Горско стопанство и дърводобив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Горско стопанство и дърводобив

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Горско стопанство и дърводобив – трета степен на професионална квалификация. Завършилият специалността разчита проектна документация и ръководи техническите изпълнения по построяване на техникоукрепителни съоръжения. Организира и извършва сечта и първичната обработка на дървесината. Изготвя проект за въжена линия. Изчислява разходите за извозва и превоза на дървесината.
Основни дейности – Техник-лесовъдът определя лесовъдските признаци на насажденията. Установява хода на възобновяване на гората. Прилага видовете възобновителна и отгледна сеч в различните по състав и произход насаждения. Използва подходящи методи за таксиране и сортиментиране в различни по състав и произход насаждения. Работи с геодезични инструменти за трасиране на горски пътища, заснемане профил на терен, просеки и залагане на пробни площи. Извършва измервания. Организира дейностите в горските и ловните стопанства.
Отговорности и задължения – Техник-лесовъдът изготвя проекти за създаване на горски разсадник и горски култури. Проектира лесокултурни мероприятия. Извършва инвентаризация. Контролира режимите на стопанисване на горите и ползването на горските ресурси – при сечите, извозването и превозването на дървения материал, лова, риболова и други ползвания от горите. Организира охраната на горския фонд и контролната дейност в
горите, организира опазването на горите от пожари.
Възможно работно време – Техник-лесовъдът може да работи както на пълно, така и на непълно работно време.
Възможни контакти – Техник-лесовъдът сътрудничи с лесничеи, залесители, горски стражари, лесовъди, началници на участъци, механици, клиенти и доставчици, нарушители, представители на държавната и общинската администрация.
Полезна информация – Техник-лесовъдът работи основно на открито в горските пространства.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-лесовъд“ могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства, в горски и ловни стопанства като горски стражар, младши лесничей, лесничей и др. Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските стопанства, фирми за добиване и търговия с дървен материал, лесозащитни станции и др.
Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на организацията или на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Работа предимно сред природата, понякога откъснато от семейството .
Ресурси, с които трябва да се работи – Техник-лесовъдът работи с горски насаждения, препарати за растителна защита, хербарии на по-често срещаните повреди по растенията, сбирки насекоми, видове горски марки, наредба за видовете сеч и методите за тяхното провеждане, технологични планове, геодезични измервателни инструменти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Горско стопанство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техник-лесовъдите могат да намерят реализация в горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за добиване и търговия с дървени материали, проектантски организации, в горски и ловни стопанства, бази за интензивно развъждане и ползване на дивеч, ферми за производство на птици, обект на лов. Те могат да бъдат специалисти в органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите, водачи към ловни хижи, предназначени за МЛТ и СЛРБ.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Ръководител на участък в горското стопанство (лесничейство)
 • Ръководител, горско стопанство
 • Главен лесничей
 • Ръководител ловно стопанство
 • Ръководител участък, лов и риболов
 • Ръководител, риболов
 • Ръководител, рибовъдство
 • Техник, горско стопанство
 • Техник, лесничейство
 • Специалист, лесовъдство
 • Водач, ловен туризъм
 • Патрул ( горски пожари )

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Техник- лесовъд”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://www.bulgarian-foresters.org/index.php – Съюз на лесовъдите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Техник-лесовъдът е комуникативен, инициативен, отговорен, сръчен. Притежава издръжливост, физическа сила и логическо мислене.
Необходими знания и умения – Техник-лесовъдът трябва да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа, да познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица, да умее да организира работата на екипа и да контролира нейното изпълнение и други.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Горско почвознание, Дендрология, Ловно стопанство, Горска таксация, Горски култури и селекция, Механизация на горското стопанство, Лесоустройство, Горско законознание, Борба с ерозията, Дивечовъдство, Механизация на дърводобива и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]