Деловодство и архив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ДЕЛОВОДИТЕЛ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

346030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Деловодство и архив

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3460301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Деловодство и архив – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения относно дейности, свързани с обработване на входящата и изходяща кореспонденция в съответните деловодни книги и/или регистри, както и за изготвяне на справки за движението на кореспонденцията.

Основни дейности – Деловодителят обработва служебната кореспонденция по утвърден правилник за документооборота в предприятието. Той приема, регистрира, разпределя и систематизира входящата кореспонденция ръчно или в автоматизирана деловодна програма. Той оформя и регистрира изходящата кореспонденция според адресатите и осигурява нейното изпращане по адреси.

Отговорности и задължения – Деловодителят копира документите от входящата и изходящата документация, подрежда ги в обособени папки и следи спазването на сроковете за отговор съгласно регламентираните правила. Той предоставя своевременно справки по състоянието и движението на входящата и изходящата кореспонденция и при необходимост копира документи на прекия си ръководител или на други членове на екипа на организацията. Следи за спазване на режима за правилното съхранение и архивиране на кореспонденцията и вътрешната документация, предоставя достъп до тях съгласно правилата за сигурност и право на ползване. Деловодителят носи отговорност за опазване на повереното му имущество, правилното водене на регистрите и картотеката за документооборота.

Възможно работно време – Работното време на деловодителя е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Деловодителят има вътрешни контакти с ръководството и с преките административни ръководители, със специалисти и други служители в организацията. Външните контакти са със служители от други ведомства, организации и фирми, с партньори, доставчици и клиенти.

Полезна информация – Работното място на деловодителя е офис. Работи при нормални условия на труд.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Професията се упражнява във всички отрасли и сфери на националното стопанство, в стопански и нестопански организации, в държавни и частни фирми, в предприятия, институции, банки, училища и др.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на служебните си задължения и воденето на кореспонденцията е необходимо деловодителят да спазва инструкциите за поддържане на деловодната система, както и да опазва търговската и фирмената тайна.

Ресурси, с които трябва да се работи – Деловодителят работи със стандартно офисобзавеждане и консумативи: бюро, компютърна и комуникационна техника, печати, огнеупорна каса за поверителна документация, копирна техника, организационно-технически средства за обработка и съхраняване на документи, шкафове, рафтове, принадлежности за писане, пликове, хартия и други канцеларски материали, както и нормативни документи, третиращи тяхната дейност.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Секретарски и административни офис дейности.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Деловодители има основно в държавните институции и в големите частни фирми. В по-малките фирми, функциите на деловодителя изпълняват други длъжности (напр. секретар, технически сътрудник, офис асистент)

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Коректор
  • Помощник-коректор
  • Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
  • Архивар
  • Деловодител
  • Книговодител
  • Регистратор и др

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Деловодител“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Може да продължи обучението си за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление или област на образование.

Професионални сдружения и организацииhttp://www.ngobg.info – Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Деловодителят трябва да бъде учтив, търпелив и коректен. Да проявява наблюдателност и съобразителност, да бъде комуникативен, отговорен, дисциплиниран.

Необходими знания и умения – Да притежава знания и умения за работа с документи. Способност да анализира информацията, да я синтезира и представя. Да умее да работи с компютър – текстообработваща програма, програма за електронни таблици. Да умее да намира информация и използва електронна поща в интернет. Да работи с офис техника. Той трябва да умее да работи в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Бизнес комуникации, Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура, Компютърен машинопис и текстообработка, Документационна дейност и работа с офис техника, Класифициране и архивиране на данни и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]