КАЛКУЛАНТ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КАЛКУЛАНТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

КАЛКУЛАНТ

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3450701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

КАЛКУЛАНТ – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения относно основни документи, свързани с отчитане на складовите наличности, движението на парични средства и др.

Основни дейности – Калкулантът отчита складовите наличности посредством различни документи и отговаря за движението на паричните средства във фирмата.

Отговорности и задължения – Калкулантът следи складовите наличности в предприятието и калкулира необходимите стоки и материали. Издава и приема фактури за доставки и продажби, данъчни дебитни и кредитни известия, стокови разписки, складови разписки, протоколи, калкулационни листове и др. Калкулантът работи с касова книга, издава фискални касови бележки. Пуска дневни и месечни отчети на фискалното устройство.

Възможно работно време – Работното време на калкуланта е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда

Възможни контакти – В организацията калкулантът контактува с ръководителя на организацията, главния счетоводител, с персонала на фирмата, с външни доставчици и клиенти.

Полезна информация – Част от дейностите, които извършва калкулантът, са сходни с тези на касиера.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Професията намира реализация предимно в хотелиерството и ресторантьорството. Може да се работи също и в производствени предприятия.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Калкулантът е материално отговорно лице. Негова е отговорността за навременна заявка на необходимите суровини и материали за работа на фирмата. Той носи отговорност за съставените от него счетоводни документи и опазването на паричните средства, с които работи при изпълнение на професионалните си задължения.

Ресурси, с които трябва да се работи – При изпълнение на служебните си задължения калкулантът работи със съвременни технически средства като: компютри, броячни машини, техника за проверка на банкноти, касови апарати, калкулатори, факсове, копирна техника и други. Работи със специализиран софтуер.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Администрация и управление.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Професията се упражнява в хотели, ресторанти, ведомствени и ученически столове, в отдел „Снабдяване” на различни фирми и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Калкулант
  • Касиер, домакин
  • Фактурист
  • Специалист, контрол разходи
  • Специалист, контрол приходи
  • Стоковед
  • Домакин, склад
  • Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Калкулант”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление или област на образование.

Полезни връзкиhttp://zaplatomer.bg/ – Разбери колко струваш

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Калкулантът трябва да притежава наблюдателност, отговорност, дисциплинираност и самоконтрол, съобразителност, способност за бърза и адекватна реакция и др. Да има добро зрение, различаване на цветове и нюанси (във връзка с работата с парични средства).

Необходими знания и умения – Калкулантът трябва да умее бързо и точно да изпълнява аритметични операции. Да има добре развита оперативна памет. Да може да работи с калкулатор, компютър, касов апарат. Да умее да използва офис техника. Трябва да проявява лоялност към предприятието и да пази фирмените тайни.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Икономика на предприятието, Счетоводство, Финанси, Работа с компютър и офис техника и др.

Учебни предмети, които се изучават – Пари, банки, валутни отношения, Работа с компютър и офис техника, Счетоводство, Данъци, Социално осигуряване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]