Административно обслужване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОФИС-СЕКРЕТАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

346020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Административно обслужване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3460201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Административно обслужване – втора степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно работа с бизнес кореспонденция, организация на срещи и мероприятия, работа с компютър и офис техника при техническото обслужване на ръководителя и др.

Основни дейности – Офис-секретарят изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на ръководни лица. Приема и систематизира получената кореспонденция. Осигурява приема на външни посетители при ръководителя в съответствие с установения ред.

Отговорности и задължения – Приема и пренасочва телефонни обаждания, приема и изпраща факсове, обработва, систематизира и предава своевременно на ръководителя получената информация. Приема и предава документи за подпис от ръководителя и лични заявления на персонала от предприятието. Офис секретарят осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред. Той посреща и настанява партньорите и/или клиентите, участва в работни срещи, като стенографира или протоколира информацията. Подготвя пътуванията на ръководителя и на придружаващите го лица в страната и в чужбина, попълва стандартни отчетни документи, свързани с разходите по обслужване на дейността в офиса. Подпомага координирането и изпълнението на задачите, включени в седмичната или дневна програма на ръководителя. Осъществява писмена кореспонденция и бизнес комуникация както на български, така и на чужд език.

Възможно работно време – Работното време на офис-секретаря е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Полезна информация – В случай, че прекият ръководител или търсеният служител отсъства, записва данни за обратна връзка. Във връзка с воденето на бизнес кореспонденция предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив. Работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Офис-секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Той носи отговорност за нанесени вреди, причинени от несвоевременно предадена информация, както и за допуснати грешки в бизнес кореспонденцията. Длъжен е да опазва фирмените тайни и поверителната информация и носи отговорност, ако ги разпространява или използва за лични облаги.

Усилия, които трябва да се полагат – Следва да има делови външен вид, съдействащ за изграждането и поддържането на доброто име на организацията.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Секретарски и административни офис дейности.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Офис-секретарят работи в частни и държавни фирми и организации от всички сфери на икономиката.

Длъжности, които могат да се заемат: • Административен секретар • Изпълнителен секретар, офис • Асистент, офис • Секретар • Секретар стенография и машинопис • Технически секретар и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Офис-секретар”, могат да се обучават за придобиване на квалификация по професията „Офис-мениджър“ – трета степен на професионална квалификация, както и по други професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“. Имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организацииhttps://www.naso-rb.org/ – Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Добри комуникативни умения, отговорност и деликатност. Прецизност и коректност. Умения за работа с клиенти и работа в екип и др.

Необходими знания и умения – Да познава офисните административни процедури. Да умее да стенографира и бързо пише при текстообработка на кирилица и латиница. Да притежава умение за работа с документи и офис-техника, за ясно представяне на информация. Да има добра езикова култура. Владеенето на чужд език е предимство при упражняване на професията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Основи на правото, Обща теория на счетоводната отчетност, Делова кореспонденция, Бизнес комуникации, Компютърен машинопис на кирилица/ на чужд език, Стенография, Документационна дейност, Кореспондентски информационни технологии и работа в Интернет и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]