Ветеринарен лаборант

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Ветеринарен лаборант

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

640020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Ветеринарен лаборант

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6400201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

1200

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ветеринарен лаборант – трета степен на професионална квалификация. Ветеринарният лаборант е здравен специалист, който може да работи във всички видове лечебно-диагностични и научно-преподавателски лаборатории – държавни и частни. Той извършва изследване на кръв, урина и всички други телесни течности и секрети. Обект на неговата дейност са хистологични, микробиологични и паразитологични изследвания.

Основни дейности – Вземане на проби за медико-биологични анализи. Регистрация и проследяване на клиничнолабораторни изследвания по установени медицински стандарти. Участие в провеждането на профилактични изследвания.

Отговорности и задължения – Ветеринарният лаборант е длъжен да познава биологичните особености на различните видове животни и да проявява хуманно отношение към тях. Той трябва да спазва и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в областта на животновъдството, ветеринарната медицина и опазването на околната среда.

Възможно работно време – Работното време на ветеринарния лаборант е с нормална продължителност, но предвид спецификата при грижите за животните е възможно то да бъде удължено.

Възможни контакти – Ветеринарният лаборант в работата си общува с колеги – лаборанти и техници, с ветеринарни лекари, зооинженери, животновъди, фермери, както и с производители, доставчици, търговци на лекарства и консумативи, научни работници и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Ветеринарният лаборант може да работи във ферми, във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории. Друга възможност е да работи във вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на ведомството или фирмата.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Част от работното време на ветеринарния лаборант протича на открито. В някои случаи съществуват рискове при изпълнение на манипулации, което налага ветеринарният лаборант да ползва предпазно облекло и лични защитни средства.

Ресурси, с които трябва да се работи – Ветеринарният лаборант работи с материали от различни видове животни, със серуми, ваксини, лекарства, дезинфекционни средства и др. Носи работно и в определени случаи защитно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Ветеринарна медицина.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Знанията и уменията, придобити по време на обучението по професия „Ветеринарен лаборант“, позволяват да се работи като лаборант във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарно-медицинска компетенция: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция, ДВСК, ХЕИ, РВМС и др. частни, общински и държавни лаборатории към Министерство на здравеопазването.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Ръководител, лаборатория
  • Анализатор, лаборатория
  • Лаборант

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации http://www.bvsbg.com/index.php – Български ветеринарен съюз (БВС)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Ветеринарните лаборанти са отговорни, поддържат конструктивни работни взаимоотношения, като проявяват съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност и др.

Необходими знания и умения – Ветеринарните лаборанти трябва да притежават знания по химия, биология, микробиология и др. Те трябва да имат умения за ефективна комуникация и работа в екип, и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Лабораторна техника и апаратура, Анатомия и физиология, Животновъдство, хигиена и хранене, Аналитична химия, Патология, Фармакология, Микробиология, Ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от животински произход, на фуражите и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионалнообучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]