Индустриални отношения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СЪТРУДНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

347010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Индустриални отношения

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3470101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Индустриални отношения – трета степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения относно подготовката на информация, необходима за участието на социалните партньори, функционирането на съветите за тристранно сътрудничество, подготовката на колективни трудови договори и др.

Основни дейности – Сътрудникът по управление на индустриални отношения осигурява необходимата информация за дейността на участниците в системата на индустриалните отношения, като организира проучвания, събира и обработва данни, подготвя текущи справки, информационни и комуникационни материали.

Отговорности и задължения – Извършва организационно-техническо обслужване на колективните преговори, заседанията на органите на социалното партньорство и на общото събрание в предприятието. Оказва техническа помощ за прилагане на процедурите за уреждане на колективни трудови спорове, както и за организиране и провеждане на стачни действия. Сътрудникът носи отговорност за качеството и достоверността на подготвените информационни материали и за щетите, причинени от незаконосъобразни действия.

Възможно работно време – Сътрудникът по управление на индустриални отношения работи главно в рамките на законоустановената продължителност на работното време.

Възможни контакти – Осъществява контакти с прекия си ръководител, с работодатели, синдикати, работници, служители и др.

Полезна информация – Служебните задължения се осъществяват както в административен офис, така и на място в непосредствен контакт с трудови колективи.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Предимно в държавната администрация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на организацията.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работи при променящи се условия, задачи и ситуации. При определени случаи, изискващи спешни и неотложни действия, се налага да работи на удължен работен ден, а също в празнични и почивни дни. При изпълнението на задачи, изискващи срещи и контакти с хора и организационна дейност, трябва да работи в мобилна среда.

Полезни връзки

http://www.bia-bg.com/memberCategory/ – Българска стопанска камара – Браншови организации

www.bcci.bg – Българска търговско-промишлена палата – Браншови организации

www.bica-bg.org – Асоциация на индустриалния капитал в България – Браншови организации

http://www.podkrepa.org/content/ – Конфедерация на труда „Подкрепа”

http://www.knsb-bg.org/ – Конфедерация на независимите синдикати в България

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Трудов живот.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Придобилите квалификация по тази професия могат да работят преди всичко в административния апарат на отделните участници в индустриалните отношения – областна и общинска администрация, работодатели и техни сдружения, синдикални организации и техни обединения, както и в трипартитни и двупартитни институции на социалното сътрудничество (партньорство) на национално, отраслово, браншово, общинско и фирмено равнище.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Административен секретар
  • Асистент, кореспонденция
  • Секретар на управителен съвет
  • Специалист, социално осигуряване
  • Социален работник, администрация и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник по управление на индустриални отношения”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

http://www.podkrepa.org/content/ – Конфедерация на труда „Подкрепа”

http://www.knsb-bg.org/ – Конфедерация на независимите синдикати в България

http://www.bhrmda.bg – Сдружение Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси ( БАУРЧР)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Комуникативност, мотивираност, умение и нагласа за работа в екип, етично поведение, организаторски и аналитични способности, емоционалнопсихическа устойчивост, отговорност, лоялност, коректност, инициативност и др. Необходими знания и умения – Познава основите на индустриалните отношения, познава трудовите и осигурителните отношения, познава колективното трудово договаряне, стопанското устройство на страната; структурата и организацията на предприятието. Притежава умения за самостоятелно планиране на работата. умения за работа при променящи се условия, задачи и ситуации; за събиране и обработване на информация и изготвяне на справочни материали; за общуване, делови контакти и работа в екип. Владее чужд език на ниво, осигуряващо ефективна комуникация и общуване по професионални теми.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Основи на индустриалните отношения, Икономика, социална политика и мениджмънт, Икономика на труда, Трудови и осигурителни отношения, Колективно трудово договаряне и трудови конфликти , Бизнес комуникация и делово общуване, Функции и организация на държавната и общинска организация.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]