Водещ на музикално артистични събития

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ДИСКОВОДЕЩ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213150

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Водещ на музикално артистични събития

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2131501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Водещ на музикално артистични събития – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със съставяне на план за предварителна подготовка на музикалната програма за конкретно музикално събитие, музикално оформление на програми за различни мероприятия, работа със звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника.

Основни дейности – Дисководещият използва фрагменти от готови музикални произведения, музикални ефекти и шумове. Дисководещият съставя и изпълнява творческо-музикална програма, подготвена за конкретното музикално-артистично събитие. Предварително я обсъжда с работния екип и дава професионалното си становище за звуковото оформление на програмата.

Отговорности и задължения – Определя необходимите технически ресурси – звуковъзпроизвеждащи устройства, микрофони, светлинни ефекти и други аксесоари, както и необходимите средства за използването им. Провежда звуковите проби и извършва необходимите настройки на поверената му техника според вида на музикалната програма. Осъществява цялостната подготовка на музикалната страна и на ефектите за музикалноартистичното събитие и съгласува с работния екип тяхното използване по сценарий. В зависимост от характера на събитието, в което ще участва, дисководещият предварително подготвя музиката за озвучаване в звукова кабина, в която има звукосмесителен пулт, или в звукозаписно студио със записващи и възпроизвеждащи звукови устройства.

Възможно работно време – В зависимост от спецификата на работа – може да бъде със стандартна продължителност в съответствие с Кодекса на труда, но и удължено, до късно вечер.

Полезна информация – Дисководещият избира възпроизвеждащата техника, като се съобразява с мястото или терена на събитието. Осъществява настройките на всички звукови ефекти и отговаря за тяхното правилно прилагане по време на музикално-артистичното събитие
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – на свободна практика или с постоянна заетост в заведения за хранене и развлечения;

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – често се налага работа на открито, както и при неблагоприятни климатични условия. Работи се вечер и през празничните дни;

Ресурси, с които трябва да се работи – Звуковъзпроизвеждащи устройства, смесителни пултове, микрофони, светлинни ефекти и други аксесоари, както и необходимите средства за използването им.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации/институции, в които може да се търси реализация – В заведения за развлечения.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Дисководещ
  • Техник, звукови ефекти
  • Специалист, звукови ефекти

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Дисководещ”, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си в специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално-артистична дейност

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Дисководещият трябва да бъде организиран, мотивиран, да има чувство за отговорност, да умее да убеждава и да комуникира ефективно, да работи в екип и при продължително натоварване. Необходимо е да има технически усет и сръчност при боравене с апаратурата.

Необходими знания и умения – Умение за работа със специфични софтуерни програми за обработване на звука. Разпознаване на видовете произведения от различните стилове и жанрове, необходими за подготовката на музикална програма. Умение за работа с възпроизвеждащите устройства (грамофон или CD плейър) и пулт за миксиране. Използване на аудиософтуер за смесване на музикални фрагменти на живо.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуствата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, История на музиката, Основни музикални стилове, Организация и производство на медийни и сценични продукти и събития, Озвучаване, Светлинни ефекти, Звукозаписна и звукопроизвеждаща техника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]