Бизнес – администрация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОФИС- МЕНИДЖЪР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

346010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Бизнес – администрация

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3460101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Бизнес – администрация – трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно осъществяването на бизнес комуникации, организирането на дейността на отделните структурни звена в предприятието и др.

Основни дейности – Офис-мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса. Той координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията съобразно стандартите на фирмата.

Отговорности и задължения – Офис-мениджърът регистрира и отговаря за телефонните обаждания, писма, факсове, електронна поща и други документи. Той организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на фирмата. Организира командировки, семинари, посещения на представители на фирмата, както и на гости от страната и чужбина. Офис мениджърът следи за техническата изправност на офис оборудването, за осигуряване на канцеларски и други материали. Той координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал, провеждането на първоначален и периодичен инструктаж на работниците и служителите. Определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала и го организира. Наблюдава работата на работниците и служителите и прави предложения за наказания и награди.

Възможно работно време – Работното време на офис-мениджъра е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Полезна информация – В случай, че прекият ръководител или търсеният служител отсъства, записва данни за обратна връзка. Във връзка с воденето на бизнес кореспонденция предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив. Офис-мениджърът разпределя работата към помощния офис персонал и осигурява помощ и контрол на същия. Работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Офис-мениджърът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация във всички сфери на стопанството, като спазва всички законови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Офис-мениджърът носи отговорност за офис организацията, координацията, кореспонденцията и телефонното обслужване на фирмата. В голяма степен работният климат във фирмата зависи от добрата работа на офис мениджъра. Заемането на тази длъжност изисква покриването на високи изисквания, свързани не само с професионалната подготовка и владеенето на чужди езици, а и с притежаването на организаторски и администраторски качества.

Възможни контакти – Офис-мениджърът координира цялостната дейност във фирмата, което налага контакти както с ръководителя на фирмата, така и с целия персонал. Външните контакти на офис мениджъра са с партньори и клиенти на фирмата, с представители на държавната администрация, контролните органи и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Секретарски и административни офис дейности.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Офис-мениджърът работи основно в частни и държавни фирми и организации от всички сфери на икономиката.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Офис-мениджър
  • Мениджър- екип
  • Административен специалист с контролни функции и др.
  • Административен секретар
  • Асистент кореспонденция
  • Изпълнителен секретар офис
  • Специалист, държавна администрация
  • Секретар
  • Технически секретар и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Офис-мениджър”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки
http://www.odit.info/ – Длъжностна характеристика на офис- мениджър

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Добри комуникативни умения, толерантност и наблюдателност. Предприемачески умения. Да умее да взема бързи и адекватни решения. Прецизност и отговорност.

Необходими знания и умения – Да познава нормативните документи, свързани с изпълняваните административни дейности, умения за водене на преговори, способности за работа в екип. Умение за работа с документи и офис техника. Умения за ясно представяне на информация. Висока езикова култура. Владеенето на чужд език е предимство.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии, в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Право, Маркетинг, Счетоводство, Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура, Компютърен машинопис и текстообработка, Стенография, Делова кореспонденция и кореспондентски технологии и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]