Банкова охрана и инкасова дейност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Охранител

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

861010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Банкова охрана и инкасова дейност

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8610101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Банкова охрана и инкасова дейност – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с оказване на физическа защита на банкови обекти и контрол на достъпа до зоните със специален режим, за реакция на сигнали от изградените в банката технически системи за сигурност и защита на банката.

Основни дейности – Основната дейност на охранителя е извършване на разрешени от закона функции по превантивна, охранителна и издирвателна дейност, охраняване имуществото на физически и юридически лица, охраняване на обекти, осигуряване физическа защита на живота и здравето на отделни лица и др.

Отговорности и задължения – Охранителят е отговорен за сигурността и трябва да познава много добре охранителните особености на обекта (личността), който охранява.

Възможно работно време – Работното време се определя от потребностите от персонал на работодателя. Най-често се работи на почасов работен график съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. При определени ситуации, организирани събития и т.н. се налага да се работи на удължен работен ден, а също и в празнични и почивни дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Охранителят трябва да познава и спазва правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и европейските норми за защита правата и свободите на гражданите.

Полезна информация – Психологическата пригодност за упражняване на професията „Охранител“ се определя в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Охранителят работи във фирми, корпорации, финансови кредитни институции, сарафски бюра и др. Може да бъде наеман от физически и юридически лица.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията „Охранител“, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Ресурси, с които трябва да се работи – Специално оборудване и екипировка (огнестрелно оръжие, помощни средства – електрошокови палки и белезници), както и лични документи (служебно удостоверение, разрешително за носене и употреба на оръжие). Охранителят следи прибори и уреди за откриване на оръжие и взривни вещества (скенери, металодетектори, сигнално-известителни системи), системи за видеонаблюдение и контрол. Спазва нормативни документи (инструкция за задълженията на охраната по постове, план за охрана, инструкция за действия на охраната при извънредни обстоятелства). Използва униформено облекло и опознавателни знаци като карта, личен знак (бадж).

Полезна информация: Българска камара за охрана и сигурност: http://bkos.org/

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Сигурност.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Охранителят може да работи на открито, във входно-изходните помещения на сгради, банкови салони, зали за контрол и наблюдение, при транспортиране на ценни пратки и товари в брониран автомобил и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Охранител
  • Организатор, охрана
  • Пазач, затвор
  • Надзирател, затвор
  • Пазач, въоръжена охрана
  • Старши сътрудник, охрана
  • Сътрудник, охрана
  • Младши инструктор, охрана

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията „Охранител“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Охранителят трябва да притежава наблюдателност, логическо мислене, комбинативност, издръжливост на напрегната работа и стрес. Да изразява готовност за точно и прецизно спазване на инструкции, указания и изисквания. При изпълнение на служебните му задължения са от значение качества като конфиденциалност и дискретност.

Необходими знания и умения – Важни за дейността на охранителя са уменията за поемане на риск, способност за справяне с критични ситуации, издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност, способност за откриване, разпознаване, запомняне на обекти и специфични сигнали в охранителната дейност, умения за бързо и адекватно вземане на решения.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г. е завършено средно образование.Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в центрове за професионално обучение и в професионални колежи.

Учебни предмети, които се изучават – Нормативно-правна уредба на частната охранителна дейност и фирмена сигурност, Психологическа структура на охранителната дейност, Действие в кризисни ситуации, Организация и тактика на охранителната дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства, Организация и тактика при физическа защита на живота и здравето на отделни лица, Организация, форми и методи на охранителната дейност и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията. http://www.mon.bg/ – Национални изпитни програми

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]