Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

522050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5220501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения – втора степен на професионална квалификация. Обхваща широк кръг от знания, умения и компетентности, приложими при поддържането и експлоатацията на парни и водогрейни съоръжения. Работата на оператора включва дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия. От него се изисква познаване на действието на обслужваните съоръжения, предназначението на крайния продукт и технологията на производствения процес. В работата си той спазва изискванията за опазване на околната среда.

Основни дейности – Операторът експлоатира котелните инсталации и съоръженията към тях, участва в профилактиката (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации.В работата си ползва машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Изпълнява шлосерски операции. Извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли. Участва в профилактика на котелните съоръжения и инсталации. Отчита основни топлотехнически и електрически величини.

Отговорности и задължения – Операторът поема отговорност да спазва технологичната последователност при операциите по обслужване на хидравлични машини и топлообменни апарати. Той носи отговорност за качеството на своята работа, за опазването на предметите и средствата на труда. Задължен е да осигурява безопасност по време на работа за себе си и за екипа, с който работи, да спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност. Операторът на парни и водогрейни съоръжения носи свидетелството си за правоспособност винаги по време на работа.

Възможно работно време – Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата на специалностите в професията. То е със стандартна продължителност.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности, в зависимост от работното място. beis.bia-bg.com/ – Сертифицирани български фирми, сектор „Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода”

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на монтаж, експлоатация и поддържане на парни и водогрейни съоръжения.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в професията – Операторът на парни и водогрейни съоръжения работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации).

Ресурси, с които трябва да се работи – Основни и специализирани инструменти, измервателна апаратура, машини, приспособления и подемно-транспортна техника, техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Енергийни съоръжения и инсталации”.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Операторът на парни и водогрейни съоръжения може да работи в държавни, общински, частни акционерни и еднолични дружества, в които се експлоатират котелни инсталации за производство на гореща вода и/или пара, предназначени за технологични, производствени или битови нужди.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Огняр
  • Оператор, парни и водогрейни съоръжения
  • Оператор, парна машина и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” от професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения “, могат да продължат обучението си по друга специалност или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

Полезни връзкиlex.bg/laws/ldoc/ – Закон за енергетиката

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, работа в екип, концентрация на вниманието, наблюдателност и др.

Необходими знания и умения – Знания за монтаж, демонтаж, профилактика, контрол на парни и водогрейни съоръжения, за работа с контролно-измерителна техника. Умения и способност за откриване и разпознаване на неспецифични шумове и вибрации при работа на съоръженията.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – завършен първи гимназиален етап. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебните предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Eлектротехника и електроника, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне, Топлинни източници, Експлоатация на енергийни съоръжения, Ремонт на топлотехническите съоръжения и инсталации и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]