Икономическа информатика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ИКОНОМИСТ–ИНФОРМАТИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

482010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Икономическа информатика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4820101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Икономическа информатика – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с приложението на информационните системи в икономиката и администрацията.

Основни дейности – Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни. В зависимост от икономическия сектор и мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.

Отговорности и задължения – Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни. Операциите с данни, както и изготвянето на справки, отчети и презентации, може да изискват предварителна подготовка на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници – текстови файлове, генерирани от счетоводни програми и системи за управление на бизнеса, документи и таблици на хартиен/електронен носител, в подходящи за съответната цел формат и структура.

Възможно работно време – На трудов договор и пълен работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Икономистинформатикът трябва да: познава стопанското устройство на страната, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови счетоводни данни, следи промените и тенденциите в сферата на финансовото управление на бизнеса.

Полезна информация – Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Завършилите ученици имат възможности за професионална реализация във всички сфери на пазарното стопанство, заемане на длъжности в областта на информатиката, както и професиите от групите: „Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи”, „Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент”, „Икономисти”.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия: Работата предполага продължително стоене пред компютър.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. В различните етапи от работата с данни или в зависимост от операциите, които се извършват, като помощни средства могат да се използват текстови редактори, програми за електронни таблици и изготвяне на отчети и презентации, бази от данни.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложна информатика.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Икономист-информатик“ могат да заемат длъжности в областта на информатиката, както и във всички други сфери на пазарното стопанство.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Оператор, въвеждане на данни
  • Банков служител, въвеждане на данни
  • Специалист с контролни функции, въвеждане на данни

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Икономист-информатик“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност. Уменията за работа в екип и осъществяването на ефективна комуникация с колегите, както и владеенето на чужд език, са също важни за успешната професионална реализация на икономист-информатиците.

Необходими знания и умения – Да умее да използва устройствата и програмите от дадена компютърна система; да използва ефективно възможностите на програмите за електронни таблици; да използва база от данни за обработка на информация; да използва специализирани програми за фирмено счетоводство и управление на бизнеса; да умее да създава статистически и финансови справки, отчети и презентации, свързани с дейността на организацията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Обща икономическа теория, Микроикономика, Макроикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Икономическа информатика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]