Автоматизация на непрекъснати производства

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник по автоматизация

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

523070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Автоматизация на непрекъснати производства

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5230701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Автоматизация на непрекъснати производства – втора степен на професионална квалификация. Професията „Техник по автоматизацията” съчетава в себе си знания, умения и компетенции за упражняване на една съвременна професия. Тя обхваща дейности, за изпълнението на които се прилагат широк кръг от професионални знания. Монтьорът поема отговорност за правилното поддържане и експлоатацията на технически устройства в рамките на различни по вид автоматизирани и комуникационни системи.

Основни дейности – Монтьорът по автоматизация разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация. Измерва основни величини и параметри и проследява електрически, пневматични и хидравлични вериги. Монтира и демонтира детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси. Ремонтира и поддържа технически средства за автоматизация. Ремонтира и настройва елементи от електро-, пневмо- и хидрозадвижвания на технически обекти. Документира извършената работа.

Отговорности и задължения – Монтьорът по автоматизация поема отговорности за ремонт и поддържане на детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси; за монтаж и демонтаж на устройства и възли в осигурителни и в комуникационни системи .

Възможно работно време – Нормирано работно време. Възможен е сменен режим на работа и даване на дежурства.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. http://www.bait.bg – Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на автоматизация на производството – профилактика и експлоатация, ремонт и настройване на елементи от електро-, пневмо- и хидрозадвижвания на технически обекти.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се процеси на автоматизиране на производствата; нарастващите изисквания на клиентите за поддържане на техническите устройства и гарантиране на тяхната безопасност.

Хора, с които се работи – Работи се с хора с различен статус.

Ресурси, с които трябва да се работи – Компютър и софтуерни продукти за чертане и визуализация, техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.). Измервателни уреди за температура, манометри, нивомери, разходомери, скоростомери, уреди за измерване на влажност, рН – метри, уреди за измерване на електрически величини и др. Инсталационен и диагностичен софтуер, мултицет, мрежови тестер, специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер, контролно-измервателна и тестваща апаратура.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия, които се нуждаят от обслужване на автоматизирани системи.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Монтьорът по автоматизация може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност поддържане на автоматизирани системи.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Монтьор, автоматизация на производството
  • Механик, железопътна техника
  • Настройчик монтажно оборудване и производствени линии и др.

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът по автоматизация може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзкиwww.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене, и комбинативност и др.

Необходими знания и умения – Знания за принципа на действие на устройства от електро-, пневмо- и хидрозадвижвания на технически обекти; за работа с различни измервателни уреди и апарати, за ползване на специализиран софтуер.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Цифрова схемотехника, Технически средства за автоматизация, Теория на автоматичното регулиране, Електрически машини и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]