Художествена тъкан

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ХУДОЖНИК – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

215070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Художествена тъкан

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2150703

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Художествена тъкан – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с изпълнение на различни видове техники за десениране – багрене, рисуване върху коприна, батик, ситопечат, печатане с ръчни печатни форми, тъкане и други, както и техники за конструиране и изпълнение в материал на изделия от художествена тъкан.

Основни дейности – Художникът в сферата на приложните изкуства създава произведения на изкуството. Той изразява своите мисли, чувства, идеи чрез специфични похвати и техники и ги визуализира пред хората в зрим образ, използвайки техниките и материалите, с които се е специализирал. Резбарят създава композиции и форми, използвайки дърво. Керамикът обикновено прави керамични съдове и ги декорира сам. Художникът, обработващ метали, работи с ковано желязо. Иконописецът рисува икони, прави стенописи и декорации в църкви.

Отговорности и задължения – Художникът-приложник обикновено сам разработва идеята си. Сам избира материалите, които ще използва, както и техниките, с които ще ги обработва.

Възможно работно време – По-често това е професия на свободна практика и в този смисъл художникът сам определя работното си време, съобразявайки се с нивото на натовареността си и творческия си заряд.

Възможни контакти – Художникът контактува с галеристи, изкуствоведи, ценители на изкуството и др.

Полезна информация – Развитието на бизнеса и комуникациите при съвременните икономически условия ще изискват в бъдеще все повече квалифицирани кадри за създаване на нова естетизирана среда, както и за производство на продукти, конкурентноспособни на европейския пазар.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на материалното производство и в области като информация и комуникация, реклама, сценография, образование и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможно е хората, работещи по професията, да нямат постоянна ангажираност и възможност за получаване на постоянни доходи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работи се с бои, глина, дърво, камък, восък, хартия, платно, кожа, пастел, текстилни материали, разредител, ленено масло, терпентин; инструменти и пособия – четки, палитра, стативи, длета, резци, шабер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.

Организации/институции, в които може да се търси реализация – Художникът обикновено практикува професията си свободно, без да бъде ангажиран към някоя институция. Би могъл да работи в галерии, ателиета, модни къщи и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Иконопис
  • Декоратор, изложби/музеи и галерии
  • Художник
  • Художник- приложник

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации – Съюз на българските художници – http://www.sbhart.com/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Самостоятелност, целенасоченост, наблюдателност, усет за форма и пространство, отговорност, естетически вкус, концентрация, креативност, въображение, зрителна памет, търпение и трудови навици, сръчност и точност. Навлизането на информационните технологии и нови програми за проектиране изискват адекватно подготвени кадри, които ще могат да се реализират на пазара на труда.

Необходими знания и умения – Знания за различни техники, инструменти и материали; етапи за изграждане на творба; формати и мащаби; цвят и перспектива и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуствата към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Изобразително изкуство, Рисуване, Моделиране, Композиция, Теория и история на изобразителното изкуство, Приложни изкуства и дизайн, Компютърни технологии, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]