Здравни грижи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Здравен асистент

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

723010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Здравни грижи

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7230101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Здравни грижи – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с извършване на дейности, които подпомагат възвръщането на жизненоважните функции на човек, изпаднал в тежко състояние вследствие на различни травматични причини.

Основни дейности – Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента. Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период. Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

Отговорности и задължения – Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения.

Възможно работно време – Работното време на здравния асистент се определя от потребностите от персонал в лечебното заведение. Най-често работи на почасов работен график съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. При определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия, се налага работа с удължен работен ден, а също и в празнични и почивни дни.

Полезна информация – Професионалните дейности, които здравният асистент извършва, нормативно са регламентирани в Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването от 2011 г. (ДВ, бр. 15 от 2011 г.) за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В структурите на лечебните заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, в заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания).

Възможности за допълнителни придобивки – според практиката на работодателя

Трудности и предизвикателства в тази професия – Особеностите на работната среда предполагат наличието на някои рискови фактори: физически риск при повдигане, сваляне и пренасяне на пациенти и др.; сензорен риск: миризми от използваните дезинфекционни и хигиенни препарати; биологичен риск: инфекции, микози, алергии и др.; психологически риск – възможна агресия от страна на пациентите, стрес от потенциален инцидент или злополука.

Възможни контакти – Здравният асистент поддържа контакти с пациента, с неговите близки и с работния екип, като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Здравни грижи

Организации/институции, в които може да се реализира – Болници за активно лечение, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, хоспис и др. В амбулатории за първична медицинска помощ /индивидуални и групови практики/, медицински центрове, домове за деца, домове за стари хора и за социални услуги, предлагани в общността, и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Здравен асистент
  • Асистент на лекар по дентална медицина
  • Болногледач

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: https://www.nursing-bg.com/index.html – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – При упражняване на професията от здравния асистент се изисква да проявява емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид.

Необходими знания и умения – Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация. Здравният асистент, който работи с деца, трябва да умее да привлича вниманието им и да спечели тяхното доверие.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Анатомия, физиология и хигиена, Общи грижи за болния, Медицинско обслужване на болния, Социална хигиена, Социална медицина и промоция на здравето, Хигиена на храненето, Социално значими заболявания и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]