Хотелиерство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Портиер-пиколо

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Хотелиерство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Хотелиерство – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за усвояване на стандартите на хотелските комплекси, предлагащи конгресен и бизнес‐туризъм.

Основни дейности – Портиер–пиколото посреща, придружава и изпраща гостите и почиващите в хотела по установена процедура и пренася багажа им. Оказва съдействие на рецепцията, хотелското домакинство и охраната.

Отговорности и задължения – Портиер‐пиколото изпълнява задачи, възложени от длъжностните лица, и поръчки за услуги директно от гостите (връчва съобщения, писма, доставя преса, закупува и поставя цветя в стаите и други в рамките на служебните му задължения).

Възможно работно време – Работното време на портиер‐пиколото е стандартно и нормирано, налице е сезонност в работата. Работи се и в почивните дни.

Възможни контакти – Портиер‐пиколото общува както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма или мястото за настаняване като работи в екип с останалите отдели в хотела или мястото за настаняване.

Полезна информация: http://www.bhra‐bg.org ‐ Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите професионална квалификация по професията „Портиер‐пиколо“ упражняват професията си в сферата на туризма и хотелиерството, в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина.

Трудности и предизвикателства в тази професия – В работата си портиер‐пиколото трябва да проявява дискретност, търпение, отзивчивост и съпричастност към проблемите и желанията на всеки от туристите (гостите).

Ресурси, с които трябва да се работи – В работа си портиер‐пиколото използва средства за комуникация; лични и колективни предпазни средства; отчети, рекламни материали, схеми за евакуация и др.; подходящо облекло, отличителен знак с длъжност и име. Използва количка за транспортиране на багажа на гостите на хотела.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Портиер‐пиколото упражнява дейността си в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации, в които може да се реализира – В хотели и хотелски комплекси.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Пиколо
  • Прислужник в хотел

Възможности за кариерно развитие – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Портиер‐пиколо“ може да продължи обучението си за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионалното направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Има и възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.

Полезна информация: http://aurh.ovo.bg/ ‐ Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Физическата издръжливост на портиер‐пиколото е необходима при транспортирането на багажа на гостите при настаняване и изпращане. За комуникацията с туристите се изисква добра артикулация и умения за провеждане на разговор поне на един чужд език.

Необходими знания и умения – В част от средствата за подслон или местата за настаняване се очаква от пиколото да паркира превозните средства на гостите, за което е необходимо да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършен VI клас за ученици; завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта – за лица, навършили 16 години. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Етика и норми на поведение, Наличие и място на противопожарните уреди, Сигнално‐ охранителна техника в комплекса, Ред за евакуация на гостите, Видове екстремни ситуации и работа с аварийни съобщителни средства, Здравословни и безопасни условия на труд, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията http://www.mon.bg/ ‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]