Заваряване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЗАВАРЧИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Заваряване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Заваряване – първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията „Заварчик” е включено учебно съдържание, което осигурява необходимите знания и умения за упражняване на професията, отчитайки нейната специфика и условията, при които се работи. Заварчикът познава основните материали, използвани в машиностроенето, разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация, описва видовете металообработващи машини и съоръжения. В своята работа той спазва инструкциите в регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Основни дейности – Придобилият квалификация по професията „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация изпълнява ръчно електродъгово заваряване, заваряване в защитна газова среда в съответствие със спецификата на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Заварчикът подбира, в съответствие със спецификата на заваръчната процедура, подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.). Настройва самостоятелно основните заваръчни параметри за конкретната задача. Заварчикът почиства шева, извършва визуален оглед и при констатиране на отклонения от изискванията уведомява прекия си ръководител и отстранява установените несъвършенства.

Отговорности и задължения – Заварчикът носи отговорност за качественото изпълнение на възложените му заваръчни работи. Заварчикът трябва да се старае да работи, без да създава опасност за собственото си здраве и за здравето на останалите работници. За извършване на заваръчни работи се изисква заварчикът да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с осемчасова продължителност на работния ден или като самонаето лице.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е свързана със специфични технически дейности и отговорности, със стриктно спазване на правилата и инструкциите за заваряване. http://www.kimex-bg.com/?q=node/134– Новости в заваряването. Роботи за заваряване и рязане.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на машиностроенето.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нови методи на заваряване и прилагане на нови технологии.

Ресурси, с които трябва да се работи – Спецификация на заваръчната процедура, заваръчно оборудване, приспособления, инструменти и лични предпазни средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Машиностроене.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Машиностроителни предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Заварчик
  • Оксиженист
  • Запойчик
  • Шлосер-електрозаварчик и др.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите квалификация по професията „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация могат да продължат обучението си за получаване на квалификация по професия „Машинен оператор“ – втора степен на професионална квалификация и „Машинен техник“ – трета степен на професионална квалификация.

Полезни връзкиhttp://www.bbk.bgcatalog.com/ – Българска браншова камара по машиностроене.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност, прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – За машини и апарати в машиностроенето, методи на заваряване, устройство и принцип на действие на инструменти и приспособления при заваряване, здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Технология на машиностроенето, Металорежещи машини, Машинно чертане, Методи на заваряване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]