Екология и опазване на околната среда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Еколог

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

851010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Екология и опазване на околната среда

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8510101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Екология и опазване на околната среда – трета степен на професионална квалификация. Осъществява се обучение по екологичен одит, мониторинг и контрол, изготвянето на анализи, изводи и предложения за отстраняване или намаляване вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

Основни дейности – Екологът извършва изследване на екосистемите, натурализация и аклиматизиране на ценни растителни и животински организми. Осъществява контрол върху състоянието на околната среда. Административно-организационната му дейност е свързана с организиране опазването на околната среда, осъществяване на контрол върху прилагането на нормативните актове и налагане на санкции в случаите на констатирани нарушения. Той извършва оценка на съществуващи съоръжения за пречистване на промишлени отпадни води, проектиране, експлоатация и поддръжка на природозащитни съоръжения.

Отговорности и задължения – По време на своята работа екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадъчните вещества с оглед на недопускане замърсяването на околната среда. Поддържа съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води. Информира отговорните лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.

Възможно работно време – Работното време на еколозите е различно, според дейността, с която те се занимават. Обикновено се работи около 40 часа седмично, от понеделник до петък. Командировките са често срещани при хората, упражняващи тази професия. Заради изследователската и полева дейност също е възможно полагането на допълнителен труд след работно време и през почивните дни.

Възможни контакти – Екологът осъществява вътрешни контакти с колеги и ръководители от звеното или организацията. Външните контакти на еколога са свързани с представители на контролни институции и организации, а при извършвани проверки и с нарушители.

Полезна информация – Екологът ползва програмни продукти за анализ и статистическа обработка на данни, компютри, нормативни документи, доклади и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Екологът се реализира в областта на науката и образованието, енергетиката, селското стопанство, химическата промишленост, горското стопанство, строителството, гражданската защита.

Възможности за допълнителни придобивки – Работата предоставя възможности за пътуване.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Екологът се труди в условията на работна среда, свързана с рискови фактори – високи температури и налягане, токсични вещества, опасност от замърсяване на околната среда от отпадъчни води и газове др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Предмет на труда за еколога е запазването на растителните и животински видове. Той работи с апаратура за химични, биохимични, биофизични, физиологични, микробиологични, климатологични и други изследвания, със системи за контрол на процеси, използвани в пречиствателните съоръжения.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Опазване на околната среда.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Екологът може да се реализира в правителствени и неправителствени организации, институции, институти, комисии.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, екология
  • Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“ от професията „Еколог“ могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението по общата професионална подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Еколог“ могат да участват във форми за продължаващо професионално обучение за надграждане на професионалните компетентности в конкретни области от професионално направление „Технологии за опазване на околната среда“.

Полезни връзки http://ekologia.freebg.eu/ – Сайт на „Природа и Екология“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Екологът като част от работния екип трябва да създава добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен. Той трябва да притежава физическа издръжливост на пешеходни преходи при теренна работа. Любовта към природата също е част от личностните качества на еколога.

Необходими знания и умения – Използването на компютри, съвременните програмни пакети и модерното лабораторно и производствено оборудване са ключови компетентности, необходими за упражняването на професията.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици са: за втора и трета степен – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години: за втора степен – завършен първи гимназиален етап; за трета степен – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Опазване на околната среда“.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Микробиология, Процеси и апарати, Екология и устойчиво развитие, Пречиствателни съоръжения, Опазване на околната среда, Екологичен контрол, Екологично законодателство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]