Външни ВиК мрежи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Външни ВиК мрежи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820502

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Външни ВиК мрежи – втора степен на квалификация. Придобиват се умения за разчитане на проекти, монтажни планове и схеми на В и К мрежи, за монтаж и демонтаж на елементи за В и К мрежи, за поддържане В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях, за изграждане и поддържане на външни В и К мрежи, помпени станции и санитарно- охраняеми зони и др.

Основни дейности – Основните дейности са свързани с изграждането, ремонтирането и експлоатацията на външни и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, поддържане на съществуващи В и К системи и отстраняване на повреди.

Отговорности и задължения – Монтажникът на В и К мрежи разчита чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници. Монтира и демонтира елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ). Монтира нови и преустроени В и К мрежи и отстранява аварии в тях.

Възможно работно време – Работното време е стандартно или ненормирано, при възникване на аварийни ситуации е възможна работа в почивните и в празничните дни.

Възможни контакти – В своята работа водопроводчикът осъществява контакти с колеги, бригадир, проектант на ВиК системи, технически ръководител на обекта, ръководител на аварийно звено, диспечер на аварийна служба, клиенти, представители на строителни фирми, търговци и доставчици на материали и оборудване в сферата на услугите.

Полезна информация – Монтажникът на В и К мрежи си служи с подходящи инструменти (флашки, тръбни ключове), обзавеждане (машинка за запояване на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки, нивелир, бензинови лампи, шлосерски стиски, ъглошлифовална машина и др.), средства за измерване на технически и технологични параметри, сигнализационни и указателни средства и лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло), техническа документация (схеми, проекти, технологични карти, нарядни бланки, правилници, инструкции и др.), справочници и каталози, ксерокс машина и компютър с принтер и интернет.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Фирми с предмет на дейност изграждане, експлоатация и ремонт на вътрешни и външни В и К мрежи в сгради.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата или работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Водопроводчикът работи често на открито и в помещения, свързани със строителството и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи.

Усилия, които трябва да се полагат – Изисква се умерена физическа издръжливост, способност за устойчиво и разпределено внимание, сръчност при боравенето с инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Във фирми, свързани със строителството на водопроводни и канализационни мрежи в населени места, в жилищни, промишлени, обществени и друг вид сгради, обслужването на станции (помпени, пречиствателни и др.), монтаж, ремонт и поддръжка на ВиК системите, производството на заготовки за ВиК мрежи.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
 • Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
 • Водопроводчик, химическата промишленост
 • Водопроводчик, кораб
 • Водопроводчик, поддръжка
 • Изготвител, корабни тръбни инсталации
 • Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
 • Каналджия
 • Монтьор, водопроводни тръби
 • Монтьор, газопроводни тръби
 • Монтьор, вентилационни тръби
 • Монтьор, морски тръбопроводи
 • Монтьор, паропроводни тръби
 • Монтьор, тръби в самолети
 • Монтьор, тръби за продуктопроводи
 • Пробивач, кладенци
 • Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
 • Работник, полагане на дренаж
 • Водопроводчик, аварийна група

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтажник на В и К мрежи“ може да продължи обучението си по професията „Строителен техник“, специалност „Водно строителство“, за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://www.bwa-bg.com/site.php – Българската асоциация по водите (БАВ)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Сръчност, прецизност и съобразителност. Способност за анализ на конкретна ситуация, оценка и вземане на подходящи решения. Умения за справяне в проблемни ситуации.

Необходими знания и умения – Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи трябва да умее да поема отговорност за имуществената база, за сроковете на изпълнение на поставена задача, да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост. Да разчита техническа документация, да познава и работи с ВиК инструменти – тръбни ключове и други.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация. • Къде може да се усвои – Професията „Монтажник ВиК“ може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Ръчни инструменти, Инвентарни средства, ВиК мрежи, Строителни материали и изделия за ВиК работи, Ремонтни работи при експлоатация на улична ВиК мрежа, Технологична последователност при изпълнение на улична канализация, Монтаж на сградна водопроводна мрежа, Безопасни и здравословни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение

http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]