Хранително-вкусова промишленост

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Хранително-вкусова промишленост

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Хранително-вкусова промишленост – първа степен на професионална квалификация Професионалната дейност на работника в ХВП е свързана с подготовка и предварителна обработка на суровините и материалите, включване в технологичните процеси в определена последователност, поддържане на оборудването съгласно изискванията и хигиенните норми.Основни дейности – В своята професионална дейност работникът извършва: ръчно или полумеханизирано почистване, миене и дезинфекция на машини, апарати и съоръжения; товаро-разтоварни операции; операции, свързани с обработка на суровини, материали и полуфабрикати; разфасоване и опаковане на полуфабрикати и готова продукция; разделно сортиране и събиране на вторични суровини и отпадъчни материали. Спецификата на професията изисква работникът да може да ползва уреди и съоръжения при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Отговорности и задължения – Професията на работника в хранително-вкусовата промишленост е свързана с високите критерии за качество на храните и напитките, хигиена и безопасност на технологичните операции, съхраняването и транспорта на готовата продукция до крайния потребител. Това са дейности, от които зависи живота и здравето на хората, както и безопасността на работещите в съответните производства. Работникът поема отговорност за качеството на своята работа и тази на екипа, в който работи. Той е отговорен за хигиената на работното място и при изпълнение на всички трудови дейности за приготвяне на храни.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирано работно време или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – При тази професия се работи с различни продукти, машини, уреди и ръчни инструменти. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията и спецификата на производството. [email protected] – Съюз по хранителна промишленост
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Хранително-вкусовата промишленост.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Те се свързват с преструктуриране на хранително-вкусовата индустрия, съобразно изискванията на ЕС – усъвършенстване на техниката, технологиите за производство на храни и напитки, внедряване на надеждни системи за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност. Тези предизвикателства се посрещнат с обучение, квалификация и формиране на професионално значими личностни качества. Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности.

Ресурси, с които трябва да се работи – суровини и продукти, машини, уреди и ръчни инструменти, миещи и дезинфекционни вещества.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хранителната индустрия.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, кухни, заведения за хранене, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Работник, консервна фабрика
  • Работник, производство на вино
  • Разпределител, материали и полуфабрикати
  • Сортировач, бутилки • Носач – товарач стоки
  • Пласьор, безалкохолни напитки

Възможности за кариерно развитие – Работникът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности.Той може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и обучения.

Полезни връзки: http://www.org-bg.net – Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – лична отговорност, точност, спазване на хигиенните изисквания,терминологично правилно изразяване, физическа издръжливост и др.

Необходими знания и умения – да се знаят основните правила за обработване на продуктите, за изпълнение на спомагателните процеси в приготвянето на храните, хигиена на работното място.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

 Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Технология на специалността, Хигиена на храните и хранително законодателство, Основни материали в хранително-вкусовата промишленост и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]