Ветеринарен техник

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Ветеринарен техник

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

640010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Ветеринарен техник

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6400101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

1200

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ветеринарен техник – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на различни терапевтични методи за отделните болести при животните.

Основни дейности – Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност. Профилактичната дейност се състои в карантинни мероприятия, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, ваксинации, съвети на стопаните по здравеопазването на животните. Контролната дейност се състои в мерки за спазване на зоохигиенните изисквания към животните, в грижи за качеството на получаваните хранителни продукти и за качеството на изхранваните фуражи. Лечебната дейност се състои в поставяне на диагноза, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, хирургическа намеса (подрязване на копита, кастрации и др.), даване на лекарства, поставяне на инжекции, даване съвети на стопаните за грижите към болните животни.

Отговорности и задължения – Ветеринарният техник е длъжен да познава биологичните особености на различните видове животни и да проявява хуманно отношение към тях.

Възможно работно време – Работното време на ветеринарния техник е с нормална продължителност, но предвид спецификата при грижите за животните е възможно то да бъде удължено до късно през нощта, както и да се работи и през почивните, и през празничните дни от годината.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Ветеринарният техник е длъжен да познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в областта на животновъдството, ветеринарната медицина и опазването на околната среда.

Полезна информация http://www.ndt1.com/article.php/20130604082038771 – Линк към статията „Ветеринарен техник е професия, която гарантира реализация“.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Ветеринарен техник“ се реализират в животновъдни ферми, във ветеринарни лечебници, в лаборатории за държавен ветеринарен санитарен контрол, в екарисажи, в частни кабинети и аптеки.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Част от работното време на ветеринарния техник протича на открито при разнообразни климатични условия, свързани с вариране на температурите и влажност. В някои случаи ветеринарният техник работи в сгради с вредни газове и механични замърсители, с опасност от алергични заболявания, което налага да ползва предпазно облекло и лични защитни средства.

Възможни контакти – Ветеринарният техник в работата си общува с колеги – техници и лаборанти, с ветеринарни лекари, зооинженери, животновъди, фермери, както и с производители, доставчици, търговци на лекарства и консумативи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Ветеринарният техник работи с различни видове животни – говеда, биволи, коне, магарета, овце, кози, свине, птици, кучета, котки, промишлени животни с ценни кожи, зайци, риби, пчели и др. Използва серуми, ваксини, лекарства, дезинфекционни средства, фуражи, сонди, гребени, щипци, клещи, зъбни шила, микроскоп, стерилизатор, термометри, слушалки, хирургически инструменти и работна документация. Носи работно и защитно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Ветеринарният техник работи в сферата на селското стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилият трета степен на квалификация по професията „Ветеринарен техник“ може да се реализира във ветеринарни лечебници, лаборатории, канцеларии, животновъдни ферми, лични стопанства, пасища.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, зоология
  • Ветеринарен техник (фелдшер)
  • Ветеринарен ваксинатор
  • Ветеринарен осеменител
  • Дезинсектор

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Ветеринарен техник“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.bvsbg.com/index.php – Български ветеринарен съюз (БВС)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За да извършват профилактика и лечение в животновъдна ферма и да изпълняват всички основни лечебнопрофилактични дейности, предписани от ветеринарния лекар, ветеринарните техници трябва да поемат отговорност за своята работа, да проявяват съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност и др.

Необходими знания и умения – Ветеринарният техник трябва да познава биологичните особености и да провежда адекватно лечение и профилактика на различните видове животни. Той трябва да притежава умения за работа в екип и за ефективна комуникация с хората, с които си взаимодейства.

Изисквана степен на образование/ квалификация – За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Видове предмети, които се изучават – Анатомия и физиология, Животновъдство, Микробиология, Фармакология и фармация, Пропедевтика на вътрешните незаразни болести, Дивечознание и болести по дивеча, Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване, Хирургия, Паразитология и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]