Електронна търговия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

482040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Електронна търговия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4820401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Електронна търговия – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с използване на модерни софтуерни продукти и овладяването на чужди езици. Обучението по тази специалност предоставя знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса и уебдизайна.

Основни дейности – Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио- /видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. Организаторът разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя проектна спецификация на приложението. В своята дейност той използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти.

Отговорности и задължения – Обработва графични изображения и аудио-/видеоклипове, което включва създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците. Организаторът определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация. Публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове.

Възможно работно време – При сключен трудов договор работното време е стандартно. При практика на самонаемане – гъвкаво работно време.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и на трудовото законодателство.

Полезна информация – Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Работи във фирми и организации с различен предмет на дейност. Може да работи и на свободна практика като самонаето лице.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата изисква продължително стоене пред компютър.

Ресурси, с които трябва да се работи – Компютър и свързаните с него монитор, клавиатура и мишка, различни видове периферни устройства – принтери, плотери, скенери, дискове, дискети, ленти и хартия за принтер; работна документация, методическа и специализирана литература; лични предпазни средства за труд – предпазни очила и екран.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложна информатика.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Във фирми с различен предмет на дейност.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Уеб дизайнер

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор Интернет приложения“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За организатора на интернет приложения е важно да притежава умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има творческо и аналитично мислене, да може бързо да се адаптира към нови задачи, да се справя в критични ситуации.

Необходими знания и умения – Владеене на чужди езици на ниво, позволяващо извършване на ефективна комуникация по професионални теми и работа и със специализирана документация, умение за работа с техническа документация. Необходими са и знания в областта на предприемачеството, умения за убеждаване и представяне на аргументи в полза на определени идеи и решения.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономическа информатика, Интернет и WEB – технологии, Компютърна графика и презентации, Програмиране, Приложни програмни продукти, Бази от данни, Електронна търговия и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]