Гъбопроизводство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Гъбопроизводство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210106

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гъбопроизводство – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите за отглеждане на гъби.
Основни дейности – Техник-растениевъдът планира, организира, взема участие, контролира и отчита дейностите по обработване на почвата, сеитба и засаждане, наторяване, напояване, воденето на борба с болести и неприятели, прибиране на готовата продукция, отглеждане на посевен и посадъчен материал, съхранение и транспорт на готова продукция.
Отговорности и задължения – Сред отговорностите на техник-растениевъда са разпределяне на задачите между работниците и отправяне на предложения за повишаване квалификацията на персонала, с който работи, и организация на внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство.
Възможно работно време – Работното време е стандартно, възможна е сезонност в работата, като понякога се налага да се работи и в почивните и празничните дни.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – За управление на трактор и за работа с други селскостопански машини техник-растениевъдът трябва да притежава правоспособност за водач на МПС категории“Ткт“, „Твк“ и „В“.
Полезна информация: http://www.bgfermer.bg/Rubric.asp?RubricId=202584 – Линк към раздел „Растениевъдство“, Български фермер
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техник-растениевъдът работи в държавни и общински предприятия, кооперации, кооперативни предприятия и междукооперативни предприятия.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Често се налага техник-растениевъдът да работи на открито при влошени метеорологични условия.
Усилия, които трябва да се полагат – Техник-растениевъдът трябва да се информира за програми, предоставящи финансиране за развитие на селското стопанство в областта на растениевъдството и да подготвя проектни предложения за кандидатстване.
Ресурси, с които трябва да се работи – В своята работа техник-растениевъдът използва инструменти, машини и съоръжения за обработване на почвата, наторяване, поливане, прибиране на готовата продукция.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Техник-растениевъдът упражнява професията си в сферата на селското стопанство.
Организации, в които може да се реализира човек – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-растениевъд“, имат възможност да работят в държавни и общински предприятия, в частни земеделски стопанства и кооперации.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, агрономия
  • Земеделски демонстратор
  • Специалист, земеделие
  • Управител, селско стопанство
  • Ръководител участък, земеделие
  • Техник напояване, почвознание, земеделие, аграрни култури, технически култури

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник-растениевъд“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.  Полезни връзки – Линк към „Селскостопанска социална мрежа“: http://agronet.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Техник-растениевъдът трябва да проявява съобразителност, гъвкавост и дисциплинираност в дейността си.
Необходими знания и умения – За да изпълнява успешно дейността си, техник-растениевъдът трябва да умее ефективно да предава информация, да решава проблеми, да не застрашава собствения си живот и на околните, с които работи.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Земеделие с почвознание, Ботаника, Растениевъдство, Експлоатация на земеделска техника, Растителна защита, Селскостопанска техника, Зеленчукопроизводство, Трайни насаждения, Семепроизводство, Тютюнопроизводство, Гъбопроизводство, Агрохимия, Работа с машинно-тракторни агрегати и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]