Вътрешни и международни превози на товари

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Водач на МПС за обществен превоз

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

840090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Вътрешни и международни превози на товари

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8400902

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Вътрешни и международни превози на товари – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с управление на моторно-превозно средство за превоз на товари.

Основни дейности – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз” осъществява вътрешни и международни превози на пътници и на товари. При изпълнение на професионалните си задължения водачът на МПС за обществен превоз работи с технологична документация; извършва демонтаж, монтаж и контрол на техническото състояние на МПС; извършва дейности при техническото обслужване и безопасната експлоатация на МПС, като използва ефективно експлоатационни материали.

Отговорности и задължения – Трябва да се прилагат знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, и да се реагира адекватно при оказване на първа долекарска помощ на пострадал по време на авария или пътно-транспортно произшествие.

Възможно работно време – Обикновено е в рамките на законоустановената продължителност на работното време, но при определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия, се налага да се работи на удължен работен ден, а също в празнични и почивни дни.

Възможни контакти – С ръководителя на експлоатационното звено (бригадир), диспечерите, нарядната служба, организатора на експлоатацията, а при извършване на текущо обслужване и текущ ремонт – с началник-сервиза, механиците, техническите контрольори, монтьорите; с контрольори, пътници, служители осигуряващи контрол на транспорта и др.

Полезна информация: http://www.rta.government.bg/index.php?page=testovevodachi – изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища:
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички търговски дружества с предмет на дейност експлоатация на автотранспортна техника.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на водача на МПС протича при сложна, на моменти стресова пътно-транспортна обстановка, изискваща умение за бърза смяна на нагласите, готовност за работа в екстремни ситуации и вземане на самостоятелни решения. Работата е в стресова среда (метеорологични условия и пътната обстановка по маршрута на движение); през работното му време той/ тя има досег с голям брой хора.

Ресурси, с които трябва да се работи – Водачът на МПС за обществен превоз използва широк спектър от материали, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления. Материали – експлоатационни технически течности, електролити, добавки, миещи препарати и др.; инструменти и приспособления – измерителни, механични, електрически, пневматични и др., ръчни и преносими, универсални и специализирани инструменти за монтаж, демонтаж и техническо обслужване; агрегати и съоръжения – повдигателна и специализирана апаратура, миялна техника, предпазни средства и съоръжения.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Транспортни услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира – във всяка транспортна фирма, осигуряваща обществен превоз.

Длъжности, които могат да се заемат :

 • Шофьор, лек автомобил до 9 места
 • Шофьор, пощенски автомобил
 • Шофьор, такси
 • Шофьор, лекотоварен автомобил
 • Шофьор, Куриер
  • Шофьор, автобус
  • Шофьор, съчленен автобус
  • Шофьор-инструктор
  • Шофьор, противопожарен автомобил
  • Шофьор, платформа
  • Шофьор, самосвал
  • Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
  • Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
  • Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
  • Шофьор, цистерна
  • Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение.

Полезни връзки: http://www.uab.org/ – Съюз на българските автомобилисти (СБА) българските автомобилисти (СБА)

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За водача на МПС за обществен транспорт са необходими добро зрение, нормална сетивност за цвят, мирис и звук; способност за съсредоточаване и бързо реагиране; дисциплинираност, готовност за точно и прецизно спазване на инструкции; умение за ориентиране по карта.

Необходими знания и умения – Водачът на МПС за обществен транспорт трябва да притежава шофьорска книжка и

базови познания за механиката на транспортното средство.

Изисквана степен на образование – Лицата, кандидатстващи за обучение за придобиване на първа степен на квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз”, трябва да притежават документ за правоспособност минимум категория “В”, съгласно Закона за движение по пътищата. Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Двигатели с вътрешно горене, Експлоатация и ремонт на МПС, Превоз на пътници, Общо устройство на МПС, Управление на МПС, Ремаркета и системи за прикачване и други.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]