Живопис

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ХУДОЖНИК – ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

211010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Живопис

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2110101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Живопис – трета степен на професионална квалификация. Художникът от специалността овладява в контакта си с натурата проблемите на пространството, формата и цвета. В рамките на специалността, с помощта на други дисциплини, той се запознава с основните принципи на композицията и организацията на картината. Като област от изобразителното изкуство, живописта заема огромна и разностранна територия. Спецификата ѝ се определя до голяма степен от естеството на материалите, с които борави, и от богатото разнообразие на жанрове и възгледи, в които тя се осъществява.

Основни дейности – Художникът създава произведения на изобразителното изкуство. Той изразява своите мисли, чувства, идеи чрез специфични похвати и техники и ги визуализира пред хората в зрим образ. Творческият процес обхваща: възникване на основната идея, разработване на идеята и окончателно оформяне на художественото произведение. Художникът отговаря за пазарната реализация на творбите, които изработва. Търси начини, чрез които да продава произведенията си и да ги представя пред ценители.

Отговорности и задължения – Художникът работи със следните материали: бои, глина, дърво, камък, восък, хартия, платно, кожа, метал, пастел, текстилни материали, разредител, ленено масло, терпентин; инструменти и пособия – четки, палитра, стативи, длета, резци, шабер и др. Създава творби, избирайки темата и материалите, които ще използва. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Работейки на свободна практика, художникът сам организира ателието си, снабдява се с необходимите материали и ги съхранява.

Възможно работно време – Ако е на свободна практика, художникът сам определя работното си време, съобразявайки се с нивото на натовареността си и творческия си заряд. Работейки в галерия, обикновено работното време за него е със стандартна продължителност (8 ч./ден).

Възможни контакти – Вътрешни контакти на художника – с гравьор, леяр, майсторкаменоделец, работник в полиграфията и др. Външни контакти – с галеристи, изкуствоведи, ценители на изкуството и др.

Полезна информация – Малките и средните предприятия, специализирани и неспециализирани фирми, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване, се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на художник.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на материалното производство и в области като информация и комуникация, реклама, сценография, образование и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможно е хората, работещи по професията, да нямат постоянна ангажираност и възможност за получаване на постоянни доходи.

Ресурси, с които трябва да се работи – бои, глина, дърво, камък, восък, хартия, платно, кожа, пастел, текстилни материали, разредител, ленено масло, терпентин; инструменти и пособия – четки, палитра, стативи, длета, резци, шабер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Изобразителни изкуства.

Организации, в които може да се търси реализация – Художникът обикновено практикува професията си свободно, без да бъде ангажиран към някоя институция. Също така, би могъл да се реализира в сферата на информация и комуникация, реклама, сценография, образование и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Художник, живопис
 • Художник, контур
 • Художник, надписи
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Художник
 • Художник, график
 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Художник
 • Скулптор
 • Художник, приложник
 • Илюстратор

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование. Художникът може да придобива широка популярност, да ръководи галерии, рекламни агенции и др.

Полезни връзки – Съюз на българските художници – http://www.sbhart.com/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Професионалната дейност на художника изисква някои специфични личностни качества като самостоятелност, целенасоченост, наблюдателност, усет за форма и пространство, отговорност, естетически вкус, концентрация, креативност, въображение, зрителна памет, търпение и трудови навици, сръчност и точност. Навлизането на информационните технологии и нови програми за проектиране изискват адекватно подготвени кадри, които ще могат да се реализират на пазара на труда.

Необходими знания и умения – Необходими са знания за различни техники, инструменти и материали; за етапите за изграждане на творба; за формати и мащаби; за цвят и перспектива и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуства към Министерството на културата.

Учебни предмети, които се изучават – Живопис, Стенопис, Графика, Скулптура, Илюстрация и оформление на книгата, Рисуване, История на изкуството, Компютърна графика, Перспектива, Пластична анатомия, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]