява сгради, съоръжения (фасади, покриви, стрехи и др.) при силни ветрове и обледенявания

8.10. Изважда пострадали от катастрофирали превозни средства и оказва първа долекарска помощ

8.11. Транспортира болни и нуждаещи се през труднопроходими терени и при тежки метеорологични условия 8.12. Извършва водолазноиздирвателни действия при наличие на необходимата квалификация 8.13. Работи с необходимата спасителна техника и апаратура  8.14. Участва в издирване на веществени доказателства съвместно с компетентните органи

9.1. Укрепва конструкции за обезопасяване извършването на спасителни и ликвидационни работи

9.2. Разрушава конструкции, застрашени от самосрутване 9.3. Изключва разрушени и повредени участъци от комуналноенергийната мрежа 9.4. Локализира аварии по комунално-енергийната мрежа 9.5. Отводнява частни и обществени сгради и имоти

9.6. Съдейства на гражданите при изваждане на имуществата от разрушени сгради

9.7. Укрепва елементи от ХТС  9.8. Участва в хуманитарни операции

9.9. Тегли с буксир (транспортира) катастрофирали МПС

9.10. Почиства пътното платно от разлети при катастрофа ГСМ

10.1. Оценява общото техническо състояние на автомобила, инженерната, химическата и бронетанковата техника чрез външен технически преглед

10.2. . Подготвя катастрофирали машини за евакуация (транспортиране или влачене), като използва инструменти, приспособления, такелажни и крепежни средства на влекача 10.3. Използва ефективни начини за евакуиране

11.1. Изгражда различни видове системи за движение на спасители и елементи от системи за евакуация и транспорт на пострадали

11.2. Устройва различни видове на системата „тролей

11.3. Транспортира носилки през пресечен терен

11.4. Спасява хора от аварирали лифтови съоръжения и паднали в пропасти

Компетентности: 1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

2. Разчита планове и използва техническа и експлоатационна документация, изготвя сведения и използва нормативни документи и стандарти

3. Използва компютърна, размножителна, копирна техника и техника за онагледяване

4. Работи с комуникационна техника, полигонни съоръжения, тренажори и симулатори

5. Участва в пожарогасителни дейности

6. Оказва долекарска помощ на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи (БАК)

7. Изпълнява мероприятия по радиационна, химическа и биологична защита

8. Извършва инженерноспасителни работи

9. Извършва неотложни аварийно-възстановителни работи

10. Управлява МПС и работи с автомобилната, инженерната, химическата и бронетанковата техника

11. Извършва спасителни работи с използване на алпийско оборудване

 

Видове професионална подготовка

учебни предмети

Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Противопожарна подготовка
Медицинска подготовка
Инженерна подготовка
Управление на МТЛБ
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
Радиационна, химическа и биологическа защита
Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване
Водно спасяване
Търсене и спасяване в особени случаи
Специална спасителна подготовка
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
Противопожарна подготовка
Медицинска подготовка
Инженерна подготовка
Управление на МТЛБ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
Радиационна, химическа и биологическа защита
Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване
Водно спасяване
Търсене и спасяване в особени случаи
Специална спасителна подготовка
Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
Теория и методика на спортната тренировка
Теория и методика на спортната тренировка теория
Теория и методика на спортната тренировка практика
Техническа подготовка
Техническа подготовка теория
Техническа подготовка практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]