Бизнес услуги

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Бизнес услуги

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3450401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Бизнес услуги – втора степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения относно основните бизнес процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване и т.н.), както и спомагателните бизнес процеси свързани с човешки ресурси, финанси, и др.

Основни дейности – Извършва организационни дейности, свързани с бизнес контактите на фирмата, бизнес администрацията и бизнес комуникацията.

Отговорности и задължения – Сътрудникът в бизнес услуги координира информационния поток между ръководството и персонала. Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътуванията му, както и тези на други служители във фирмата. Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталози за клиенти, доставчици, бизнес партньори и др. Сътрудникът в бизнес услуги обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети. Попълва транспортни, търговски, финансови и парично обменни документи.

Възможно работно време – Работният ден на сътрудника бизнес услуги е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – С прекия ръководител, с персонала на фирмата, с външни контрагенти – клиенти , снабдители и др.

Полезна информация – Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им. Отговаря за реда на технически и финансови документи. Поддържа списък с необходимите офис консумативи и отговаря за своевременното им осигуряване, в т.ч. копирна хартия, тонер за факсове и принтери, канцеларски материали, папки, класьори и др. Осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт и профилактика на машини и съоръжения, с които се извършват бизнес услугите.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В бизнес организации и фирми от всички отрасли на стопанството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на фирмата.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред.

Ресурси, с които трябва да се работи – Сътрудникът в бизнес услуги трябва да може да работи с офис техниката, с която разполага фирмата, необходима му за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Стопанско управление и администрация.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Предимно в частни фирми с различен предмет на дейност.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Представител, бизнес услуги
  • Продавач, бизнес услуги
  • Организатор, работа с клиенти
  • Организатор, продажби и реклама и др.
  • Офис мениджър
  • Асистент, кореспонденция
  • Асистент, офис и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

http://www.b-forward.com/ – консултантска компания „Бизнес Форуърд“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – инициативност, прецизност, наблюдателност, точност, коректност, отговорност, комуникативни способности, организираност, лоялност, умения за работа в екип и др.

Необходими знания и умения – организаторски умения, висока езикова и писмена култура, умения за работа с офис техника. Висока компютърна грамотност. Знания в областта на бизнес етиката, фирмена култура, трудово право и др. Владеенето на чужд език е от голяма полза за тази професия.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Право, Икономика на предприятието, Икономическа информатика, Статистика, Финанси, Компютърен документооборот и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]