Учебен План 2110101 Живопис

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ „ХАРМОНИЯ 1”ООД
УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление Художник – изящни изкуства Код: 211
Професия Художник – изпълнител Код: 211010
Специалност Живопис Код: 2110101
Степен на професионална квалификация Трета  
Резултати от ученето
Знания Определяне на оптимална дистанция до натурата. Необходими инструменти и начини за работа с тях. Живописни техники и качества на материалите. Етапи на изграждане на натюрморт, интериор и човешка фигура с акварел, пастел, темперни и маслени бои. Жанрове в живопистта. Цветовете – цвят, гами, колорит тон, нюанс и др. Линейна и въздушна перспектива и приложението им в изграждането на пространството. Пластична анатомия – констуктивни, пропорционални и анатомични особености на  човешката глава и фигура.

Етапи при създаване на композиция по въображение –идея, скица, ескиз и подбор на подходящ формат и мащаб. Закони на композицията. Културно наследство и класици в жанровете. Изборна албуми, аудиовизуални средства. Видове програмни продукти за създаване на векторни и растерни изображения – възможности, потребителски интерфейс и инструкции за работа.

Културно наследство; Жанрове в живописта; Формати и мащаби; Закони на композицията; Технология на работа с различни видове графични и цветни материали; Цветознание гами, цвят, колорит, тон, нюанс и др. Перспектива – линейна и въздушна и приложението им в изграждането на пространството.

Световно изкуство и неговото развитие; Съвременни тенденции в неконвенционалното проектиране.

Видове материали и инструменти за оформяне на живописна творба; Осветление; Организация при аранжиране на живописна изложба; Оформление на покана и плакат; Изисквания за избор на мото на изложбата и оформяне на преслист.

Специфични програмни продукти; Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация. Термини по специалността на чужд език.

Правила за безопасна работа с инструменти и материали; Работа с леснозапалими материали; Вредно въздействие на използваните материали.

Нормативни актове, свързани с дейността; Съдържание на договорите; Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството; Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател; Системи на заплащане на труда; Авторско право.

Умения Избор на дистанция и гледна точка.

Подбор на подходящи инструменти и материали, четки палитра, шпакли, основи, разредители, свързватели.

Анализиране  и обобщаване, придобиване на завършеност на етюда.

Избор на тема и сюжет според заданието.

Намиране на информация по темата в публикации или интернет. Избор на подходящи материали и инструменти.Избор на подходящи изразни средства. Реализиране на творбата при спазване на етапите  – скици, рисунки, ескизи. Придаване завършеност  и обобщеност на творбата члз различни изразни средства.

Избор на  обект и сюжет; Избор на гледна точка и дистанция; Избор на подходящи материали; Подбор на необходимите инструменти за работа; Спазване на етапите за реализация на творбата; Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.

Съчетаване на материали съобразно идеята на проекта и поставяне в експозиционна среда; Комбиниране на материали и форми за изграждане на живописно въздействащ проект; Придаване на завършеност на проекта.

Подбор на експозиционни средства – постаменти, пана и др. и организацията им в изложбено пространство; Проектиране на рекламен продукт; Представяне на творбата с мултимедийни средства.

Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти; Работа със съвременни средства за комуникация. при търсене на информация и изготвяне на проект; Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.

Безопасна работа с материали и инструменти; Правилно съхранение и използване на вредни материали; Хигиена на работното място; Опазване на околната среда.

Попълване на договори; Изготвяне на оферти и ценообразуване. Проучване възможностите за Активност. реализация на художествена творба; Правилно съхраняване на Необходимата документация; Самооценка на вложения труд и заплащане; Защита на авторските права.

Компетентности Изграждане на етюд по натура и оборудвано ателие, натюрморт, интерир, глава по натура, човешка полуфигура и цяла фигура.

Изработване на живописна творба по зададена или свободно избрана тема.

Работа на пленер

Работа по проект за неконвенцио нална живопис – колажи, инсталации и др.

Оформление и експониране на живописна творба.

Използване на информационни и комуникационни технологии.

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Пазарна реализация на художествената творба

Видове професионална подготовка учебни предмети Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
  Здравословни и безопасни условия на труд
  Икономика
  Предприемачество
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
Чужд език по професията – английски език
Информационни и комуникационни технологии
Рисуване
Перспектива
Пластична анатомия
Компютърна графика
История на изкуството
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
  Живопис
Графика
Скулптура
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
  Живопис
  Производствена практика
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
  Живопис
Живопис теория
Живопис практика
  Видове графични техники
  Видове графични техники теория
  Видове графични техники практика

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември блок 22
02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 6923, [email protected]

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!