Дърворезбарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ДЪРВОРЕЗБАР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

215040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Дърворезбарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2150401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дърворезбарство – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Програмата по дърворезба има за цел да развива у обучаемите практически умения и сръчност, отношение към дървото като универсален и творчески материал, отношение към пространството – интериор и екстериор, чувство за мащаб и техники и технологии при художествената обработка на дърво. Обучаемите се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с основната дисциплина – Художествена дърворезба.

Основни дейности – Дърворезбарят материализира идеята си в рисунка или чертеж, а когато е необходимо и в умален макет на бъдещата творба; подбира и подготвя материала за дърворезбата; пренася нарисуваната композиция върху дървесината; изработва дърворезбата; окончателно оформя и украсява дърворезбата.

Отговорности и задължения – Изработва (машинно или ръчно) и декорира дървени изделия или части от тях. Ремонтира и реставрира дървени изделия и артикули с декорация. Дърворезбарят подготвя дървения материал за работа и го съхранява при подходящи условия.

Възможно работно време – Със стандартна продължителност в съответствие с Кодекса на труда, но понякога се налага да работи и в почивните дни.

Възможни контакти – Със своите клиенти, когато работи по поръчка; с доставчици на дървен материал; производители и търговци на инструменти и помощни материали. Поддържа професионални контакти и с колегите си, с художници – представители на различни изящни и приложни изкуства, архитекти и дърводелци.

Полезна информация – Обикновено дърворезбарят работи под ръководството на технолог, от когото получава задачи, отчита се и се консултира при изработване на сложно изделие или при възникване на проблем. Дърворезбарят трябва да може да разчита работни проекти, чертежи, схеми и скици.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Дърворезбарят може да намери своята професионална реализация в областта на архитектурата, в областта на различните изящни и приложни изкуства или да започне собствен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Условията на работа се характеризират с високо ниво на шум, запрашеност и повишен риск, свързан с използването на машини с движещи се части. Дърворезбарят използва дразнещи химически вещества (лепила, лакове, бои, байцове).

Ресурси, с които трябва да се работи – Основният материал, с който сe работи, е дървесината. За нейната обработка дърворезбарят използва различни видове инструменти и материали: инструменти за чертане и рисуване, книги и албуми с нагледни материали, триони, електрошлайф, борапарат, длета (право, дъговидно, холкер, резач и др.); лепила, абразивни материали, съединителни елементи (гвоздеи, винтове, болтове, дюбели и др.); чукове, триони, рендета, пили и др. За здравословна и безопасна работа се използват: респиратори, ръкавици, предпазна маска и очила.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.

Организации, в които може да се реализира дърворезбарят – Работилници, ателиета, цехове и складове, специализирани за сушене и съхраняване на дърво, фирми, специализирани в разкрояване и декориране на детайли от дърво, сглобяване и повърхностна обработка на дървени изделия (чест чрез вредни за здравето химически вещества).

Длъжности, които могат да се заемат: • Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)

  • Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
  • Дърворезбар
  • Пирографист

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.

Професионални сдружения и организации – Съюз на българските художници – http://www.sbhart.com/.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Дърворезбарят трябва да бъде сръчен, търпелив, упорит и издръжлив при извършване на еднообразна, рутинна дейност. Необходима е физическа сила за пренасяне и повдигане на тежки предмети, за извършване на натиск с пръстите и дланите на ръцете и готовност за работа в неудобна поза (приведен над тезгяха) продължително време.

Необходими знания и умения – Дърворезбарят трябва да познава различните видове дървен материал.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Дърворезбарство, Проектиране, История на изкуството, Стилознание, Технология, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]