Фитнес

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Помощник-инструктор по фитнес

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

813090

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Фитнес

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8130901

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Фитнес – трета степен на професионална квалификация. Обучение, свързано с тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт.

Основни дейности – Помощник-инструкторът по фитнес установява постоянен професионален контакт със спортуващите. Участва при представянето на разработените и утвърдени учебни планове или тренировъчни програми. Запознава занимаващите се с характеристиките и параметрите на фитнес уредите и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост фитнес занимания.

Отговорности и задължения – Помощник-инструкторът по фитнес демонстрира изпълнението на упражнения за отделните мускулни групи и мускули. Следи за изпълнението на индивидуалните и груповите тренировъчни програми на занимаващите се. Дава указания в случай на необходимост и в рамките на инструкторските му правомощия.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Помощникинструкторът по фитнес изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на хигиенните изисквания на регионалните здравни инспекции, както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя. Всеки помощник-инструктор по фитнес преди да започне изпълнение на професионалните си задължения преминава основен инструктаж по: безопасност на труда; опазване на околната среда; противопожарна безопасност и борба с пожари; оказване на първа помощ; лична безопасност и обществени отговорности. Помощник-инструкторът по фитнес осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове. Правоспособност за „инструктор“ се придобива съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.).

Възможно работно време – Фиксирано или гъвкаво работно време.

Полезна информацияhttp://bahf.bg/ – Българска асоциация за здраве и фитнес (БАФЗ)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Помощник-инструкторът по фитнес може да упражнява професията си във всички спортни организации (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации).

Възможности за допълнителни придобивки – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат да работят на кораби за круизен туризъм, където има оборудвани фитнес зали.

Възможни контакти – Помощник-инструкторът по фитнес работи с клиенти и подпомага фитнес инструктора при планирането и провеждането на занимания по вида спорт с лица със специфични потребности.

Ресурси, с които трябва да се работи – Използва уреди за аеробна подготовка (стационарно колело, пътечка и други) и машини и специализирани уреди (обикновена лежанка, дискове и стойка за дискове и т.н.)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Помощник-инструкторът по фитнес упражнява професията си в сферата на спорта.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Помощник-инструкторът по фитнес може да се реализира във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт, развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). В спортни клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове, във фитнесцентрове, както и в хотели и кораби за круизен туризъм, където има оборудвани фитнес зали.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фитнес инструктор

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“, могат да продължат обучението си по същата специалност за придобиване на четвърта степен на професионалната квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ или по друга професия от професионално направление „Спорт“.

Полезна информация http://www.bbbff.com/fitness.php – Българска Федерация по Културизъм и Фитнес

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Особеностите и условията на труд изискват от помощникинструктора по фитнес да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на инструкции и указания.

Необходими знания и умения – Помощник-инструкторът по фитнес трябва да притежава умения за ефективна комуникация, да познава добре теоретичните основи на фитнес подготовката и професионалната терминология.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение са придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Услуги за личността“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – В спортни училища, центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Теория и методика на спортната тренировка, Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите упражнения, Хранене и фитнес, Адаптирана физическа активност, Спортна психология, Спортен масаж и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията: http://mpes.government.bg/ – Национални изпитни програми

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]