Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки – трета степен на професионална квалификация.

Основни дейности – Техник-технологът по качеството на храни и напитки осъществява контрол върху суровините, съставките, добавките и другите продукти, които се използват за производство на храни. Той контролира техническото състояние на машини, апарати и съоръжения и начина на тяхната експлоатация. Осъществява наблюдение и контролира използването на почистващи препарати, дезинфекционни и дезинсекционни препарати, с които се работи в производствените цехове и лаборатории. Осъществява контрол при производството, преработката, съхранението и дистрибуцията на храни и напитки. Взима проби за лабораторен анализ, оценява качеството на суровините и материалите. Наблюдава работата на технологичното оборудване и предприема действия при отклонения от нормата. Ползва специализирани програмни продукти, работи с база данни и с електронни таблици, обобщава и предоставя информация във вид на таблици, графики и диаграми.Отговорности и задължения – Техник-технологът изпълнява оперативните процедури, чрез които се осигуряват мониторинг, контрол и управление на системите за добри практики; безопасност и качество при производство; търговия, спедиция и предлагане на храни и напитки. В задълженията му влизат и контрол върху спазването на изискванията за здравословното състояние на лицата, които участват в производството и имат контакт със суровините, материалите и продуктите.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирано работно време или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

 Полезна информация – Работи се с различни суровини и изходни продукти в зависимост от спецификата на производството. [email protected] – Съюз по хранителна промишленост
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – подготовка, осъществяване и контрол на производството на храни и напитки.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: усвояване на бързо променящите се техника и технологии; нарастващи изисквания на потребителите към качествата на храни и напитки; владеене на чужд език; ползване на програмни продукти; контрол на параметрите на технологичните процеси. Трудности: работна среда – високи или ниски температури; шум и вибрации; газове, миещи препарати; препарати за дезинфекция и дезинсекция.

 Ресурси, с които трябва да се работи – работа със суровини, храни и напитки, технологично оборудване, програмни продукти, химикали, машини, уреди и апарати, ръчни инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – хранителни технологии, контрол на качеството на храни и напитки.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, в малки цехове и работилници, в заведения за хранене, в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • • Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
  • Техник, технолог на захар и захарни изделияТехник, технолог на месо и месни продукти
  • Техник, технолог на мляко и млечни изделия
  • Техник, технолог на растителни масла и сапуни
  • Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
  • Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
  • Дегустатор и окачествител на храни и напитки
  • Инспектор, качество на производствени процеси
  • Контрольор, качество

Възможности за кариерно развитие – Технологът може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://www.bsda-bg.org – Асоциация на производителите на безалкохолни напитки

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – знания за: свойствата на суровините и материалите; характеристиките на технологичните процеси; машините и съоръженията в отрасъла; методи за анализ и контрол; управление на технологични процеси; умения за: взимане на решения; контрол и оценка.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Електротехника и електроника, Автоматизация, Хигиена на храните и хранително законодателство, Хранителна химия, Микробиология, Безопасност на храните, Контрол на качеството на храните и др

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]