Компютърна техника и технологии

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

523050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Компютърна техника и технологии

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5230501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Основни дейности – Техникът на компютърни системи организира и контролира дейностите на екипа при асeмблиране и конфигуриране на компютърна система /КС/, ползването наприложен и специализиран софтуер, инсталирането върху КС операционна система иприложен софтуер, според изискванията на клиента. Техникът тества асeмблирана компютърна конфигурация, инсталира и тества КС при клиента, инсталира КС като работна станция в локална мрежа при клиента. Той ползва мрежови софтуер, изгражда и „оживява” локална компютърна мрежа. В работата си ползва специална терминология. Работи със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Открива, отстранява и диагностицира проблеми и дефекти в КС.

Отговорности и задължения – Техникът на компютърни системи поема отговорности за осигуряване и осъществяване на входен контрол на необходимите модули за асeмблиране на компютърна система / КС/, съгласно техническата документация, каталожна и справочна литература; за изработване и използване на структурни, функционални и монтажни схеми; за спазване на технологичната последователност за извършване на различни видове операции. Той спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности, в зависимост от сектора, в който работи. http://www.bait.bg/ – Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на компютърните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в компютърните системи. Професията изисква непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията.

Хора, с които се работи – Работи се с хора с различен статус.

Ресурси, с които трябва да се работи – Инсталационен и диагностичен софтуер, мултицет, мрежови тестер, специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер; контролно-измервателна и тестваща апаратура; консумативи и материали; техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.).

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техникът на компютърни системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност „Компютърни системи“.  Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Техник, поддръжка на компютърни мрежи
  • Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
  • Системен оператор и др.

Възможности за кариерно развитие – Техникът на компютърни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование може да продължи образованието си по специалности с ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене и комбинативност. •

Необходими знания и умения – Знания за необходимите модули за асeмблиране на компютърна система/КС/съгласно техническата документация, за инсталиране върху КС на операционна система и приложен софтуер според изискванията на клиента и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Процеси и памети за РС, Дънни платки, Програмиране, Компютърни мрежи, Приложен софтуер и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]