Водно строителство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Водно строителство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Водно строителство – трета степен на професионална квалификация. Придобиват се знания и умения за организацията на изграждането и контролирането на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места и мрежи в сгради.

 Основни дейности – Строителният техник изпълнява технически задачи, свързани с проучвания, проектиране, изграждане, поддържане, реконструкция и ремонт на сгради и други строителни съоръжения като водоснабдителни и канализационни системи, мостове, пътища, язовири, летища и други. Той организира, ръководи и контролира изпълнението на строително-монтажните работи.

Отговорности и задължения – Организира подготовката за започване на строителномонтажните работи и разяснява чертежите на бригадирите и работниците. Непосредствено ръководи изпълнението на работата. Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници. Контролира спазването на технологичната последователност напроцесите. Обезпечава обекта с необходимите строителни материали, механизация и работна сила. Носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, за поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи. Изготвя първичната отчетност за разходването на трудовите и материални ресурси и механизацията и отговаря за спазването на действащите стандарти, технически норми и изисквания.

 Възможно работно време – Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, извънредна работа, в почивните и празничните дни, в зависимост от особеностите на технологичните процеси в строителството. Поради сезонността на работата се наблюдава значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есеннозимния.

Възможни контакти – Контактува с архитекти, строителни инженери и инвеститори. Ръководи екип (звено, бригада и др.) като контактува с работниците в него.

Полезна информация – Строителният техник може да съставя техническа документация като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери. Строителният техник изпълнява разнообразни дейности, част от които се осъществяват на строителните обекти, а друга част – в офис. Работата в офиса включва участие в изготвяне на инвестиционни проекти, проучване и съставяне на техническа документация.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Строителният техник има възможност да работи в държавни и частни фирми с дейности в областта на строителството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Строителят работи предимно на открито при различни атмосферни условия, често при повишена запрашеност и шум; опасност от физически, химически, електрически въздействия. Понякога се налага да работи ненормирано, в зависимост от технологичния процес и спазването на срокове. Строителният техник отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд, за хората които ръководи. Той подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др.

Ресурси, с които се работи – Строителният техник използва геодезическа техника (теодолити, нивелири, жалони). За изготвяне на техническата документация и участие в инвестиционното проектиране той използва правилници, справочници, нормативни документи в строителството, компютри със специализиран софтуер.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство

Организации/ институции, в които може да се реализира – Държавни и частни строителни и ремонтно-строителни фирми, архитектурни и проектантски бюра, агенции за недвижими имоти.

Длъжности, които могат да се заемат:

 •  Техник, водно строителство
 • Техник, гражданско строителство (конструктор)
 • Техник, гражданско строителство (хидравлик)
 • Техник, инвеститорски контрол
 • Техник, строителство и архитектура
 • Техник, строителство на метрополите
 • Техник, транспортно строителство
 • Чертожници
 • Чертожник, архитектура
 • Чертожник, гражданско строителство
 • Чертожник, промишлено строителство
 • Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането
 • Технически ръководител
 • Агенти по имоти
 • Агент, недвижими имоти
 • Брокер, недвижими имоти

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователнок валификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. Професионални сдружения и организации http://register.ksb.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Умение за планиране, за организация и ръководство, прецизност, отговорност, коректност, логическо мислене и комбинативност за справяне в проблемни ситуации, самоконтрол, предприемчивост. Изисква се висока физическаиздръжливост, способност за устойчиво и разпределено внимание, сръчност при боравенето с инструменти, техническо и пространствено мислене.

Необходими знания и умения – Да познава възможностите на използваната строителна техника, инструменти, агрегати и контролно-измервателната апаратура. Компютърна грамотност. Да разчита техническа документация. Да създава и сплотява екип, да пресича всякакви конфликти. Да е способен на адекватни и бързи реакции за решаване на възникнали проблеми, особено в критични ситуации.

 Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията „Строителен техник“ може да се усвои в професионални гимназии и центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Техническо чертане в строителството, Сградостроителство, Строителни материали, Геодезия, Строителна механика, Градоустройство, Архитектурно проектиране, Пътища и съоръжения, Водоснабдяване и канализация, Технология на строителството, Безопасни и здравословни условия на труд, Икономика, Предприемачество и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]