Здравни грижи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Болногледач

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

723020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Здравни грижи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7230201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Здравни грижи – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с извършване на действия, които подпомагат възвръщането на жизненоважните функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие на различни травматични причини.

Основни дейности – Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи. Под ръководството на лекар (или специалист по здравни грижи) болногледачът подпомага нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и осигуряване на психосоциален комфорт.

Отговорности и задължения – В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората.

Възможно работно време – Работното време на болногледача се определя от потребностите от персонал в заведенията за долекуване и рехабилитация. Най-често работи на почасов работен график съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. При определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия, се налага да работи на удължен работен ден, а също и в празничните и почивните дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Болногледачът извършва действия, съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната, извънболничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху човека.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите квалификация по професията „Болногледач“ могат да работят в структурите на заведения за долекуване, социални заведения и заведения в общността. Болногледачите имат реални възможности за професионална реализация както в България, така и в други страни.

Възможности за допълнителни придобивки – според практиката на работодателя

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работната среда предполага рискови фактори: физически риск при повдигане, сваляне и пренасяне на пациенти и др.; сензорен риск: миризми от използваните дезинфекционни и хигиенни препарати; биологичен риск: инфекции, алергии и др.; психологически рискове – силно емоционално натоварване в определени ситуации.

Възможни контакти – С пациенти и техните близки, и с работния екип, като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

Ресурси, с които се работи – Болногледачът използва специални транспортни средства – медицинска носилка, инвалиден стол и др. Използва указания, свързани със здравните грижи – работна документация (нормативни документи, план-график, рапортни тетрадки, регистрационни листове, индивидуален работен план, седмичен график на извършваните дейности, стандарти по здравни грижи), помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Здравни грижи

Организации/ институции, в които може да се реализира – В лечебни заведения за долекуване и в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания).

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Домашен санитар
  • Личен асистент
  • Социален асистент
  • Болногледач

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Болногледач“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение.

Полезни връзки http://www.nursing-bg.com/index.html – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Болногледачът проявява емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия на пациентите. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид.

Необходими знания и умения – Познава и прилага стандартите и критериите за обслужване на пациенти. Умее да общува с пациентите и техните близки, да работи в екип. Болногледачът, който работи с деца, трябва да умее да привлича вниманието им и да спечели тяхното доверие.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в центрове за професионално обучение

Учебни предмети, които се изучават – Икономика на здравеопазването, Основи и методи на социална работа, Анатомия, физиология и хигиена, Общи грижи за болния, Хигиена на храненето и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]